Voimassa olevat maakuntakaavat

Tällä sivulla on lyhyet kuvaukset Satakunnassa voimassa olevista maakuntakaavoista. Maakuntakaavojen aineistot on koottu kunkin kaavan omalle alasivulle. Alasivuille pääsee sinisen yläpalkin kautta.

Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmää voi tarkastella karttasovelluksessa, joka aukeaa tästä linkistä. Kaavamerkintöjen perustiedot avautuvat ponnahdusikkunaan merkintää klikattaessa. Osa erityisominaisuusaluemerkinnöistä on kartalla viivamaisena, joten niiden tiedot saa näkyviin reunaviivaa klikkaamalla. Tarkemmat tiedot käytetyistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä saa kaavaa koskevan alasivun liitteenä olevasta dokumentista.

Satakunnan maakuntakaava

Satakunnan maakuntakaava on laadittu koko maakuntaa koskevana kokonaismaakuntakaavana, käsittäen kaikki maakunnan kunnat sekä kaikki alueidenkäyttömuodot. Maakuntakaava on yleispiirteinen ja maakunnan kehittämisen painopisteisiin keskittyvä alueiden käytön suunnitelma. Maakuntakaavassa on erityisesti kiinnitetty huomiota kehittämisperiaatemerkintöjen käyttömahdollisuuksiin alueidenkäytön ja maakunnan aluerakenteen periaatteiden esittämisessä sekä maankäytön ohjauksessa. Maakuntakaavaa on laadittu teemoittain työskennelleissä asiantuntijatyöryhmissä ja teemaraportteja on käytetty uudenlaisena osallistamisen välineenä.

Maakuntakaava jatkaa seutukaavoituksessa aloitettua kestävän kehityksen linjaa maakunnan kokonaisrakenteen ja kehityksen pitkän aikavälin suuntaviivojen osoittamisessa. Maakuntakaavan valmistelu on perustunut eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämiseen, läheiseen yhteistyöhön kuntien kanssa ja monivaiheiseen ja avoimeen osallistumis- ja vuorovaikutusprosessiin.

Ympäristöministeriön päätös Satakunnan maakuntakaavan vahvistamisesta 30.11. 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 13.3.2013

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 määritellään maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä niihin liittyvä energiahuolto. Maakunnallisesti merkittäviksi luokitellaan 8-10 tuulivoimalayksikön alueet. Maakunnallinen merkittävyys riippuu myös alueen herkkyystekijöistä kuten rannikon läheisyydestä, kulttuuriympäristöstä, maisemasta, luontoarvoista, linnustosta ja asutuksen läheisyydestä.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 on osoitettu yhteensä 17 tuulivoimatuotannon aluetta. Alueista seitsemän sijoittuu rannikkovyöhykkeelle, kuusi Pohjois-Satakunnan alueelle ja neljä muualle Satakuntaan. Tuulivoimaloiden alueiden pinta-ala on yhteensä 128 km2 . Teoreettisen laskennan mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavalla 1 mahdollistetaan 300 tuulivoimalayksiköllä 3,10 TWh sähkön tuotanto.

Ympäristöministeriö vahvisti Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 3.12. 2014.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 sai lainvioman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään uusia teemoja kuten aurinkoenergian tuotantoa ja terminaalialueita, täydennetään maakuntakaavassa osoitettuja aluevarauksia kuten turvetuotannon alueita ja päivitetään kokonaismaakuntakaavan kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden merkintöjä sekä kaupan teemaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 aurinkoenergian tuotannon teeman käsittelyssä keskeisintä oli aurinkoenergian tuotantolaitosten maakunnallisesti merkittävän kokoluokan määrittely, laajojen aurinkoenergian tuotantoalueiden vaikutusten arviointi ja sijoittelukriteeristön kokoaminen. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan 14 potentiaalista aurinkoenergian tuotantoaluetta kehittämisperiaatemerkinnällä.

Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti bioenergiamuotoihin kuuluva, uusiutumaton energianlähde turve, on mukana Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 uusiutuvan energian tukipolttoaineena. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 täydentää Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen turvetuotantoalueiden verkostoa yhteensä 44 uudella alueella, joiden yhteispinta-ala on noin 3200 ha. Turvetuotantoalueiden osoittamisella edistetään energiaturpeen tuotannon ohella kasvuja ympäristöturpeen tuotannon jatkumista Satakunnassa ottaen huomioon vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 on tarkasteltu mahdollisia bioenergian käsittelyyn ja varastointiin liittyviä maakunnallisesti merkittäviä terminaalitoimintojen alueita. Kaavassa osoitetaan 12 terminaalitoimintojen aluetta, joilla laajamittainen yhdistelmäterminaali olisi mahdollista toteuttaa. Lisäksi osoitetaan kaksi rautatieverkon puutavaran kuormauspaikkaa.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 käsitellään Satakunnan maakuntakaavassa suunniteltuja kaupan palveluverkkokysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslakiin tulleiden muutosten vuoksi. Kaavassa esitetään merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja kaupan saavutettavuus huomioiden sekä vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään sovellettavien paljon tilaa vaativaan erikoistavaran kaupan sijainti.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 päivitetään valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja osittain maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä uusista valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, joten Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan nykyiset valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaiset maisema-alueet ja maisema-alueiden päivitys- ja täydennysaineiston perusteella uudet ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetaan myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet maisemallisesti tärkeinä alueina.

Satakunnan maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 17.5.2019. Ote maakuntavaltuuston päätöksestä 17.5.2019 § 10.