Hallinto ja päätöksenteko

Hallinto ja päätöksenteko

Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija.

Hallinto ja organisoituminen

Satakuntaliitto on Satakunnan kuntien muodostama kuntayhtymä, jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa. Satakuntaliitto on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta, joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan. Lisää tietoa Suomen maakuntien liitoista löytyy Kuntaliiton sivuilta.

Satakuntaliiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen.

Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Maakuntahallitus vastaa Satakuntaliiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan 13 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Satakuntaliiton viraston toimintaa.

Satakuntaliiton viraston johtajana toimii maakuntajohtaja. Toiminta jakaantuu aluekehityksen toimialaan, alueiden käytön toimialaan, hallinnon toimialaan ja maakuntajohtajan työtiimiin.

Satakuntaliiton johtoryhmä johtaa viraston toimintaa.

Aihealueet

Satakuntaliiton ilmoituskanava

Satakuntaliitossa on otettu käyttöön whistleblowing-ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa liitossa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä. Ilmoituskanavan löydät tästä linkistä, joka ohjaa sinut uuteen välilehteen easywhistlen-sivuille. Ilmoituskanavan käyttö ja tarkoitus Ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa Satakuntaliiton toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, rikoksista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä.  Ilmoituskanavan kautta voi  ilmoittaa vastuuttoman toiminnan tai väärinkäytöksen, joka koskee esimerkiksi: Lahjontaa Korruptiota Rahanpesua Harmaata taloutta Epäreilua kilpailua…

Lue lisää

Satakuntaliiton toimielimet

Satakuntaliiton toimielimet valitaan välillisesti kuntavaalien äänestystulosten perusteella; poliittiset voimasuhteet määrittävät myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanon. Lue lisää alasivuilta. Luottamushenkilön henkilötietolomake Luottamushenkilön matkalaskulomake Luottamushenkilön ansionmenetyskorvaushakemus Verokortti ja valtakirja puoleveron perimistä varten

Lue lisää

Julkinen ilmoitustaulu

Julkinen ilmoitustaulu Satakuntaliiton tehtävä on edistää Satakunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia. Satakuntaliitto on Satakunnan kehittäjä, strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteen sovittaja, maakuntakaavoittaja, edunvalvoja, hankerahoittaja ja markkinoija. Esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotteet Kuulutukset Asiakirjat

Lue lisää

Satakuntaliiton sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusilmoitus Kuntalain 410/2015 mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee maakuntahallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, maakuntajohtajaa…

Lue lisää