Selvitykset

Satakunnan aluerakenne – asuminen ja työssäkäynti

Satakunnan aluerakenteen asumisen ja työssäkäynnin taustaraportissa esitetään karttojen ja tilastojen avulla maakunnan väestö- ja, työpaikkarakenne sekä yleispiirteinen kuvaus työmatkoista. Raportti jakaantuu koko maakuntaa koskevaan tarkasteluun sekä kuntakohtaiseen tarkasteluun.

Asumisen ja työssäkäynnin taustaraportti – julkaistu toukokuussa 2022

Satakunnan rakennetun ympäristön päivitys- ja täydennysinventointi

Satakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin. Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Tiedote 2.3.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINTI ALKAA

Tiedote 6.5.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINNIN MAASTOTYÖT ALKAVAT

Satakunnan viherrakenneselvitys

Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määritelty olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden ekologisia yhteyksiä eli viherkäytäviä.

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitystä Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistyössä yhtenä suunnittelun tausta-aineistona.

Tiedote 30.11.2021

Satakunnan viherrakenneselvitys 2021 – raportti

Selvityksen tiivistelmä – diaesitys