Pelle Hermannin puisto Porissa.

Rahoitus

Satakuntaliitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä kansallisesta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahasta.

Satakuntaliitto myöntää EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja JTF-rahastosta. Ajankohtaiset rahoitushaut sekä lisätietoa rakennerahasto-ohjelman sisällöstä löytyvät rakennerahastot.fi -sivuilta.

Satakuntaliitto myöntää lisäksi avustusta kansallisiin Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) sekä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankkeisiin. Rahoitushaut ilmoitetaan Satakuntaliiton nettisivuilla

 

 

  • Jyrki Tomberg
    Jyrki Tomberg

    Rahoitusasiantuntija

    +358 50 569 6818
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Lue lisää

Kansallinen rahoitus

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta kansallisista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -määrärahoista.

Lue lisää

Petostentorjunta

Tällä sivulla ohjeistetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan liittyvästä nimettömän ilmiannon tekemisestä, mikäli on olemassa epäily väärinkäytöksestä tai sopimattomasta menettelystä.

Lue lisää