Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Maakuntien liitot aluekehitysviranomaisina vastaavat alueensa yleisestä kehittämisestä, maakuntatasoisen alueiden käytön suunnittelusta sekä edunvalvonnasta päämäärinään hyvinvoivat, menestyvät ja kilpailukykyiset maakunnat.

Toiminta perustuu kuntalakiin, alueiden kehittämislakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä maakuntajakolakiin. Liitot laativat maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat, vuosittaiset toimeenpanosuunnitelmat sekä maakuntakaavat. Liitot osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Edunvalvonta on eri sidosryhmien pitkäjänteistä yhteistyötä

Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus-, ja suunnitteluorganisaationa. Liiton tehtävänä on muun muassa edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista, hyvän ympäristön turvaamista, sekä valvoa maakunnan etua.

Maakunnallisella edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista erityisesti poliittiseen päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa. Eräissä tapauksissa edunvalvonta kohdistuu myös yksityisten yritysten, yliopistojen ja muiden yhteisöjen ratkaisuihin.

Edunvalvonnassa on keskeistä laajassa yhteisymmärryksessä sopia yhteiset kehittämistavoitteet ja –hankkeet. Satakunnan asukkaat ja eri toimijat kuten kunnat, alueviranomaiset, kansanedustajat, tiedotusvälineet ja eri alojen järjestöt tulee saada toimimaan samansuuntaisesti näiden yhteisesti sovittujen asioiden edistämiseksi.

Pitkäkestoisempien edunvalvontakokonaisuuksien määrittely tehdään alueiden kehittämislain pohjalta Satakuntaliitossa. Keskeisinä linjauksina ovat Satakunnan kärkihankkeet ja muut ohjelmat. Edunvalvonnalla reagoidaan myös ajankohtaisiin asioihin. Käytännössä edunvalvontatyötä tehdään muun muassa järjestämällä neuvotteluja ja vierailuja, ottamalla kantaa, tekemällä aloitteita sekä julkisen tiedottamisen kautta. Lue lisää asiasta sivulta Satakunnan edunvalvonta.

Satakunnan saavutettavuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä edunvalvonnan tavoitteista. Erityisesti siihen liittyvistä toimista voi lukea lisää sivulta Saavutettavuus.

  • Asko Aro-Heinilä
    Asko Aro-Heinilä

    Maakuntajohtaja

    +358 50 350 1505
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi

Aihealueet

Satakunnan edunvalvonta

Satakunnan edunvalvonnan pitkän tähtäimen kärkihankkeet määritellään maakuntaohjelmassa. Lisäksi edunvalvonnalla vaikutetaan ajankohtaisiin asioihin.

Lue lisää

Saavutettavuus

Saavutettavuuden parantaminen on tärkeä tavoite Satakunnan vaikuttamistyössä. Tavoitetta edistetään monin keinoin eri suunnittelu- ja päätöksentekotasoilla.

Lue lisää

Kansainvälinen toiminta

Satakuntaliitto avaa ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyösuhteita maakunnan oman edunvalvonnan hyväksi. Toiseksi yhteistyösuhteita hoidetaan, jotta maakunnan toimijat voivat hyödyntää yhteyksiä oman osaamisensa esille tuomisessa sekä kansainvälisen yritys- ja hankeyhteistyön toteuttamisessa.

Lue lisää

Satakunnan Vaikuttajakoulu

Satakunnan Vaikuttajakoulun tavoitteena on innostaa satakuntalaisia nuoria mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan, lisätä heidän ymmärrystään päätöksentekojärjestelmistä sekä auttaa heitä verkostoitumaan. Koulutus suunnataan yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille toisen asteen opiskelijoille ja juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille. Sisältö: Koulutuksessa opiskelijat tutustuvat vaikuttajatahoihin ja vaikuttamisen keinoihin. Tietoa jaetaan kuntien päätöksenteosta, aluehallinnosta, eduskunnasta, valtioneuvostosta ja ministeriöistä, EU:sta sekä järjestö-, yritys- ja…

Lue lisää