Metsätalouden kasvuohjelma

Elinvoimaa ja lisaarvoa metsiemme sivuvirroista – Satakunnan metsatalouden kasvuohjelma

Tiivistelmä/esitys (5/2021)

Satakunnassa toteutettiin vuonna 2020 metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoja koskenut selvitystyö, jossa tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva Satakunnan metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteista ja niiden kulkuvirroista. Osana työtä selvitettiin myös sivutuotemarkkinoita ja ennakoitiin sivutuotteiden käytön muutoksia tulevina vuosina. Keskeisen osan selvitystyön tausta-aineistosta muodostivat alan toimijoiden haastattelut, joita toteutettiin noin 60 kpl. Selvitystyön taustalla oli ajatus metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteiden optimaalisesta ja kaskadiperiaatteen mukaisesta ohjautumisesta.

Selvitystyössä keskityttiin niihin metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteisiin, joita Satakunnan alueella eniten syntyy. Metsätalouden sivutuotteeksi määritellään normaalien metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä tukki- ja kuitupuun lisäksi syntyvät tuotteet, joita voidaan hyödyntää muihin tarkoituksiin. Metsäteollisuuden sivutuotteita puolestaan syntyy, kun valmistetaan paperia, sellua, sahatavaraa, vaneria jne.

Satakunnan metsistä korjattiin vuonna 2019 pääosin hakkuiden yhteydessä metsähaketta 472 000 m3. Metsähakkeesta n. 70 % käytettiin Satakunnassa ja 30 % viedään maakunnan ulkopuolelle. Energiapuun korjuumäärät maakunnassa olivat lähellä laskennallisia potentiaaleja, mutta energiapuun korjuuta voidaan vielä lisätä esimerkiksi lisäämällä kantojen nostoa. Metsätalouden sivutuotteista koivun lehdet ja kuusenkerkät kerätään erilliskeräyksenä, mutta niiden keruun yhdistämistä hakkuisiin ja taimikonhoitoon olisi mahdollista kehittää.

Metsäteollisuus tuotti Satakunnassa puusivutuotteita (sahanpuru, seulapuru, kuori, puumurskeet ja kutterinlastu) hankkeen haastattelujen mukaan vuonna 2019 yhteensä 1 864 GWh. Tuotetusta sivutuotemäärästä käytettiin Satakunnassa 1184 GWh eli noin 65 % (2019). Satakunnassa tuotetuista ja käytetystä sahanpurusta ja kuoresta yli 90 % ohjautui polttoon.

Satakunnan sahoilla syntyi sahahaketta noin 700 000 m3, sahanpurua 565 GWh, kuorta 472 GWh, puumurskeita 65 GWh sekä kutterinlastua 30 GWh (2019). Sahahake käytettiin käytännössä kaikki Satakunnassa. Sahanpurusta n. 44 %   toimitettiin ympäröiviin maakuntiin (2019).

Satakunnassa syntyi tuhkaa 89 000 tn/v (2018). Siitä valtaosa päätyy erilaiseen infrarakentamiseen. Metsien tuhkalannoituksen määrät ovat pieniä ja metsänlannoitukseen soveltuvaa tuhkaa jää käyttämättä suuria määriä. Ravinteiden kierrätystä tuhkalannoituksella takaisin metsään, etenkin turvemaille, olisi mahdollista lisätä huomattavasti. Tuhkalannoituksen lisääntyminen edesauttaisi metsien kasvun lisääntymistä ja hiilen sidontaa sekä hyvää konkreettista kiertotaloutta. Lisämateriaalia tuhkasta: Tuhkien muodostuminen Satakunnassa (Jenni Nurmi Reroute Oy)

Puusivutuotteiden markkinatilanne vuonna 2020 oli hyvä ja näyttää lähivuosina vielä paranevan

Puusivutuotteiden arvo Satakunnassa vuonna 2019 oli arviolta noin 62 milj. €. Puusivutuotemarkkinoiden odotetaan kasvavan kuluvalla vuosikymmenellä etenkin turpeen käytön vähentymisen vuoksi. Satakunnassa käytettiin vuonna 2019 turvetta kaukolämmön tuotannossa 725 GWh, mikä vastaa noin 350 000 kiintokuutiota puusivutuotteita.

Metsäteollisuuden puusivutuotteiden määrä ei muutu esim. niiden kasvavan kysynnän myötä, vaan ainoastaan päätuotteen kasvavan kysynnän ja tuotannon myötä. Metsäteollisuuden sivutuotteiden varaan rakentuvan tuotannon onkin pystyttävä hankkimaan raaka-aineensa kilpailukykyisesti, vaikka puun käyttö polttoaineenakin kasvaisi, hinnat nousisivat ja metsäteollisuuden puusivutuotteiden tuotantomäärät pienenisivät. Raumalle valmistuva suursaha ja Meri-Poriin suunnitteilla oleva biokonversiolaitos muuttavat toteutuessaan merkittävästi metsäteollisuuden sivutuotemarkkinaa.

Satakunnassa on hyvät edellytykset kehittää metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen laajaa ja kannattavaa hyödyntämistä osana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

Selvitystyön aikana maakunnan toimijoilta saatujen näkemysten pohjalta on noussut esiin teemoja, joissa on maakunnallista kehittämispotentiaalia. Kehittämisteemoissa on tuotu esille toimenpiteitä, joilla on mahdollista edistää ratkaisuja metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteiden mahdollisimman kattavaan, kannattavaan ja optimoituun hyödyntämiseen. Sahanpurusta ja kuoresta sekä muista metsätalouden ja -teollisuuden sivutuotteista olisi mahdollista kehittää paljon nykyistä korkea-arvoisempia tuotteita, tuhkalannoituksella voitaisiin edistää ravinteiden kiertoa takaisin metsään. Energiapuun korjuun lisäämisellä voitaisiin vastata mm. energiaturpeen käytön vähenemisestä johtuvaan siirtymään. Lisäksi nähdään potentiaalia kehittää Satakunnan biosivutuote-ekosysteemiä ja siihen liittyvää osaamista esimerkiksi peltojen hiilen ja ravinteiden sitomisen edistämiseksi. Satakunnassa on hyvät edellytykset kehittää metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtojen laajaa ja kannattavaa hyödyntämistä osana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Selvitys toteutettiin Satakuntaliiton koordinoimassa hankkeessa, jonka rahoitus saatiin valtion vuoden 2019 talousarviosta Työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Selvitystyöstä vastasivat Anuari Oy, Suomen metsäkeskus ja Prizztech Oy.

  • Krista Tupala

    Krista Tupala

    Aluekehitysasiantuntija

    +358 44 711 4387
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi