Tavoitevaihe

Satakunnan maakuntakaavan 2050 perustavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslain yleisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja  maakuntakaavan sisältövaatimusten sekä valtakunnallisten ja maakunnallisten strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien pohjalta Satakunnan maakunnalliset olosuhteet ja erityistarpeet huomioiden.

Tavoitevaiheen alussa Satakuntaliitto lähetti Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön yhteydessä kunnille, viranomaisille ja sidosryhmille kyselyn kaavan tavoitteista. Esitykset maakuntakaavan sisältövaatimuksia tarkentaviksi kaavan tavoitteiksi pyydettiin palauttamaan 10.6.2022 mennessä. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi vastineet Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esityksiin 22.11.2022.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.12.2022 (MH § 120) hyväksyä tavoiteluonnokset lausunnoille lähetettäväksi sekä pyytää kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä lausunnot Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoiteluonnoksista.

 

Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätösote Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot, mielipiteet ja kaavan tavoite-esitykset sekä niihin laadittujen vastineiden hyväksyminen 22.11.2022

Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoite-esitysten yhteenvedot ja niihin laaditut vastineet

Tiedote 22.11.2022, Satakunnan maakuntakaava 2050, Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin ja kaavan tavoite-esityksiin