Satakunnan kasvun mahdollisuus – raportti

KASVUN MAHDOLLISUUS (Satakunnan kasvun mahdollisuus – raportti)

Satakunnan elpymis- ja palautumissuunnitelma keskittyy koronakriisin aiheuttamiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin ja etenkin siihen, minkä toimien avulla Satakunnan talous- ja työllisyyskehitys voitaisiin palauttaa koronaa edeltäneeseen kasvuun. Suunnitelma on laadittu hyvin nopeassa aikataulussa samalla, kun koronaepidemia on edelleen käynnissä. Kaikkia koronan aiheuttamia vaikutuksia ei näin ollen voida vielä tietää. Etenkin elinkeinorakenteeltaan erityisesti kansainvälisille markkinoille investointihyödykkeitä valmistavassa, teollisuusvaltaisessa.

Suunnitelmassa esitellään valmisteluryhmien työstämiä toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin vastata koronakriisin aiheuttamiin taloudellisiin ja työllisyyttä heikentäviin ongelmiin. Lähtökohtana on, että mitä nopeammin ja tehokkaammin koronan aiheuttamiin haasteisiin pystytään vastaamaan, sitä vähäisemmin vaurioin kriisistä selvitään ja palaudutaan kasvu-uralle.

Suunnitelmassa uuteen kasvuun pyritään parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä, etenkin digitalisaation ja vihreän kasvun avulla. Digitalisaatio ja vihreä kasvu nähdään poikkileikkaavina teemoina, jotka on huomioitu kaikkien hankkeiden vaikutuksia arvioidessa. Nämä huomioidaan hankkeissa, koska kyseisillä sektoreilla nähdään olevan parhaimmat edellytykset uuden kasvun luomiseen. Digitalisaatio ja vihreä kasvu ovat myös EU:n elvytysrahastojen rahoituksen myöntämisen pääedellytykset. Lisäksi suunnitelmaan valituissa toimenpiteissä on painotettu työllisyysvaikutuksia ja toteuttamisvalmiutta. Toimenpiteistä on pyritty esittämään myös kustannusarviot, pääasialliset vastuutahot ja etenemistapa.

Tämän lisäksi suunnitelmaa on tarkoitus hyödyntää EU:n elvytysrahoituksesta saatavien kansallisesti käytettävien varojen hakemiseen sekä ohjaamiseen. Rahoituksen EU:sta saamisen edellytyksenä on kansalliset suunnitelmat, joista käy ilmi mihin rahoitus käytetään. Suunnitelmassa esitelläänkin hankkeita, joihin EU:n eri rahoituselementtien kautta saatavaa rahoitusta voitaisiin alueellisesti käyttää.

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomi julkisti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa 26. toukokuuta 2021.

Linkki: https://vm.fi/kestava-kasvu