Pelle Hermannin puisto Porissa.

Rahoitus

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kansallisen rahoituksen (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE) kautta kehittämishankkeisiin

Satakuntaliitto myöntää EU-osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeisiin. Ajankohtaiset rahoitushaut sekä lisätietoa rakennerahasto-ohjelman sisällöstä löytyvät rakennerahastot.fi -sivuilta.

Satakuntaliitto myöntää lisäksi avustusta kansallisiin ’Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -mukaisiin hankkeisiin. Rahoitushaut ilmoitetaan Satakuntaliiton nettisivuilla

Satakuntaliiton rahoittamat kehittämishankkeet ovat aina myös maakuntaohjelman mukaisia. Maakuntaohjelmaan voit tutustua täällä.

 

  • Jyrki Tomberg
    Jyrki Tomberg

    Rahoitusasiantuntija

    +358 50 569 6818
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Lue lisää