EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus tulee ohjelmakaudella 2021-2027 kolmesta rahastosta. Satakunnassa alueellisina rahoittajaviranomaisina alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa toimivat Satakuntaliitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden  se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man  to­teu­tu­mis­ta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahasto, jonka toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden ennallistamista ja jälkikäyttöä. JTF-rahoitusta voi hakea Satakuntaliitosta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ytimessä koko Suomen työvoimapotentiaalin saaminen käyttöön sekä työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen edesauttaminen. ESR+ -toimilla kehitetään työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja. ESR+-rahoitusta voi hakea Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Ajankohtaisiin alue- ja rakennepolitiikan asioihin voi tutustua sivustolla rakennerahastot.fi

Rahoitettuihin hankkeisiin pääsee tutustumaan sivustolla: EURA2021 - Hanketietopalvelu

EAKR-rahoitus

Satakuntaliitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman toimintalinjoilla 1. Innovatiivinen Suomi ja 2. Hiilineutraali Suomi.

Lue lisää

JTF-rahoitus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten.

Lue lisää

Avoimet rahoitushaut

Satakuntaliitto on avannut JTF-haun jatkuvana hakuna 31.12.2024 asti. Rahoitusta on haettavana yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää