Tulevaisuusfoorumit

Satakuntaliitto järjestää vuosittain Satakunnan Tulevaisuusfoorumin, jossa tarkastellaan maakunnallisen kehittämisen ajankohtaisia teemoja sekä tulevan vuoden ennakointiteemoja aluekehittämisen ja edunvalvonnan lähtökohdista.

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2023

Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2023 keräsi runsaasti osallistujia Huittisiin Risto Ryti -saliin sekä etälinjoja pitkin. Satakunnan Tulevaisuusfoorumi järjestettiin toista kertaa hybriditapahtumana torstaina 30. marraskuuta 2023.

Tulevaisuusfoorumi avattiin Huittisten kaupungin tervehdyksellä. Kaupunginjohtaja Viveka Lanne toi puheessaan esille muun muassa tulevaisuuden rakentamisen polun ala-asteelta ammatillisen opetuksen kautta ammattikorkeakoulutukseen, joka toimii myös linkkinä osaavaan työvoimaan sekä Etelä-Satakunnan yhteistyöhön.

Satakuntaliiton maakuntajohtaja Kristiina Salonen herätteli avauspuheenvuorossaan osallistujia pohtimaan tulevaisuuden teemoja sekä osallistujien omia tulevaisuudenlukutaitoja ja tulevaisuuden käsityksiä. Suomessa haaveillaan, että tulevaisuuslukutaito voisi tulevaisuudessa olla jo peruskoulussa opittava taito. Suomi kaipaa lisää tulevaisuussivistystä työelämään. Osallistujien tulevaisuusajatuksia heräteltiin foorumissa myös Mentimeter -kyselyn avulla.

Kysymykseen “Mitkä ovat Satakunnan vahvuudet tulevaisuudessa?” saatiin 133 vastausta, joista Mentimeter-kyselyn tuottama sanapilvi alla.

Mentimeter-kyselyn tuottama sanapilvi vastauksista kysymykseen "Mitkä ovat Satakunnan vahvuudet tulevaisuudessa?"

Foorumin Keynote-puheenvuoron piti johtaja asiantuntija Jaana Tapanainen-Thiess valtioneuvoston kanslian Strategiaosastolta. Tapanainen-Thiess kävi puheenvuorossaan läpi valtioneuvoston ennakointi- ja tulevaisuustyötä. Strategisella ennakoinnilla on merkittävä rooli Suomen strategisen kyvykkyyden vahvistajana. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tarpeellista ennakoida erilaisia kehityspolkuja ja varautua erilaisiin tulevaisuuksiin. Ennakointi on kykyä kohdata tulevaisuutta ja vaikuttaa siihen. Tulevaisuuden tutkimusta ja strategista suunnittelulla tulee vahvistaa Suomen strategista kyvykkyyttä päätöksenteon ja toimeenpanon valmistelussa. Myös ennakointitiedolla johtamisen merkitys on kasvanut laajemmissa kokonaisuuksissa. Esille puheenvuorossa tuotiin myös Mahdollisuudet Suomelle raportti (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164608), johon ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteisen virkanäkemyksen Suomen seuraavien kahden vaalikauden avainkysymyksistä. Kyseinen raportti toimi runkona myös foorumin ohjelman rakentamisessa.

Alueelliset puheenvuorot valottivat Satakunnan näkökulmia Mahdollisuudet Suomelle raportissa esiin nousseisiin haasteisiin.

Vihreän siirtymän teemasta puheenvuoron aloitti Ville Miettinen, Enersense Oy:ltä. Enersense vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä -puheenvuorossaan Miettinen toi esille Enersensen liiketoiminnan ja kasvustrategian kytkeytymistä vihreään siirtymään sekä muun muassa maa-ja merituulivoiman, latausinfrastruktuurin sekä puhtaan vedyn mahdollisuuksia vihreän siirtymän vauhdittajina. Porin yliopistokeskuksen professori Pekka Abrahamsson, Tampereen yliopistosta korosti puheenvuorossaan generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia sekä tarvetta tekoälystrategialle sekä alueellisille toimenpiteille. Mikko Puputti, Robocoast EDIH -verkostosta kertoi EDIH organisaatioiden toiminnasta ja verkostosta. Satu Saarinen, Rauman kaupunki, valotti kunnallisten uudistusten kehittämis- ja mahdollistamisnäkökulmia mm. TE-uudistusta ja International House Rauma -konseptia. Teija Sukusaari Satakunnan pelastuslaitokselta kertoi tulevaisuuden ympäristövahinkoihin varautumisesta. Sukusaari korosti puheenvuorossaan riskien tunnistamisen tärkeyttä sekä maakunnallisen yhteistyön tärkeyttä arjen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoman puheenvuoro päätti alueellisten puheenvuorojen sarjan. Vesiluoma esitteli puheenvuorossaan näkökulmia aluekehityksen mahdollisuuksiin elinvoiman ja kasvun edistämisessä ja korosti vihreän siirtymän sekä digitaalisen murroksen, ohjelmistojen, tekoälyn sekä automaation ja robotiikan mahdollisuuksia alueen tulevaisuudessa.

Maakuntajohtaja Kristiina Salonen nosti esille loppuyhteenvedossa, että vuoden 2023 Tulevaisuusfoorumin puheenvuoroja yhdistävinä tekijöinä oli nähtävillä muutos ja tieto, ja herätteli kuulijoita keskustelemaan siitä, ”mikä on Satakunnan muutosvalmius?”

Lopuksi osallistujilta tiedusteltiin Mentimeter-kyselyssä, mitä jäi erityisesti mieleen tulevaisuusfoorumin esityksistä? Kuvassa alla sanapilvi vastauksista.

Sanapilvi, jossa mentimeter-kyselyn tuotokset siitä, mitä tulevaisuusfoorumista jäi mieleen