Kaikki ajankohtaiset

Satakunnan oma Matkailun kehittämiskeskus aloittaa toimintansa

Viimeisten vuosien aikana matkailu toimialana on ottanut valtavan harppauksen eteenpäin Satakunnassa. Vaikka koronapandemia on kurittanut matkailualaa, se on edellyttänyt alan yrityksiltä uusiutumista. Nyt perustettu Matkailun kehittämiskeskus tukee tätä positiivista kehitystä Satakunnassa. Keskeistä Satakunnan ammattikorkeakoulussa toimivan kehittämiskeskuksen toiminnassa on alan liiketoiminnan vahvistaminen ja matkailuyritysten rohkaiseminen toimintansa kehittämisessä. Kehittämiskeskus aktivoi matkailualan yhteistyötä käynnistämällä verkostoja ja yhdistämällä toimijoita….

Maakuntahallitus 18.10.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 18.10.2021

Satakunta saa uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 91 miljoonan euron rahoituskehyksen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jakoa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja kilpailukykyä. Satakunta on saamassa Euroopan unionilta rahoitusta vuosina 2021-2027 yhteensä 57 626 901 euroa. Se on 38,0 euroa asukasta kohti. EU-rahoitus jakautuu…

Maakunnallinen nuorisovaltuusto -hanke on käynnistynyt

Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke lähti käyntiin elokuun puolessa välissä ja jatkuu 31.12.2022 asti. Hanke on osa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -ohjelman hankkeita. Hankekoordinaattorina hankkeessa toimii Emmi Haapanen.   Satakunnassa on tunnistettu tarve pysyväisluontoiselle maakunnalliselle nuorisovaltuustolle. Taustalla on nuorten tarve ja oikeus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja…

Merellistä matkailua kehitetään kestävästi ja vastuullisesti

Punaisena hehkuva auringonlasku, merituulen henkäisy, luonnon läheisyys ja ulkoilma-aktiviteetit kutsuvat ihmisiä meren äärelle viettämään vapaa-aikaa. Niin merellinen matkailu kuin muukin matkailu ovat olleet muutosten kourassa Korona-pandemian takia ja muutoksiin sopeutumiseen tarvitaan uutta osaamista.

Pitää pystyä kokonaisvaltaiseen valmisteluun ja päätöksentekoon!

Maakuntajohtajan blogi kesäkuu 2021

Satakunnan korkeakouluselvitys on valmistunut!

Satakuntaliiton maakuntahallitus vastaanotti selvityksen 21.6.2021 ja päätti samalla, että kaikki halukkaat voivat antaa selvitystä koskevat lausuntonsa 1.9.2021 mennessä. Lausunnot tulee toimittaa määräajan kuluessa osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.  Selvityshenkilö Kalervo Väänäsen laatima Satakunnan korkeakouluselvitys on valmistunut. Selvityksen pääset lukemaan tästä. Tiedotustilaisuudessa esitettyyn koontiin pääset tutustumaan tästä.

Satakuntaliiton SataTuuli-hanke on käynnistynyt

SataTuuli-hankkeessa selvitetään Satakunnan maakuntakaavoissa ja merialuesuunnitelmassa osoitettujen tuulivoimatuotannon alueiden toteutumista ja toteuttamiskelpoisuutta. Satakunnan kunnille lähetetään kysely tuulivoimatuotannon tavoitteista. Satakuntaliiton maankäytön suunnittelun lähivuosien tavoitteena on Satakunnan maakuntakaavan uudistaminen, mihin liittyen on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla tarvittavien maakuntakaavan selvitysten valmistelutyöt. Selvitykset antavat samalla tärkeää tietoa maakuntakaavan toteutuneisuudesta. Päätös Satakunnan maakuntakaavan päivitystyön käynnistämisestä tehdään vuoden 2021…

Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma on valmistunut

Satakuntaliitto on laatinut ampumaratalain mukaisen Satakunnan ampumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman laajassa yhteistyössä viranomaisten, sidosryhmien sekä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioiden kanssa. Selvityksessä on esitetty Satakunnan ampumarataverkoston nykytilanne. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty erilliseen kriteeristöön pohjautuen Satakunnan seudullisesti merkittävät ampumaradat, kehittämissuosituksia ja suunnitelman toteuttamiseen liittyvä vaikutusten arviointiosuus. Satakunnassa on 37 ulkona sijaitsevaa ampumarataa, joista neljä on puolustusvoimien hallinnoimia. Muut 33 ampumarataa…

Uutta pelottomasti kokeileva Vuorenmaa on Satakunnan Vuoden kylä 2021

Vuoden 2021 satakuntalaiseksi kyläksi on valittu Vuorenmaa Säkylästä. Tuomaristo arvosti erityisesti kylän reagointia vaikeaan korona-aikaan: toimintaa on jatkettu tilanteeseen mukautuen ja tapahtumia on järjestetty uudella, innovatiivisella tavalla. Kylällä on myös muun muassa tarjottu kauppa-apua ikäihmisille sekä organisoitu oivaltava karanteerikirjasto.

Neljän maakunnan yhteinen esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle korkeamman tuen alueiksi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat ovat tehneet yhteisen esityksen v. 2022 alkavan uuden ohjelmakauden II-tukialueiksi. Esitys on toimitettu Valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriöön 18.5.2021.

Satakuntaliitto ulkoistaa ICT-palvelunsa VSP Oy:lle

Satakuntaliitto ja Vakka-Suomen Puhelin Oy ovat solmineet sopimuksen liiton ICT-palvelujen ulkoistamisesta VSP:lle, joka on tähänkin asti vastannut Satakuntaliiton verkkotukipalveluista.  Kokonaisulkoistus kattaa ICT-lähitukipalvelut, helpdeskin, verkko- ja kapasiteettipalvelut, ICT-palvelupäällikköpalvelut sekä työasemien ja laitteiden hankinta- ja tukipalvelut. Palvelujen ulkoistaminen tapahtuu liikkeenluovutuksella ja sen myötä Satakuntaliiton oma IT-asiantuntija siirtyy VSP:n palvelukseen vanhana työntekijänä. VSP tuottaa Satakuntaliiton ICT-palvelut 1.6.2021 alkaen….

Satakunnan Vaikuttajakoulun haku avoinna!

Satakuntalaisille nuorille suunnattu Vaikuttajakoulu starttaa taas syyskuussa. Jos sinua kiinnostaa miten valtion hallinto toimii ja miten voit vaikuttaa asioihin, hae Vaikuttajakouluun! Koulutus on valituille ilmainen. Lue lisää täältä

Kuntavaaliehdokkaiden infomateriaalit

Täältä löydät ajantasaiset Satakunnan kunnallisvaaliehdokkaiden infomateriaalit

Maakunnallinen viherrakenneselvitys on työn alla – tarkastelussa ovat arvokkaat luonnon ydinalueet ja niiden väliset yhteydet

Satakuntaliitto on aloittanut maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisen. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä. Viherrakenneselvitys toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan päivittämistä koskevan suunnittelun tausta-aineistona. 

Satakunnan teollisuus luo tulevaisuutta Suomelle!

Rauma Marine Constructionsin telakka on saanut tasmanialaiselta varustamolta kahden matkustaja-autolautan rakentamisesta tilauksen. Tilauksen työllisyysvaikutus on varsin merkittävä – 3 500 henkilötyövuotta, ja rakentaminen aloitetaan ensi keväänä.