Liiton tehtävät

Maakuntien liitot Suomessa

Manner-Suomessa on 18 maakuntaa (lisäksi Ahvenanmaa)Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. (linkki: Satakunnan kunnat, seudut ja kartat).

Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää:

 1. alueiden kehittäminen (linkki: Satakuntaliitto aluekehitys)
 2. maakuntakaavoitus (linkki: Satakuntaliiitto alueiden käyttö)

Liitot ovat keskeisiä kansainvälisiä toimijoita (linkki: Satakuntaliitto yhteistyöryhmät ja vaikuttaminen)
ja ne suurelta osin vastaavat EU:n rakennerahasto-ohjelmista ja niiden täytäntöönpanosta (linkki: Satakuntaliitto rahoitus)
.

Maakunnan liitto on alueensa merkittävin edunvalvoja (linkki: Satakuntaliitto yhteistyö ja edunvalvonta).

Maakunnan liitto vaalii monipuolisesti alueensa kulttuuria ja perinteitä verkottumalla alan ja alueensa toimijoiden kanssa henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jokaista liittoa johtaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus, jonka apuna toimii liiton toimisto maakuntajohtajan johdolla (linkki: Satakuntaliiton organisaatio ja toimielimet sekä linkki: Satakuntaliiton henkilöstö).

Satakuntaliiton tehtävät 

Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa. Satakuntaliiton tehtävänä on:

 • edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön turvaamista sekä valvoa maakunnan etua
 • vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa
 • hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, - aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä aluehallintoviranomaiselle kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta
 • avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu, ja kehittämistoiminnassa
 • huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista
 • huolehtia lainsäädäntöön perustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille osoittamista tehtävistä.

Aluekehitysvastuu

Maakuntien liitot toimivat alueiden kehittämisestä annetun lain (7/2014) mukaisina aluekehitysviranomaisina. Lain tavoitteena on luoda edellytykset aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja uudistumiselle sekä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle. Liitto vastaa maakunnassaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta ja ohjelmista sekä huolehtii osaltaan ohjelmien toteutuksesta ja niihin liittyvistä kansainvälisistä yhteyksistä. 

Satakunnan strategisen maakuntasuunnittelun asiakirjat ja prosessit löytyvät satakuntaliiton sivulta. Linkki Aluekehitys

Maakuntasuunnitelma Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 on maakunnan johtava suunnitteluasiakirja. Se hyväksyttiin Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa 12.3.2012. Vuonna 2019 alettii valmistelemaan uutta uutta suunnitelmaa maakuntasuunnitelma 2050Tämän laadinnan taustaksi on toteutettu osallistavan prosessin avulla viisi skenaariotyöpajaa. Prosessin pohjalta on laadittu skenaarioraportti MDI Oy:n ja FuturesGardenin toimesta. Skenaarioraportissa on tunnistettu Satakunnalle viisi erilaista ja mahdollista tulevaisuuden skenaariota. Lisäksi raportissa on hahmotettu Satakunnan visiota, arvoja sekä skenaarioista riippumattomia ja välttämättömiä toimenpiteitä.

Kansainvälinen toiminta

Maakuntien liitot hoitavat tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä. Maakuntien liitot ovat mukana sekä kehittämässä että toteuttamassa EU:n aluepolitiikkaa. Liitot laativat EU:n rakennerahastoista myönnettävien tukien edellyttämät ohjelmat omalla alueellaan ja omilla rahoituspäätöksillään toteuttavat niitä.
Lähde: Kuntaliitto 23.12.2020 & Satakuntaliitto

Osoitteessa www.satakunta.fi/rahoitus ovat Satakuntaliiton rahoitusvälineet ja prosessit.

Maakuntien liittojen erityistehtävät

Maakuntien liittojen kahden lakisääteisen päätehtävän lisäksi niillä on monia tehtäviä, jotka painottuvat kunkin alueen omiin erikoispiirteisiin 

Näitä tehtäviä Satakuntaliitossa ovat:

 • elinkeinoelämän edistäminen
 • maakunnallisen kulttuuritoiminnan, koulutuksen ja kotiseututyön kehittäminen ja koordinointi
 • maakunnan markkinointi
 • maakunnan julkisten palveluiden yhteispalvelut
 • ympäristö-, liikenne- ja energia- ja asuntoasiain kehittäminen viranomais- ja muussa toiminnassa
 • korkealaatuisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön edistäminen
 • maakuntaa koskevat tutkimukset
 • tietoyhteiskunta- ja informaatioteknologiakysymykset

Maakunnan liiton rahoitus ja organisaatio

Maakuntien liitot ovat jäsenkuntiensa muodostamia kuntayhtymiä. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin niiden toiminnan. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin liittojen toiminnan. Lähinnä alueiden elinkeinotoiminnan omehtoiseen kehittämiseen liitot saivat vuosittain valtion talousarviossa osoitetun ja sitomattoman maakunnan kehittämisrahan. 

Satakuntaliiton hallintoon liittyvät vastuut, käytännöt ja prosessit löytyvät osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/

Muita maakunnallisia toimijoita

Satakunnassa on yhden vastuualueen ELY-keskus, joka hoitaa Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen tehtäviä (E). Satakunnan ELY-keskus ohjaa alueensa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa hoidetaan Satakunnan Liikenteen ja infrastruktuurin (L) sekä Ympäristön ja luonnonvarojen (Y) vastuualueita koskevat tehtävät sekä Satakunnan kalatalouspalvelut sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja.

Satakunnan pelastuslaitos - Alueellinen pelastuslaitos erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä.

Satakunnan korkeakoululaitos
Satakunnassa on 10 0000 korkeakouluopiskelijaa neljässä korkeakoulussa:
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Porin yliopistokeskus
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö

Satakunnan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö toimialueenaan Satakunnan maakunta. Sen tavoitteena parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä alueella.

Satakunnan kauppakamari ja Rauman kauppakamari ovat alueensa yritysten edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaatioita.

Prizztechin päätehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen.  Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa toteutettava kehitystyö.

Satasilta yhdistää Satakunnan maaseututoimijat: viisi Leader-toimintaryhmää (Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Joutsentenreitti ry, Karhuseutu ry, Pyhäjärviseutu ry ja Ravakka ry), Satakuntaliiton, Satakylät ry:n sekä Satakunnan ELY-keskuksen.

Satamittari on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita.