Satakunnan osaamis- ja innovaatio-ekosysteemin kehittäminen (EAKR)

Satakuntaliitto toteutti EAKR-rahoitteisen
’Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin EAKR ja EU vipuvoimaa 2014-2020 logotkehittäminen’
– hankkeen ajalla 1.1.2020 – 31.12.2022.

 

 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda maakuntalähtöinen kumppanuuteen ja ennakointiin perustuva innovaatiojärjestelmän toimintamalli, joka kytkeytyy kansallisiin kilpailukykyisiin ekosysteemeihin. Innovaatiojärjestelmän tavoitteena on osaltaan edistää mahdollisuuksia elinkeinoelämän uudistumiseen ja kestävän kasvun tukemiseen, elinkeinorakenteen monipuolistumiseen, tuottavuuden paranemiseen, viennin kasvuun, yritysten uudistumiseen ja toimintaedellytysten vahvistumiseen.

 

Älykkään erikoistumisen teemoja ympäröivä kehikko

Hankkeen tavoitteena oli lisäksi tunnistaa maakunnan älykkään erikoistumisen mukaiset osaamis- ja innovaatioekosysteemit, jotka vahvistavat maakunnan kasvua ja elinvoimaa.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemillä tarkoitetaan kumppanuuteen perustuvaa yhteistyöverkostoa, joka tuo ns. neloskierteen mukaisesti yhteen elinkeinoelämän, tutkimus-, koulutus- ja kehittäjäorganisaatiot sekä rahoittajat edistämään innovaatiotoimintaa. Ekosysteemin perustana on toimijoiden toisiaan täydentävä osaaminen, ekosysteemi lisäksi tarjoaa verkostolleen kehitys- ja pilotointiympäristöjä sekä asiantuntemusta ja uusia kumppanuuksia.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemin osalta merkittävää on alueellisten innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, koulutusasteiden välisen keskustelun vahvistaminen, jatkuvan oppimisen ja elinkeinoelämän sekä työelämän osaamistarpeiden huomioiminen samoin kuin osaamistarpeiden ennakointi sekä osaamisfoorumien kokoaminen älykkään erikoistumisen sisältöjen vahvistamiseksi.

Ajankohtaista

Hankkeelle on koottu keskeisistä sidosryhmistä edustajat ja ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Hankkeessa on toteutettu kysely alueellisten toimialakeskittymien sisällöistä ja kytkeytymisestä maakunnan älykkääseen erikoistumiseen. Aineiston analysointia on täydennetty mm. asiantuntijahaastatteluilla osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi on laadittu innovaatiotoiminnan ilmiökartta sekä maakunnan ekosysteemikartan visualisointi.

Maakunnalliset tutkimus-kehittämis- ja innovaatiofoorumit kytkeytyvät innovaatiotoiminnan tilannekuvan sekä osaamisprofiilin osalta toimintamallin pilotointiin.

Tulevaisuusfoorumissa 2020 keskusteltiin Satakunnan elpymisestä ja kasvun mahdollisuudesta sekä ennakointikyvykkyyden ja muutosjoustavuuden vahvistamisesta.

Kansallinen TKI-tiekartta luo edellytyksiä yritysten ja tutkimuksen tiiviimmälle yhteistyölle. Tavoitteena on, että Suomi pysyy uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa. Tiekartassa on tunnistettu kolme toisiinsa liittyvää strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori.

Hankkeen aineiston päivittäminen osaamis- ja innovaatioekosysteemien osalta on jatkuvaa kytkeytyessään eri toteutusvaiheissa oleviin hankkeisiin.

Osaamistarpeiden osalta on haastateltu klusterikohtaisesti maakunnan keskeisiä asiantuntijoita.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemeihin liittyvää aineistoa visualisoidaan Prezi-alustalle siten, että esille tuodaan substanssit, toimijat, osaamiset, kumppanuudet

Hankkeessa on toteutettu ilmiötyöpajoja keskeisten kasvualojen tilannekuvasta sekä tulevaisuuden-näkymistä. Alueellisten kyvykkyyksien vahvistamiseksi kutsuttiin koolle kasvualojen asiantuntijat keskustelemaan älykkään erikoistumisen sisällöistä.

Hankkeen ohjausryhmä on kokouksien lisäksi osallistunut työpajatyöskentelyyn sekä kuulleet esityksen tulevaisuusnäkökulmia innovaatiotoiminnasta.

Hanke on järjestänyt elintarvikeklusterin tunnistetuille toimijoille keskustelutilaisuuden, jonka teemana oli kansalliset ja kansainväliset verkostot ja kumppanuudet.

Hanke toteutti syyskuussa 2022 TKI/Osaamisfoorumit osana hankkeen toimintamallin pilotointia. TKI/Osaamisfoorumit kutsuttiin koolle hankkeen tunnistamien kolmen (Teknologia, ”Nature”, Hyvinvointi) ekosysteemien mukaisesti. Teknologiametalli-, mineraali- ja akkuklusteri, automaatio- ja robotiikkaklusteri sekä energiaklusteri muodostivat Teknologia-foorumin, Elintarvikeklusteri, bio- ja kiertotalous sekä sininen talous muodostivat ”Nature”- foorumin. Hyvinvointi-foorumi koostui elämystalouden, hyvinvointitalouden sekä turvallisuuden ja huoltovarmuuden klustereista.

SATAKUNNAN OSAAMIS- JA INNOVAATIOEKOYSTEEMI

Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin osalta on hankkeessa tunnistettu maakunnan kasvualat ja klusterit, jotka kytkeytyvät maakunnan älykkään erikoistumisen strategian teemoihin.
Klustereista on muodostettu kolme kokonaisuutta, joiden osalta on tarkasteltu maakunnan kasvua ja elinvoimaa edistäviä substansseja, osaamisprofiileja sekä verkostoja. Tarkastelussa on mukana lisäksi päivittyvää tietoa kunkin ekosysteemin tilannekuvasta sekä kehittämistavoitteita.

Osaamis- ja innovaatioekosysteemin aineisto on koottu Satakunnan osaamis- ja innovaatioekosysteemin kehittäminen- hankkeen aikana vuosina 2020-2022. Aineiston ylläpitoa ja päivitystä tullaan jatkamaan hankkeen päätyttyä Satakuntaliiton toimesta.

  • Jonna Fagerlund

    Jonna Fagerlund

    Hankekoordinaattori

    +358 44 711 4355
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi