Ilmastotyö

Satakunta on monipuolinen maakunta, jonka sisälle mahtuu erilaisia alueita ja toimijoita. Painopisteet ilmastotyön toteuttamisella ovat eri alueilla ja toimijoilla erilaiset, mutta pitkän aikavälin tavoite on kuitenkin kaikille yhteinen – ilmastoviisas, kestävien energiaratkaisujen Satakunta.

Keväällä 2021 valmistunut Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030 on tuotettu Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -nimistä EU:n Life-hanketta. Strategia on tarkoitettu Satakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat käyttäisivät laadittua strategiaa työkalupakkina, tausta-aineistona ja yhteistyön edistäjänä. Strategian laadinnassa on hyödynnetty aiempaa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa 2020. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiasta 2030 on tehty myös kokonaisvaikutusten arviointi.

Raportissa Ilmastolaki verrattuna Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiaan tarkastellaan, miten Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian sisältö tukee kesäkuussa 2022 uudistunutta ilmastolakia tai eroaa siitä. Raportissa KAISU verrattuna Satakunnan ilmastoja energiastrategiaan tarkastellaan, miten kesällä 2022 uudistettu Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma tukee Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa tai eroaa siitä.

Canemure-hankkeen Satakunnan aluekoordinaattorina toimiva SAMK on kokosi kesällä 2023 Vaikutusarviointiraportin Satakunnassa toteutetusta ilmastotyöstä. Raportissa kuvataan ilmastotyön edistymistä päästökehityksen ja ilmastoindikaattoreiden avulla. Lisäksi tarkastellaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 2030 toimenpide-ehdotusten jalkautumista.

Ympäristö Nyt -verkkopalvelun Hiilineutraali Lounais-Suomi -teemasivustolta löydät Varsinais-Suomen ja Satakunnan ilmastotiekartat vuoteen 2030 tavoitteineen ja toimenpiteineen. Sivustolle päivitetään tietoa tavoitteiden toteutumista edistävistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä tilastotietoa helpottamaan saavutettujen muutosten seurantaa. Ajankohtaista-osiosta löydät myös aihepiiriin liittyvät ympäristöuutiset.

Ympäristö Nyt on lounaissuomalaisten oma ympäristötietopalvelu. Ilmastoteeman lisäksi löydät sivustolta alueellista tietoa muun muassa vesien tilaan vaikuttamisesta, ympäristökasvatuksesta ja kulttuuriympäristöstä. Lisäksi palvelussa tiedotetaan ajankohtaisista alan tapahtumista ja rahoitushauista.

Satakuntaliitossa oli 1.1.2022-31.5.2023 käynnissä ympäristöministeriön osarahoittama hanke Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa . Maakunnallisen ilmastotyön kehittäminen jatkuu Maakunnallisen ilmastotyön laajentaminen vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän hankkeiden edistämiseksi Satakunnassa – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankeella (1.6.2023-28.2.2025).

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaavat kansainvälisten ilmastosopimusten lisäksi Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet.

Ilmastopolitiikan kansallinen suunnittelujärjestelmä koostuu ilmastolain mukaisista eri ministeriöiden vastuulla olevista suunnitelmista: pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (TEM), keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (YM), maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (MMM) ja ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta (MMM). Suunnittelujärjestelmään kuuluu erillisenä myös kansallinen energia- ja strategia (TEM).

Suomen päästövähennyskehitystä sekä päästövähennystoimenpiteiden toteutumista ja riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin kuvataan vuosittain ilmastovuosikertomuksessa. Suomen ympäristökeskus SYKE tuottaa tietoa kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöistä sekä erilaisia ilmastoon ja energiaan liittyviä indikaattoreita, joka auttaa seuraamaan ja suunnittelemaan ilmastotyötä.

Linkkejä keskeisiin kansallisen ilmastotyön ohjauksen aineistoihin: