Avoimet rahoitushaut

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 2  hankehaku Satakuntaliitossa 15.1.2021 asti

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä noin 700 000 euroa. Valtioneuvosto edellyttää päätöksessään, että resurssit suunnataan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin ja toimintalinjoihin, joilla tuetaan koronaelvytyksen toimenpiteitä.

Maakunnan liiton rahoittamat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, uusien arvoketjujen ja liiketoimintaekosysteemien luomiseen, TKI-toimintaan, työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen. Rahoitusta kohdennetaan koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen aluelähtöisiin ’Kasvun mahdollisuus’ suunnitelmiin perustuen (Satakunnan ’Kasvun mahdollisuus’ -suunnitelma). Hakemusten tulee osaltaan tukea myös Satakunnan maakuntaohjelman kehittämisteemojen painopisteitä.

Ohjeellinen hankekoko on 100 000 – 200 000 € ja tuen enimmäismäärä on 80 % (investointihankkeissa 70 %). Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Hankkeessa on oltava myös hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeiden toteutuksen tulee päättyä viimeistään 31.8.2023. Hakijan tulee tehdä esitys hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Kustannukset voidaan korvata joko prosenttimääräisinä (flat rate) tai kertakorvauksena (lump sum).

Haku kohdennetaan EAKR toimintalinjan 2 erityistavoitteiden 3.2, 4.1 ja 5.1 mukaisiin hankkeisiin, kuitenkin niin, että haussa painotetaan alueellisen Kasvun mahdollisuus -suunnitelman teemoja: teknologiametallit, akkuklusteri & kiertotalous, automaatio & robotiikkaklusteri, meriosaaminen, logistiikka & huoltovarmuus, elintarvikeklusteri & biotalous sekä jatkuva oppiminen ja vetovoima.

EAKR TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

ERITYISTAVOITE / TUETTAVA TOIMINTA

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatio-keskittymien kehittäminen

 • yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri
 • pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt
 • tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
 • yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla.

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

 • yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
 • protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
 • elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen kehittäminen, selvitykset, kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit
 • ympäristöhaittoja- ja riskejä vähentävät innovaatiot.

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 • vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
 • protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
 • vähähiilisyystrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja selvitykset
 • vähähiiliset liikennejärjestelmät ja liikkumismuodot
 • asumisen energiatehokkuutta parantavat innovaatiot ja teknologiat
 • alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot.

Kohderyhmät: Pienet ja keskisuuret yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat

Tuensaajat: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat

Satakuntaliitto arvioi hakemukset seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoite-kohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet on julkaistu rakennerahastot.fi-sivustolla osoitteessa: https://www.rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet

 

EAKR-rahoituksen painopisteet Satakunnassa

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella Satakunnassa edistetään kehittämistoimijoiden, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ennakointi-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnan osaamiskeskittymien ja älykkään erikoistumisen vahvistamiseksi maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämisteemojen mukaisesti.

Maakuntaohjelman kehittämisteemojen mukaiset painopisteet ovat

 • Uudistuvan vastuullisen teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen luo pohjaa uudelle yrittäjyydelle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.
 • Maakunnan monipuoliselle energiaosaamiselle kasvumahdollisuuksia tarjoavat mm. energiainnovaatiot, teknologian kehittäminen ja energiatehokkuuden edistäminen.
 • Bio- ja kiertotalouden kasvua vahvistetaan toimintaympäristöä, osaamista ja uusia ekosysteemejä kehittämällä.
 • Sinisen kasvun potentiaalia Satakunnassa on meriteollisuuden- ja teknologian ohella mm. vesistömatkailussa, hyvinvointipalveluissa, kalataloudessa sekä energiassa. Veteen liittyvän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen edistää maakunnan sinisen kasvun osaamista.
 • Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi vahvistetaan osaamista ja innovaatiotoimintaa (esim. sosiaaliset ja palveluinnovaatiot).
 • Läpileikkaavia tavoitteita kaikille kehittämisteemoille ovat digitalisaatio, kansainvälistyminen ja osaamisen vahvistaminen sekä vastuullisuus.

