Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätöksenteko

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Hallinto ja organisoituminen

Satakuntaliitto on Satakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Satakuntaliitto on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta, joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Lisää tietoa Suomen maakuntien liitoista löytyy Kuntaliiton sivuilta.

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan 13 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Satakuntaliiton viraston toimintaa.

Satakuntaliiton viraston johtajana toimii maakuntajohtaja. Toiminta jakaantuu aluekehityksen toimialaan, alueiden käytön toimialaan, hallinnon toimialaan ja maakuntajohtajan työtiimiin.

Satakuntaliiton johtoryhmä johtaa viraston toimintaa.

Aihealueet

Satakuntaliiton toimielimet

Satakuntaliiton toimielimet valitaan välillisesti kuntavaalien äänestystulosten perusteella; poliittiset voimasuhteet määrittävät myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanon. Lue lisää alasivuilta.  

Lue lisää

Julkinen ilmoitustaulu

Julkinen ilmoitustaulu Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija. Esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotteet Kuulutukset Asiakirjat

Lue lisää

Satakuntaliiton sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus Kuntalain 410/2015 mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee maakuntahallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, maakuntajohtajaa…

Lue lisää