Satakunnan maakuntakaavan aineistot ja selvitykset

Ympäristöministeriö vahvisti 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Samalla ympäristöministeriö vahvisti maankäyttö- ja rakennuslain 210 §:n 1 momentin nojalla maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena maakuntakaavana voimassa olleiden Satakunnan seutukaava 5:n ja Satakunnan seutukaava 2:n sekä Kiikoisten kunnan alueella voimassa olleen Pirkanmaan 3. seutukaavan kumoamisen. Satakunnan maakuntakaava YM paatos YM1_5222_2010 annettiin julkipanon jälkeen 30.11.2011.

Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. KHO:n päätös 13.3.2013

Satakunnan maakuntakaavasta on kumottu Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 tekemällä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymiseen liittyvällä päätöksellä taajamatoimintojen alueen (A), keskustatoimintojen alueen (C), vähittäiskaupan suuryksikköjen alueen (KM, km), palvelujen alueen (P), työpaikka-alueen (TP), valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden (vma) sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (kh1, kh2, kh) kaavamerkinnät ja -määräykset.

Vahvistuneet ja lakisääteiset asiakirjat:

Satakunnan maakuntakaavakartta:

Muut kaavaan liittyvät asiakirjat:

Kaavaselostuksen liitteet:

 

Valmisteluvaiheen teemaraportit:

Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (19.10.2005)

Melutasoltaan hiljaiset alueet (9.1.2006)

Liikennejärjestelmä ja liikenneverkko (12.6.2006)

Maa-ainesvarat ja pohjavesi (30.3.2006)

Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvitys 2005-2006 (8.8.2006)

Satakunnan kylät (13.9.2006)

Energiahuolto (21.2.2007)

Turvetuotanto Satakunta (16.2.2007)

Vesihuolto / jätehuolto (13.3.2007)

Moottoriurheilualueet, ampumaradat ja raviradat (30.3.2007)

Maanpuolustus (3.4.2007)

Satakuntalaiset kulttuuriympäristöt (28.5.2007)

Matkailualueet Satakunnan maakuntakaavassa (12.7.2007)

 Satakunnan aluerakenne (15.2.2008)

Kauppa Satakunnassa (21.9.2009)