Ilmakuva Kokemäenjoesta ja jokilaaksosta Kokemäen kaupungin Tulkkilan kohdalta merelle eli luoteeseen päin

Alueiden käyttö

Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala vastaa maakuntakaavoituksesta, merialuesuunnittelusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä hyvän ympäristön turvaamisen edistämisestä yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Alueiden käytön toimialan tehtävät perustuvat Satakuntaliiton perussopimukseen ja maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista.

Maakuntaliiton tulee huolehtia maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla, kaavan kehittämisestä ja toteuttamisen seurannasta. Rannikkomaakuntien tehtävänä on myös merialuesuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa.

Maakuntaliitot vastaavat myös saavutettavuuden edistämisestä, maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta muun suunnittelun kanssa.

Maakuntaliitot edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä, ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, laadukkaan elinympäristön tilaa koskevan suunnittelun yhteistyötä sekä vastaavat suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Yhteistyö kuntien ja eri viranomaisten kanssa on tiivistä erityisesti maakunnan liiton suunnitelmien yhteydessä, mutta myös kuntien kaavoitukseen, liikenne-, vesihuolto- ja energia-asioiden suunnitteluun, maa-ainesten ottoon, jätehuoltoon, kulttuuriympäristöön, ympäristö- ja luontoasioihin liittyvissä asioissa. Alueiden käytön toimiala vastaa myös liiton paikkatieto- ja kartastoasioista.

  • Susanna Roslöf
    Susanna Roslöf

    Alueiden käytön johtaja

    +358 44 711 4334
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

Tietoa maakuntakaavoituksesta

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa.

Maakuntakaavan ratkaisu perustuu selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Maakuntakaavaa laaditaan vuorovaikutteisesti kaavan osallisten ja muiden tahojen kanssa.

Maakuntakaavan toteutumista edistetään yhteistyössä kuntien ja viranomaisten kanssa.

Lue lisää

Vireillä olevat maakuntakaavat

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen. Maakuntakaava laaditaan kaikki maankäyttömuodot käsittävänä kokonaismaakuntakaavana.

Aloitusvaiheessa laaditaan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja päätetään kaavan tavoitteista.

Lue lisää

Voimassa olevat maakuntakaavat

Satakunnassa on voimassa kaikki maankäyttömuodot käsittävä Satakunnan maakuntakaava (YM 2011/KHO 2013), maakunnallisesti merkittäviä tuulivoimatuotannon alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 (YM 2014/KHO 2016) ja turvetuotantoa, aurinkoenergian tuotantoa, terminaalitoimintojen alueita, kaupan teemaa ja kulttuuriympäristöjä ja maisema-alueita käsittelevä Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (MV2019).

Lue lisää

Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Satakuntaliitto vastaa yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnittelusta.

Lue lisää

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu voidaan jakaa karkeasti kolmeen toisiinsa sidoksissa olevaan osioon: maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu, ylimaakunnallinen liikennestrategia ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Liikennejärjestelmäsuunnitteluun sisältyy kaikkia liikennemuotoja, -verkkoja ja niiden palveluja koskeva kokonaisuus eri järjestelmineen. Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on yksi osa laajaa järjestelmää.

Lue lisää

Ympäristö

Alueiden käytön toimialan tehtävänä on laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien alueellisten suunnitelmien suunnitteluprosessien käynnistäminen, niihin liittyvän yhteistyön johtaminen ja osallistuminen kyseisten suunnitelmien yhteensovittamiseen maakunnan muun suunnittelun kanssa.

Esimerkkejä tällaisista laajapohjaisessa yhteistyössä laadituista suunnitelmista ja ohjelmista ovat Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030, Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2020 ja Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma.

Hyvän ympäristön turvaamista edistetään myös osallistumalla maakunnallisiin ja ylimaakunnallisiin työryhmiin ja tekemällä yhteistyötä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Lue lisää

Ampumarataverkosto

Satakuntaliiton tehtävänä on laatia ja ylläpitää maakunnan ampumaratoja koskevaa kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmaan sisältyy ajantasainen kuvaus maakunnan ampumaradoista sekä arvio ampumarataverkoston tilasta ja kehittämistarpeista. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa, ja sitä hyödynnetään selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa.

Lue lisää

Projektit

Tällä sivulla on tietoa Satakuntaliiton projekteista, joissa alueiden käytön toimiala on ollut mukana. Projektit ovat jo päättyneet, mutta niiden keskeinen sisältö on koottu tänne.

Lue lisää