Osallistuminen maakuntakaavoitukseen ja kaavaprosessin vaiheet

Kaavoituksen avulla voidaan strategiat visiot ja ohjelmat konkretisoida maankäytön suunnitelmiksi. Kaavaprosessilla turvataan osallisten mahdollisuudet kaavoitukseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen kaavan laatijan kanssa. Satakunnan maakuntakaavoitusta voi seurata verkkosivujen, tiedotteiden ja sosiaalisen median kanavien välityksellä. Kaava-aineistoihin pääsee tutustumaan aloitus-, valmistelu ja ehdotusvaiheissa, jolloin aineistotovat julkisesti nähtävillä ja kuka tahansa voi antaa niistä palautetta.

Maakuntakaavojen laadinta etenee vaiheittain

Aloitusvaihe

Maakuntakaavan laadinta käynnistyy maakuntahallituksen päätöksellä. Kaavoituksen käynnistämisestä ilmoitetaan kuulutuksella. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määritellään tulevan maakuntakaavan lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja osalliset sekä tiedot osallistumis- ja arviointimenettelystä. Maakuntahallituksen päätöksellä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään palautetta.

Valmisteluvaihe

Kaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu useita selvityksiä ja kaavalle hahmotellaan raamit. Vuoropuhelua käydään asiantuntijaryhmissä sekä kuntien, viranomaisten, keskeisten sidosryhmien ja päättäjien kanssa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus. Mielipiteen antamiseen varataan 30 vuorokautta aikaa.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavan ratkaisua työstetään eteenpäin selvitysten ja mahdollisesti myös valmisteluvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella. Ehdotusvaihe on maakuntakaavoituksessa kaksiosainen. Ensin kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot, jonka jälkeen tarkentunut ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Nähtäville asettamisesta julkaistaan kuulutus. Ehdotuksen nähtävillä oloaika on 30 vuorokautta. Muistutuksiin laaditaan vastineet, jonka jälkeen kaava viimeistellään.

Hyväksyminen

Maakuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. Valtuuston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus voi kuitenkin päättää, että kaava tulee voimaan valituksista huolimatta. Lainvoiman kaava saa vasta valitusprosessin päätyttyä.

Toteutus ja seuranta

Maakuntakaavat konkretisoituvat kuntien laatimien kaavojen ja muiden viranomaisten suunnitelmien myötä. Satakuntaliiton antamilla lausunnoilla varmistetaan, että yksityiskohtaisemmat suunnitelmat ovat maakuntakaavan mukaisia. Toteutumista seurataan ja sitä edistetään muun muassa erilaisilla hankkeilla.