Älykkään erikoistumisen strategia

Älykäs erikoistuminen tarkoittaa kunkin maan ja alueen erityisten ominaisuuksien ja varojen tunnistamista, kunkin alueen kilpailuetujen korostamista sekä alueellisten sidosryhmien ja varojen tuomista huippuosaamiseen perustuvan tulevaisuudennäkymän tueksi.  Se tarkoittaa myös alueellisten innovaatiojärjestelmien vahvistamista, tiedonkulun maksimointia ja innovoinnin etujen levittämistä alueen koko talouteen.  Älykkäässä erikoistumisessa keskitytään siihen, mikä antaa alueelle parhaan kilpailupotentiaalin.

Älykkään erikoistumisen lähestymistavat taustalla on Eurooppa 2020 -strategian tavoittelema talouskasvu, joka on entistä älykkäämpää, kestävämpää ja osallistavampaa. Strategian viisi haastavaa tavoittetta koskevat työllisyyttä, tutkimusta, koulutusta, köyhyyden vähentämistä sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä. EU 2020 strategian Innovaatiounioni-strategiassa korostettiin erityisesti kahta lähestymistapaa: Euroopan innovaatiokumppanuuksia (European Innovation Partnerships) sekä älykästä erikoistumista (Smart specialisation).

Älykkään erikoistumisen strategia on ennakkoehto EU:n rakenne- ja investointirahoitukselle. Satakuntaliitto on mukana Euroopan alueiden Smart Specialisation Platformin temaattisissa verkostoissa sekä eurooppalaisen kestävän ja tuottavan maatalouden innovaatiokumppanuudessa. Nämä verkostot ovat Satakuntalaisten toimijoiden tukena kun ne haluavat hyödyntää EU:n suoria rahoitusvälineitä ja ohjelmia, kuten Horisontti 2020 ja INTERREG -ohjelmat.

Osana EU:n koheesiopolitiikkaa vuosille 2014–2020 kansalliset ja alueelliset viranomaiset laativat älykästä erikoistumista (Smart Specialisation, RIS3) koskevat tutkimus- ja innovaatiostrategiat, jotta EU:n rakennerahastojen käyttöä voidaan tehostaa ja jotta EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimien sekä julkisten ja yksityisten investointien välille saadaan lisää synergiaa.

Älykkään erikoistumisen Euroopan laajuinen ulottuvuus antaa maakunnalle mahdollisuuksia oppia ja laajentaa osaamistaan samankaltaisia, täydentäviä vahvuuksia omaavien alueiden kanssa yhteistyötä tekemällä. Verkostoituminen osaamisen ja yhteisen hyödyn kautta eri puolille Eurooppaa eri kumppanien kanssa vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja osaamista huomattavasti enemmän kuin Suomessa vallalla oleva ajattelu maantieteellisestä laajuudesta. Kriittinen massa älykkäässä erikoistumisessa syntyy alueiden verkostoissa.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sidosryhmäyhteistyö

Satakunta-strategian ja Satakunnan maakuntaohjelman 2022-2025 laadintaprosessissa on huomioitu älykkään erikoistumisen lähestymistapa ja aluekehittämisen teemat muodostavat maakunnan älykkään erikoistumisen fokusoinnit. Satakunnan älykkään erikoistumisen strategian päivitys vuosille 2021-2027 on toteutettu osana Satakunta-strategian laadintaa. Älykkääseen erikoistumiseen sisältyy myös tulosindikaattoreiden seuranta jatkuvan arvioinnin ja oppimisen sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi alueiden välillä.

Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027

Satakunta Region´s Smart Specialisation Strategy 2021-2027

 

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Ohjelmapäällikkö

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jenny Katila

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4361
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi