SustainBaltic

Yhteenvetoa SustainBaltic-hankkeesta sekä kiitokset hankkeeseen osallistuneille

SustainBaltic-projekti päättyi Satakuntaliiton osalta suunnitellusti marraskuun 2018 lopussa. Osana projektia Satakuntaliitossa tuotettiin kaksi rannikkoalueiden kestävää käyttöä tukevaa suunnitelmaa, joiden teemoina olivat 1) kestävän rannikkomatkailun edistäminen maankäytön suunnittelun keinoin, sekä 2) ekosysteemipalveluiden huomioiminen osana Kokemäenjoen vesistöalueen hoidon ja käytön suunnittelua. Suunnitelmat ja niiden tueksi laaditut oheisselvitykset (mm. karttapohjaisten kyselyiden tulokset) ovat ladattavissa vasemmalla olevien linkkien kautta.

SustainBaltic-hanke järjesti yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Nakkilan kunnan kanssa seminaarin Kokemäenjoen alueen tulevaisuudesta. Porissa 21.11. pidetyssä seminaarissa käytiin monipuolista keskustelua siitä, mitä haasteita Kokemäenjokeen liittyy sekä miten kestävän kehityksen tavoitteita on alueella mahdollista edistää. Seminaarin esitykset sekä videotallenne on ladattavissa Satavesi-ohjelman sivuilta ao. linkin kautta.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Satavesi/Toiminta/Tapahtumaarkisto/Kokemaenjoen_aarella__Nakokulmia_joen_tu(48656)?fbclid=IwAR0PUrz6q4-VZtbxY9jolzz6kJ0aTP2Pzpuz7aK6HAxNFXHMZs9k_t5yZ0o

Haluan tässä yhteydessä välittää kiitokseni kaikille hankkeeseen osallistuneille sekä mm. kyselyihimme vastanneille. Teitte korvaamattoman työn 🙂

 

Satakunnan meri-ja rannikkomatkailua sekä Kokemäenjoen ekosysteemipalveluita ja ekosysteemipohjaisen suunnittelun kehittämistä koskevat suunnitelmat ovat valmistuneet.

SustainBaltic-hankkeen kaksi Suomen case-suunnitelmaa ovat valmistuneet. Suunnitelmissa tarkastellaan 1) Satakunnan meri- ja rannikkomatkailun kehittämistä sekä alan huomioimista nykyistä paremmin osana maa- ja merialueiden käytön suunnittelua, sekä 2) Kokemäenjokilaakson ekosysteemipalveluita sekä niiden hyödyntämistä osana kestävän hoidon ja käytön suunnittelua. Toteutetut suunnitelmat edistävät kestävän hoidon ja käytön suunnittelua Satakunnan rannikkoalueella ja niitä voidaan hyödyntää edelleen mm. Satakunnan maakuntakaavan sekä merialuesuunnittelun lähtötietoina. Varsinaisten suunnitelmiem lisäksi hankkeessa tuotettiin kolme erillistä selvitysraporttia, jotka antavat täydentävää tietoa varsinaisten suunnitelmien taustatietoihin.

Suunnitelmat ja niitä täydentävät taustaselvitykset on ladattavissa omilta alasivuiltaan. Linkit aineistoihin löytyvät alta. Suunnitelmat on toteutettu yhteistyössä Satakuntaliiton, Suomen Ympäristökeskus SYKE:n sekä Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksen kesken.

 

Kestävän matkailun kehittäminenSatakunnan rannikkoalueella- maankäytön suunnittelun näkökulma

Pilottiselvitys ekosysteemipalveluiden huomioimisesta Kokemäenjoen vesistöalueen hoidon ja käytön suunnitteluun 

SustainBaltic edistää meri- ja rannikkoalueen kestävää käyttöä

Satakuntaliitto on vuosina 2016–2018 mukana Turun yliopiston vetämässä SustainBaltic -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä Lounais-Suomessa ja Virossa EU:n suosituksen mukaisesti. Hankkeessa Lounais-Suomen ja Viron rannikkoalueelta valitaan neljä pilottialuetta (kaksi Suomesta ja kaksi Virosta), joille laaditaan suunnitelmat rannikkoalueiden hoidon ja kestävän käytön edistämiseksi sekä eri maankäyttömuotojen yhteensovittamiseksi. Ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista hankkeessa toteutetaan laaja paikkatietoanalyysi, jossa tarkastellaan mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ekologisia yhteyksiä sekä ihmistoiminnan aiheuttamia kehittämispaineita. Analyysissä hyödynnetään nykyaikaisia analyysimenetelmiä (mm. Zonation), joiden avulla arvioidaan mm. potentiaalisia yhteensovitustarpeita eri käyttötarpeiden välillä.

SustainBaltic (ICZM Plans for Sustaining Coastal and Marine Human-ecological Networks in the Baltic Region, CB354) on Interreg Central Baltic Programme 2014−2020 -ohjelman rahoittama hanke, jota koordinoi Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitos. Hankkeen muita toteuttajia ovat Suomessa Satakuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus sekä Virossa Tallinnan yliopisto (Tallinna Ülikool), Tarton ammattikorkeakoulu (Eesti Maaülikool) ja Lääne-Virun maakuntahallitus (Lääne-Viru Maavalitsus). Hankeryhmä edustaa suomalaista ja virolaista maakuntatason suunnittelun, paikkatietotyön ja osallistavan arvioinnin asiantuntemusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 1 023 000 euroa.

Hankkeen etenemistä on mahdollista seurata hankkeen Internet-sivuilta osoitteestawww.utu.fi/SustainBaltic. Hankkeen etenemisestä Satakunnassa tiedotetaan säännöllisesti myös tällä sivustolla.

SustainBaltic-hankkeen työraportti 2018