Voimassa olevat maakuntakaavat

Tällä sivulla on lyhyet kuvaukset Satakunnassa voimassa olevista maakuntakaavoista. Maakuntakaavojen aineistot on koottu kunkin kaavan omalle alasivulle. Alasivuille pääsee sinisen yläpalkin kautta.

Satakunnan kokonaismaakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Ministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Samalla ympäristöministeriö vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olevien Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olevan Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Jämijärven kunnan puoleisen osan Isoniemenkeitaan turvetuotantoalueesta (EO3), Porin Vähärauman ja Riihikedon vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnät sekä Söörmarkun kylän eritasoliittymän aluevarauksen, Rauman vanhan Prisman vähittäiskaupan suuryksikköalueen (KM1) sekä Kaavamerkinnät ja -määräykset kohdassa 2. Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevan merkinnän ”Merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön kohde”.

Ympäristöministeriön päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset koskivat kaavaprosessin aikaista osallistumista ja vuorovaikutusta, maakuntakaavan esitystapaa ja vaikutusta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, vahvistamatta jätettyä Porin Söörmarkun eritasoliittymän aluevarausta, vahvistamatta jätettyjä Porin Riihikedon ja Vähärauman vähittäiskaupan suuryksikkömerkintöjä, Porin Yyterinsantojen kaavamerkintöjä, Porin kaupunkiseutusuunnitelman huomioon ottamista, vahvistamatta jätettyä Rauman Vanha-Prisman vähittäiskaupan suuryksikön aluevarausta, Pohjankankaan ja Säkylänharjun melualuemerkintöjä, suojelualueita, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, turvetuotantoalueita, melutasoltaan hiljaisia alueita ja maakuntakaavan voimaan tuloa koskevaa määräystä.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja antanut päätöksen 13.3.2013. Valitukset Pro Pohjankankaan sekä yksityishenkilöiden osalta jätettiin tutkimatta ja muut valitukset hylättiin. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen muuttamiselle ei ollut korkeimman hallinto-oikeuden mukaan oikeudellisia perusteita.

KHO:n päätös 13.3.2013

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet saivat lainvoiman (Tiedote 10.5.2016)

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi 13. joulukuuta 2013 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1, jonka ympäristöministeriö vahvisti 3.12.2014. Vahvistamispäätöksen yhteydessä ympäristöministeriö hylkäsi kaavasta tehdyt viisi valitusta. Vahvistamispäätöksestä tehtiin kaksi valitusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 6.5.2016 antanut päätöksen, jossa todetaan, ettei ympäristöministeriön päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ole perusteita.

Korpi-Matin ja Köörtilän valitukset jätettiin tutkimatta

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätetyt valitukset koskivat Porissa sijaitsevaa Pahamäen tuulivoimaloiden aluetta sekä Merikarvian Korpi-Matin ja Köörtilän tuulivoimaloiden alueita. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Korpi-Matin ja Köörtilän tuulivoimaloiden aluetta koskevan valituksen, koska valittajat eivät olleet valittaneet Satakuntaliiton maakuntavaltuuston päätöksestä ympäristöministeriölle, eikä heillä tämän vuoksi ollut oikeutta tehdä valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Myös osa Pahamäen tuulivoimaloiden alueiden jatkovalituksessa esitetyistä valitusperusteista jätettiin tutkimatta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaavan laadinnassa on kiinnitetty huomiota maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen

Pahamäkeä koskevan päätöksen perusteluissa korkein hallinto-oikeus on ottanut huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyyden, tuulivoimaloiden alueiden suunnittelumääräyksen, valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen laajuuden ja arvioinut, että tuulivoimaloiden alueen vaikutukset maisema-alueelle ja valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön eivät tulisi kokonaisuutena arvioiden olemaan merkittäviä. Päätöksessä todetaan, että kaavaa laadittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kiinnitetty huomiota maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus toteaa myös, ettei päätöksen yhteydessä ole otettu kantaa mahdollisesti vireillä olevaan yleiskaavahankkeeseen.

Kunnat laativat kaavat toteuttamista varten

Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevä vaihemaakuntakaava mahdollistaa teoreettisen laskennan mukaan 3,10 TWh sähkön tuotannon ja kaikkiaan vaihemaakuntakaavassa osoitetaan 17 maakunnallisesti merkittävää tuulivoimatuotannon aluetta Satakuntaan. Kunnat laativat tuulivoimaloiden toteuttamista varten yleiskaavan tai asemakaavan, jossa tuulivoimaloiden alue määritellään ja tutkitaan tuulivoimaloiden korkeus, lukumäärä ja sijoittaminen maastoon. Suunnittelutyön yhteydessä tehdään maisema- ja meluselvitykset, varjostusmallinnukset sekä arvioidaan tuulivoimatuotannon vaikutuksia tuulivoimaloiden kaavassa suunnitellun sijainnin pohjalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.5.2016:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1462277749018.html.

Maakuntavaltuuston päätös

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 voimaan (Tiedote 27.9.2019)

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Kuulutus Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 voimaantulosta julkaistiin Satakuntaliiton ja Satakunnan kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla 20.9.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 edistää omalta osaltaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiota sekä uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksia Satakunnassa. Kaavan ratkaisu edistää myös huoltovarmuutta ja mahdollistaa kotimaisen energiantuotannon lisäämisen. Lisäksi kaupan teemaa koskeva kaavaratkaisu antaa puitteet tasapainoisen kaupallisen verkon kehittymiseksi Satakuntaan. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 vahvistaa myös maakunnan kulttuurista identiteettiä.

Maakuntakaava ohjaa maankäytön suunnittelua

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamista otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 painetut asiakirjat toimitetaan kuntiin ja muille yhteistyökumppaneille niiden valmistuttua.

Kuulutus kaavan voimaan tulosta