Suunnittelujärjestelmä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tukevat ja edistävät lain yleisten tavoitteiden ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista ja edistävät kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja valtakunnallisten hankkeiden edellytyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakunnan liiton tulee huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Kunnan laatimassa yleiskaavassa maakuntakaava on otettava huomioon. Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Asemakaavalla ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon.

Maankäytön suunnittelujärjestelmästä ja sen eri tasoista voi lukea lisää ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on hierarkinen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat alempiasteista kaavoitusta.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä