Tietosuoja Satakuntaliitossa

Satakuntaliitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueen yleisestä kehittämisestä. Näiden tehtävien lainmukainen hoitaminen edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin tai asetuksiin, mutta usein myös suostumukseen. Satakuntaliitto noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GPDR, General Data Protection Regulation) sekä tietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä: Satakuntaliitto

Tietojen keräys, käsittely ja säilytys

Satakuntaliitto kerää toimintansa kannalta vain olennaisia tietoja kuten nimiä ja yhteystietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon. Lisäksi henkilötietoja on suojattu erilaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä, joilla varmistutaan, että vain ne henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja, pääsevät niihin käsiksi.

Jossakin tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet voivat olla esimerkiksi viranomaisia, joille on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja tai osapuolia, jotka tekevät henkilötietojen käsittelyä Satakuntaliitto lukuun. Tällöinkin Satakuntaliitto rekisterinpitäjänä vastaa tiedoistasi. Emme luovuta tietojasi suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Henkilötietojasi säilytetään erilaisten lakien velvoittaman ajan. Säilytysaikoja on määritelty tarkemmin arkistonmuodostussuunnitelmassa. Säilytysajoissa on huomioitu myös Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Rekisterinpitäjän tulee vastata pyyntöön yhden kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun, jos pyyntö on perusteetön tai kohtuuton (esimerkiksi jos niitä esitetään toistuvasti). Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö on mahdollista tehdä joko henkilökohtaisen asiakaskäynnin yhteydessä (henkilöllisyys tarkastetaan) tai täyttämällä sähköinen tarkastuspyyntölomake (kirjautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella).

Omien tietojen oikaiseminen, poistaminen ja täydentäminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Tietojen oikaisemista, poistamista ja täydentämistä varten rekisteröidyn tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tarkempi kuvaus poistettavista tiedoista omien tietojen korjaus- ja täydennyspyyntö lomake.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta. 

Satakuntaliiton tietosuojavastaava on Virpi Rekola

tietosuojavastaava@satakunta.fi