Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Alueiden käytön toimiala edistää saavutettavuutta ja vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyön johtamisesta ja suunnitelman yhteensovittamisesta maakunnan muiden suunnitelmien ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa.

Satakuntaliitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat päivittäneet yhteistyössä Satakunnan kuntien, sidosryhmien ja elinkeinoelämän edustajien kanssa Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Suunnitelma koostuu kolmesta erillisestä osasta:

  1. Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän analyysistä, joka on kuvaus Satakunnan liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäristön kehityksestä.
  2. Tavoitteet ja palvelutasotarkastelut, joka kuvaa kehittämistavoitteita ja linjauksia sekä niihin pohjautuvia palvelutasotarkasteluja kehittämistarpeineen ja keinovalikoimineen.
  3. Kehittämissuunnitelma kuvaa kehittämistavoitteiden ja -tarpeiden perusteella määritellyt kehittämisteemat priorisoituine kehittämistoimineen ja toimenpidesuunnitelman vaikutusten arvioinnin. Lisäksi kehittämissuunnitelmaan on liitetty suunnitelman seurantaosa.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman tiivistelmä

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet kartalla

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttaminen vaatii jatkuvaa toimenpiteiden edistämistä, toiminnan arviointia sekä liikennejärjestelmän tilan ja kehityssuuntien seurantaa. Keskeisessä roolissa on Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima jatkuva liikennejärjestelmätyö, jonka puitteissa toimivat sekä maakunnan että seutukuntien liikennejärjestelmäryhmät.

Satakunnan liikennejärjestelmätyön edistymistä toteutetaan seuraamalla toimintaympäristön kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Samalla ennakoidaan tulevaisuuden muutostekijöitä ja käsitellään liikennepolitiikassa tai laajemmin yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia maakunnan liikennejärjestelmään ja sen kehittämistarpeisiin.

Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Satakuntaliitossa on toiminnassa jatkuva liikennejärjestelmätyö. Työ toteutuu seudullisten, kuntien edustajista koostuvien Porin ja Rauman liikennejärjestelmätyöryhmien puitteissa. Koko maakunnan kattavaa jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä tehdään Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmässä, jossa on alueen kuntien edustajien lisäksi liikenteestä vastaavat viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajia.