Ajankohtaista

18.12.2020

Ympäristöministeriö: Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma valmis – mittava työ auttaa yhdistämään meriympäristön hyvän tilan ja kestävän kasvun

Ympäristöministeriön 18.12.2020 lähettämän tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Merialuesuunnitelmaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Ote Satakunnan maakuntahallituksen kokouksen pöytäkirjasta liitteineen (11.12.2020 §19) merialuesuunnitelman hyväksymistä koskien avautuu tästä linkistä. Ote ilman liitteitä aukeaa tästä linkistä.

11.12.2020

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 11.12.2020 oman toimialueensa osalta. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on tehnyt vastaavan hyväksymispäätöksen oman toimialueensa osalta 7.12.2020.

Merialuesuunnitelman tarkoituksena on tukea meren kestävää käyttöä sekä parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa. Rannikon kahdeksan maakunnan liittoa ovat yhdessä laatineet suunnitelmat yhteistyössä Ahvenanmaan, ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa. Laaditut kolme merialuesuunnitelmaa muodostavat yhden kokonaisuuden, Suomen merialuesuunnitelman 2030. Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat laatineet yhdessä suunnitelman osan, joka kattaa Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueet sekä niihin rajautuvan talousvyöhykkeen.

Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueella on pitkä rannikkoasutuksen ja merenkulun perinne, joka näkyy niin alueen asukkaiden arjessa kuin elinkeinoelämässäkin. Merialueen käyttöpaineet ovat kuitenkin lisääntyneet myös Saaristomerellä ja Selkämeren eteläosassa. Merialuesuunnitelma tuo esiin sekä alueen nykyistä käyttöä että tulevaisuuden mahdollisuuksia ja siinä esitetään myös alueen kehittämistä tukevia luonnon ja kulttuurin arvoja.

Alueella korostuu metalli- ja meriteollisuus, merituulivoima ja suuret satamat, sekä kalastus ja vesiviljely. Meriteollisuus sekä suunnittelualueen muu elinkeinoelämä tukeutuvat vahvasti merenkulkuun ja satamatoimintoihin. Satakunnan ja Varsinais-Suomen satamilla on merkittävä rooli kansainvälisessä logistiikassa ja Suomen kauppamerenkulussa. Suunnittelualueen ainutlaatuinen saaristoluonto, maisema-alueet ja elinvoimainen kulttuuriperintö ovat merkittäviä vetovoimatekijöitä matkailulle ja virkistykselle. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistot tukevat suunnittelualueen matkailun kehittämistä.

Merialuesuunnitelma on strateginen kehittämisasiakirja

Suunnitteluprosessissa on ollut merkittävä rooli Suomen ensimmäisen merialuesuunnitelman luonteen, sisällön ja merkintöjen määrittelyissä. Valmistelussa on päädytty näkemykseen, että merialuesuunnitelma on meriympäristön hyvää tilaa vaaliva, sinisen talouden toimintojen strateginen kehittämisasiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. Karttamerkinnöillä kuvataan symbolisesti merialueiden arvoja ja nykyisten ja mahdollisten uusien toimintojen tulevaisuuden potentiaaleja ja niiden vaihtoehtoista sijoittumista koko Suomen merialueilla. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen. Välillisten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi sisältyvät suunnitteluprosessiin.

Merialuesuunnitelman tehtävä on eri toimintojen strategisten potentiaalien tunnistaminen ja yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla samalla edistäen meriympäristön hyvää tilaa. Suunnittelulla voidaan välttää mahdollisia ristiriitoja ja parhaimmillaan lisätä toimialojen välisiä synergioita. Prosessissa saatua tietoa ja luotuja yhteistyörakenteita voidaan edelleen hyödyntää aluekehitystyössä, maakuntakaavoituksessa ja muussa alueellisessa suunnittelussa.

Merialuesuunnitelma on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa

Merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu luonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arvioinnin ja muun sidosryhmäyhteistyön pohjalta syksyllä 2020. Hyväksytyt merialuesuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriölle, joka puolestaan raportoi ja toimittaa merialuesuunnitelmat EU:n komissiolle.
Kaikki merialuesuunnitelma-aineisto on digitaalista. Suunnitelmaehdotus ja muut aineistot ovat kokonaisuudessaan esillä verkkosivuilla www.merialuesuunnitelma.fi

Lisätietoja: vt. alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf p. 044 711 4334, maakuntainsinööri Anne Nummela, p. 044 711 4317 ja merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä, p. 044 711 4320

Suomen merialuesuunnitelma 2030 -ehdotukseen voi tutustua internetissä

24.11.2020

Suomen merialuesuunnitelmaehdotus on valmisteltu merialuesuunnitelmaluonnoksesta vastaanotettujen lausuntojen ja yleisen palautteen pohjalta. Voit tutustua Suomen ensimmäiseen merialuesuunnitelmaehdotukseen sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Voit halutessasi tutustua myös vastineyhteenvetoon.

Rannikon maakuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman oman toimialueensa osalta marras-joulukuun 2020 aikana.

Merialuesuunnitelma 2030 -luonnos on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisenä aikana:

18.5.2020

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat laatineet Merialuesuunnitelma 2030 -luonnoksen Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle.

Merialuesuunnitelmaluonnokseen ja keskeisiin valmisteluaineistoihin voi tutustua merialuesuunnitelma.fi -sivustolla. Sivustolla on lomake, minkä kautta suunnitelmaluonnoksesta voi antaa palautetta.

Tutustu ja anna palautetta merialuesuunnittelusta 10.4.-10.5.2019 välisenä aikana:

10.4.2019

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto ovat laatineet syksyn 2018 aikana merialuesuunnittelun tilannekuvan Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueelle.Tilannekuva koostuu ekologisesta tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta ja merialueen ominaispiirteiden kuvauksesta. Alkuvuoden 2019 aikana merialuesuunnittelu on jatkunut valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden laatimisella.

Tulevaisuusskenaariot laaditaan valtakunnallisina ja suunnittelualuekohtaisina. Skenaarioissa tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen tulevaisuuden kehityksestä. Sidosryhmille suunnatut tulevaisuusskenaariotyöpajat järjestetään Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualueella 14.5. klo 10-16 Turussa ja 6.6. klo 9-12 Porissa.

Kaikkeen materiaaliin voi tutustua ja tilannekuvaan ja alustaviin valtakunnallisiin skenaarioihin voi antaa palautetta 10.4.–10.5.2019 välisenä aikana merialuesuunnittelu.fi -sivustolla. Saadun palautteen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelma­luonnosten valmistelu.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ilmestyi tänään.

13.12.2018

Meriympäristön hyvä tila on keskeinen tavoite merialuesuunnittelussa. Ympäristöministeriön uutinen raportin julkaisemista löytyy täältä ja suora linkki raportiin on tässä.