Ampumarataverkosto

Ampumaratalain (763/2015) 12 §:n mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Lisäksi suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman 31.5.2021 ja valtuutti samalla Satakuntaliiton viraston käynnistämään jatkuvan ampumarataverkostoa koskevan yhteistyön Satakunnan ampumaratafoorumin muodossa. Suunnitelmaan liittyvät asiakirjat ovat ladattavissa alla olevien linkkien kautta.

Satakunnan ampumaratojen nykytilaraportti ja kehittämissuunnitelma

Raportin voi ladata myös osissa

Raportti ilman liitteitä

Liite 1: Ampumaratojen kohdekortit

Liite 2: Ampumaratakyselyn tulokset

Satakunnan ampumaratafoorumi

Satakunnan ampumaratafoorumin tavoitteena on edistää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, käydä läpi ajankohtaisia ampumaratoihin liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita sekä samalla edistää kehittämissuunnitelman toteutumisen seurantaa. Foorumiin kutsuttiin mukaan Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvityksen ja kehittämissuunnitelman laadintaan osallistuneita tahoja ja kutsuun vastattiin aktiivisesti. Foorumin kokoonpanoa on mahdollista täydentää tarvittaessa.

Tavoitteena on, että Satakunnan ampumaratafoorumi kokoontuu kerran vuodessa. Ensimmäisessä kokoontumisessa 9.2.2023 nousi esille mm. Euroopan ja Suomen turvallisuustilanteessa tapahtunut muutos, mikä on lisännyt keskustelua myös kattavan ampumarataverkoston tarpeellisuudesta ja merkityksestä. Koolla olleen foorumin toivomuksesta seuraava kokous pidetään aiemmista suunnitelmista poiketen jo syksyllä 2023.

Satakuntaliitto seuraa yhteistyössä kuntien ja ampumaratoja ylläpitävien tahojen kanssa Satakunnan ampumarataverkoston kehittymistä ja päivittää tarpeen mukaan kehittämissuunnitelmaa sekä ampumaratoja koskevia tietoja. Satakunnan ampumarataselvitykseen ja kehittämissuunnitelmaan liittyy myös ampumaratakohtainen karttasovellus.

Satakunnan ampumaradat karttasovelluksessa

Ampumarataselvityksessä mukana olevia ampumaratoja voi tarkastella myös karttasovelluksessa. Karttasovelluksessa olevia ampumaratoja koskevia tietoja pyritään ylläpitämään ajantasaisena osana Satakunnan ampumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman seurantaa. Useiden ampumaratojen käyttöaste on kasvanut selvityksen valmistumisen jälkeen.

Satakuntaliitto toivoo, että ampumaratoja hallinnoivat tahot ovat tarvittaessa yhteydessä Satakuntaliittoon (paikkatietoasiantuntija Veli-Matti Rintala), jos ampumaratoja koskevat tiedot ovat muuttuneet.

Linkki karttasovellukseen

Satakunnan ampumaratojen paikkatietoaineistoon WFS-rajapinnan osoite on:

https://dservices-eu1.arcgis.com/nqNljwR1y8ENA9Sa/arcgis/services/Ampumaradat_satakunta/WFSServer?service=wfs&request=getcapabilities

Ajankohtaisia selvityksiä ja suunnitelmia

Valtioneuvoston selvitys eduskunnalle Suomen ampumaratojen tilanteesta 21.12.2022 PuVL 16/22 vp (eduskunta.fi)

Lisätietoja:

 • Anne Savola

  Anne Savola

  Ympäristöasiantuntija

  +358 50 596 1362
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Veli-Matti Rintala

  Veli-Matti Rintala

  Paikkatietoasiantuntija

  +358 44 711 4316
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi