Tietoa maakuntakaavoituksesta

Suunnittelujärjestelmään kuuluva maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Maakuntakaavan ratkaisu perustuu selvityksiin ja vaikutusten arviointiin. Maakuntakaavaa laaditaan vuorovaikutteisesti kaavan osallisten ja muiden tahojen kanssa. Satakuntaliitto laatii maakuntakaavat Satakunnan alueelle ja kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisista alueista. Kaavakartan lisäksi aineistoon kuuluvat kaavamerkinnät ja määräykset sekä kaavan lähtökohdat, perustelut ja vaikutusten arvioinnin sisältävä selostus.

Maakuntakaava on yleispiirteisin maankäytön suunnittelujärjestelmän kaavoista. Se välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteitten kanssa. Maakuntakaava tulee ottaa huomioon kuntakaavoja laadittaessa. Alueidenkäytön tai yhdyskuntarakenteen yksityiskodista päätetään kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- eikä asemakaavan alueella muutoin kuin näitä kaavoja muutettaessa.

Maakuntakaavan toteutumista edistetään yhteistyössä kuntien ja viranomaisten kanssa. Toteutumisen seurannalla voidaan varmistua kaavan ajantasaisuudesta.

Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson suunnitelman ajoista lähtien Satakunnassa on tehty aluesuunnittelua suurella sydämellä.

Suomalaisen seutusuunnittelun katsotaan alkaneen Satakunnassa, kun professori Alvar Aallon laatima Kokemäenjoenlaakson aluesuunnitelma valmistui vuonna 1942. Tuolloin luotiin pohja nykyisille suunnittelujärjestelmille sekä seudulliselle ja maakunnalliselle yhteistyölle Suomessa. Kuva: Sami Suominen