EU:n rakennerahastot

Satakuntaliitto kohdentaa Eu­roo­pan Alue­ke­hi­tys­ra­has­ton (EAKR) ra­hoi­tusta toi­men­pi­tei­siin, jot­ka tu­ke­vat Suo­men kes­tä­vää kas­vua ja työ­tä -ra­ken­ne­ra­has­to-oh­jel­man 2014 – 2020 tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kun­taoh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Satakuntaliitto on keskeinen toimija rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa maakunnallisesti. Rahoitusta on kohdennettu ohjelmakauden 2014-2020 hankkeisiin tähän mennessä n. 20 miljoonaa euroa. Ohjelmakausi jatkuu ja hankkeiden toteutus voi kestää 31.8.2023 asti.