Hankevaatimukset

 • Hankkeiden tulee täyttää Suomen rakennerahasto-ohjelmassa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” sekä ohjelmakauden sähköisessä hakujärjestelmässä (EURA 2014) niille esitetyt vaatimukset.
 • Hankkeiden tulee edistää ao. erityistavoitteen mukaisten tuotosindikaattoreiden toteutumista. Kunkin erityistavoitteen tuotosindikaattorit löytyvät ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -ohjelma-asiakirjasta ja hakulomakkeen kohdasta 12.
 • Hankkeen tulee tukea Satakunnan Maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamista sekä älykkään erikoistumisen vahvistamista.
 • Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee olla selkeät ja tarkasti määritellyt.
 • Hankkeen toimenpiteet voivat sisältää kokeilun ja testaustoiminnan elementtejä.
 • Ongelman ja ratkaisun välillä tulee olla selkeä yhteys.
 • Hankkeen tulee perustua kohderyhmän todennettuun tarpeeseen.
 • Hakemuksesta tulee selkeästi ilmetä, mitä tuotoksia hankkeella tavoitellaan ja kuka on vastuussa jatkotyöstä hankkeen päätyttyä.
 • Kertakorvaushankkeiden (LUMP SUM) osalta tavoiteltavien tuotosten tulee olla niin selkeästi määriteltynä hakemuksessa, ettei maksatushakemusta käsiteltäessä voi jäädä epäselväksi, onko hanke toteutettu rahoituspäätöksen mukaisesti.
 • Satakuntaliitto arvioi hankehakemusten kaikkien toimien ja kustannusten tarpeellisuuden sekä kohtuullisuuden. Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan selvityksiä esim. hintatasosta.
 • Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Flat rate -hankkeet

 • Myönnettävä EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.
 • Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä.
 • Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.
 • Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta

Kertakorvaushankkeet (LUMP SUM)

 • Anottava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 80 % ja tässä nimenomaisessa haussa enintään 50 000 €.
 • Kertakorvausta haettaessa on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista.  Asetuksen 358/2014 (Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta) 9 §:ssä tarkoitettuina kustannuksina voidaan hyväksyä 24:ä prosenttia hankkeen palkkakustannuksista vastaava määrä.
 • Kertakorvaushanke voi sisältää palkka- ja välillisten kustannusten lisäksi ostopalveluita ja muita kustannuksia.
 • Kertakorvausta koskevassa hakemuksessa on yksilöitävä hankkeessa saavutettava tuotos tai tehtävä toimenpide sekä toteutumisen todentamiseksi esitettävät asiakirjat siten, että hankkeen toteutumisesta rahoituspäätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen maksamista.
 • Maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään kustannuksia ei voida korvata.
 • Kertakorvaushankkeissa Satakuntaliitto painottaa kansainvälistymistä edistäviä toimia (pyrkimyksiä verkostoitua teemakohtaisesti EU:n tasolla ja saada rahoitusta maakunnallisesti merkittäville aluekehittämisteemoille esim. Horisontti-ohjelmasta).

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 15.1.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa: www.eura2014.fi .  Rahoitusta haetaan sähköisesti. Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätietoja tunnistautumisesta ja valtuuksia koskevista muutoksista löytyy www.rakennerahastot.fi -sivustolta.

Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa: https://www.rakennerahastot.fi

Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksiin voidaan myös pyytää lausuntoja muilta rahoittajilta, viranomaisilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä tai niiden osien toteuttamisesta esimerkiksi osana teemakohtaisia kehittämiskokonaisuuksia.

Viranomainen: Pirkanmaan liitto

Käsittelevä liitto: Satakuntaliitto

 

EAKR ja EU vipuvoimaa 2014-2020 logot

Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:

 

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jyrki Tomberg

  Jyrki Tomberg

  Rahoitusasiantuntija

  +358 50 569 6818
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Erityisasiantuntija

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi