Selvitykset

Satakunnan tuulivoimaselvitys

Satakunnan tuulivoimaselvitys 2022 sisältää koosteen tuulivoimatuotannon lähtökohdista ja tavoitteista sekä tarkastelun Satakunnan maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden toteutumisesta. Raportissa kuvataan Satakuntaliiton tekemä paikkatietoanalyysi sekä alueittain tehty yleispiirteinen vaikutustenarviointi. Maisemavaikutusten arvioinnin kokonaisuus ja merialueelle laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta laadittiin konsulttityönä.

SataTuuli-hanke on valmistunut – pdf-muotoinen tiedote 20.12.2022 186 kt

Satakunnan tuulivoimaselvitys 2022 (Satakuntaliitto, 11.11. 2022) – pdf-muotoinen raportti 11,4Mt

Merialuesuunnitelmassa tunnistetuille alueille tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta (FCG Finnish Consulting Group Oy 10.6.2022) – pdf-muotoinen raportti 2,24Mt

Maisemavaikutusten arviointi (FCG Finnish Consulting Group Oy, 24.10. 2022) – pdf-muotoinen raportti 6,69Mt

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (FCG Finnish Consulting Group Oy 16.9.2022) – pdf-muotoinen raportti 6,93Mt

Satakunnan aluerakenne – asuminen ja työssäkäynti

Satakunnan aluerakenteen asumisen ja työssäkäynnin taustaraportissa esitetään karttojen ja tilastojen avulla maakunnan väestö- ja, työpaikkarakenne sekä yleispiirteinen kuvaus työmatkoista. Raportti jakaantuu koko maakuntaa koskevaan tarkasteluun sekä kuntakohtaiseen tarkasteluun.

Asumisen ja työssäkäynnin taustaraportti – julkaistu toukokuussa 2022

Satakunnan rakennetun ympäristön päivitys- ja täydennysinventointi

Satakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin. Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Tiedote 2.3.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINTI ALKAA

Tiedote 6.5.2022 SATAKUNNAN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN PÄIVITYSINVENTOINNIN MAASTOTYÖT ALKAVAT

Satakunnan viherrakenneselvitys

Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määritelty olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden ekologisia yhteyksiä eli viherkäytäviä.

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitystä Satakunnan maakuntakaavojen uudistamistyössä yhtenä suunnittelun tausta-aineistona.

Tiedote 30.11.2021

Satakunnan viherrakenneselvitys 2021 – raportti

Selvityksen tiivistelmä – diaesitys