Kestävän matkailun kehittäminen Satakunnan rannikkoalueella – maankäytön suunnittelun näkökulma

Suunnitelmassa tarkastellaan Satakunnan rannikon matkailu- ja virkistyskäyttöä ja sen keskeisiä vetovoimatekijöitä. Kehittämispotentiaalin ohella suunnitelmassa tuodaan esiin matkailun ja alueen muun maankäytön yhteensovitustarpeita sekä arvioidaan näiden merkitystä matkailu- ja virkistyskäytön kehittämisen kannalta.

Puhdas Selkämeri, monimuotoiset luonto- ja kulttuuriympäristökohteet sekä valtakunnalliset tunnetut brändit (mm. Yyteri, Pori Jazz, Vanha Rauma) tekevät Satakunnan rannikkoalueesta mielenkiintoisen kohteen erityisesti luonto- ja kulttuuriympäristökohteista nauttivan matkailijan kannalta. Haasteensa matkailun kehittämiselle Satakunnassa asettavat kuitenkin matkailualan pirstoutuneisuus, maa- ja merialueiden saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät sekä ranta-rakentamisen suuri määrä, joka rajoittaa monin paikoin liikkumista Selkämeren ranta-alueilla.

Suunnitelmassa esitetään kaikkiaan 20 matkailun toimintaedellytysten kehittämiseen ja alueen vetovoimatekijöiden turvaamiseen liittyvää tavoitetta. Tavoitteet on suunnitelmassa jaettu neljään keskeiseen teemaan, jotka liittyvät
1) ympäristön, luontoarvojen ja alueen vetovoiman turvaamiseen,
2) alueellisten ominaispiirteiden huomioiminen osana matkailun kehittämistä,
3) matkailun kestävyyden parantamiseen, sekä
4) yleisen ympäristötiedon ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.

Kestävän matkailun kehittäminen Satakunnan rannikkoalueella – maankäytön suunnittelun näkökulma

Developing sustainable tourism in Satakunta´s coastal zone – from the perspective of land use planning

Satakunnan rannikon luontomatkailu- ja virkistyskäyttökysely