Selvitykset

Satakuntaliiton alueiden käytön toimialaan liittyviä selvityksiä

Satakunnan ampumarataselvitys 2021

Ampumaratalaki (763/2015) velvoittaa maakunnan liittoa laatimaan ampumaratojen kehittämissuunnitelman, jonka tarkoituksena on arvioida maakunnassa sijaitsevien ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävää määrää sekä sijoittumistarvetta. Satakuntaliitto käynnisti ampumaratojen kehittämissuunnitelman laadinnan Satakunnan alueella sijaitsevien ampumaratojen nykytilaselvityksellä vuonna ja nykytilaselvityksen laadinnan jälkeen työ jatkui kehittämissuunnitelman laadinnalla. Kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa 2021. Satakunnan ampumaratojen nykytilaselvitystä ja kehittämissuunnitelmaa tullaan hyödyntämään aikanaan käynnistyvän Satakunnan kokonaismaakuntakaavan 2050 taustaselvityksenä.

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seuranta (2019)

Satakuntaliitto käynnisti Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen luonnonsuojelualueiden (SL) ja suojelualueiden (S) tilan arvioinnin keväällä 2019. Selvitystyö käsitti olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja maastokäynnit. Maastokäynnit kohdennettiin alueisiin, joista ei ollut tuoretta tietoa. Suojelualueiden tilan arviointi on osa maakuntakaavan toteutumisen seurantaa ja arvioinnissa keskityttiin Natura 2000 -verkoston ja suojeluohjelmien ulkopuolisiin alueisiin. Selvitys valmistui marraskuussa 2019.

Tiedosto on optimoitu pienempään kokoon, mikä heikentää hieman kuvien laatua. Alla olevissa kuntakohtaisissa aineistoissa kuvien laatu on parempi.

Raportin alkuosa ilman kuntakohtaisia aineistoja

Kuntakohtaiset aineistot

Eura                      Eurajoki          Harjavalta

Honkajoki          Huittinen       Jämijärvi

Kankaanpää     Karvia              Kokemäki

Merikarvia        Nakkila           Pomarkku

Pori                       Rauma            Siikainen

Säkylä                 Ulvila

Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet (2017)

Syksyllä 2015 alkaneen ja syksyyn 2017 jatkuneen “Valtakunnallisesti merkittävät yritysalueet ja teollisuuden uusiutumisen mahdollistaminen” -hankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä. Raportissa käsitellään Satakunnan merkittävimpiä teollisuuden keskittymiä sekä tarkastellaan uusien suurien teollisuuslaitosten sijoittumisedellytyksiä maakunnan eri osissa maankäytön suunnitteluun perustuen.

Maakuntakaavan arvokkaiden kallioalueiden inventointi (2012)

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen arvokkaiden kallioalueiden (ge2) inventointi tehtiin vuonna 2012. Inventointiaineistoon voi tutustua käyttämällä karttasovellusta, johon pääsee alla olevan linkin kautta. Aineisto on katsottavissa myös pdf-muodossa.

Raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikkojen kehittäminen Satakunnassa (2020)

Työn tehtävänä oli selvittää raskaan liikenteen levähdyspaikkojen kehittämistarpeet ja potentiaaliset kohteet Satakunnan alueella sekä sopia
kärkikohteiden jatkotoimista. Selvityksen teettäjiä olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakuntaliitto sekä Rauman ja Porin satamat. Selvityksen laati Linea Konsultit Oy ja työn yhteydessä tehdyn kyselyn raskaan liikenteen yrityksille ja yrittäjille toteutti SitoWise Oy.

Satakunnan ilmasto- ja energia strategian 2020 kokonaisvaikutusten arviointi (2011)

Kokonaisarviointi on laadittu pääosin laadullisena arviointina. Määrällisiä arviointimenetelmiä on käytetty täydentäen taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arvioinnissa. Työssä on keskitytty erityisesti taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arviointiin kuitenkin myös kulttuurilliset ja sosiaaliset vaikutukset huomioiden. Painotukset on valittu huomioiden ilmastoa ja energiaa koskevien linjausten, tavoitteiden ja toimenpiteiden laatu. Arvioinnissa huomioitiin laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki).

Strategian keskeiset linjaukset ja tavoitteet laadittiin yhteisenä prosessina, jonka aikana hyödynnettiin mm. eri työpajoissa tuotettua materiaalia. Vaikutusten kokonaisarviointi tilattiin erillisenä konsulttityönä Bionova Consultingilta. Arvioinnin voi ladata pdf-muodossa Satakuntaliiton verkkosivuilta tästä: Ilmastoenergiastrategia_2020_kokonaisarviointi_Bionova.pdf

 

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 selvitykset ja muut aineistot löytyvät myös voimassa olevien maakuntakaavojen sivuilta.

Turvetuotanto

Terminaalitoimintojen alueet

 Aurinkoenergian tuotanto

Kaupan palveluverkko

 Natura-arviointi

     

    Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 selvitykset (2011)

    Mannertuulihanke oli ympäristöministeriön rahoittama tutkimushanke. Suunnittelumenetelmien kehittämisen lähtökohtana olivat Satakunnan maakuntakaavaa varten aiemmin laaditut selvitykset Tuulivoimala-alueet Satakunnassa (Savola & Lehto 2005) ja Länsituuli WestWind-hankkeen selvitys (2004). Hankkeen tavoitteena oli selvittää Satakunnan manneralueilla tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet sekä kehittää tuulivoimala-alueiden kartoittamiseksi soveltuvia suunnittelumenetelmiä manneralueella. Selvitys toteutettiin vuosien 2010-2011 aikana.