Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi on valmistunut

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadintaa varten käynnistetyssä inventoinnissa tarkistettiin maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennettiin kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointi antaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattavan kuvan Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Ramboll Finland Oy:n laatiman inventoinnin lähtökohtana on ollut vuosina 2004–2005 valmistunut Satakunnan rakennusperintö -inventointi. Aineiston ajantasaistaminen sisälsi lähtötietojen tarkastelun, maastotyövaiheen, arvottamisvaiheen sekä inventoinnin tuloksien viimeistelyä edeltävän kunnille ja sidosryhmille tarkoitetun kommentointivaiheen. Inventointihankkeen ohjausryhmässä oli edustettuna Satakuntaliiton lisäksi Museovirasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan Museo. Selvitystyön yhteistyöryhmänä toimi Satakunnan Kulttuuriympäristötyöryhmä.

Tarkastelussa pääpaino asetettiin maakuntatason mittakaavaan ja kohteiden maakunnalliseen merkittävyyteen. Lisäksi inventoinnissa keskityttiin yksinomaan rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja rajattiin maisemaan perustuvia alueita ja muinaisjäännökset aineiston ulkopuolelle. Inventointihankkeessa tarkistettiin kohteiden säilyneisyys ja kuvaustekstit. Arvoalueiden määrittelyssä ja kuvausteksteissä on huomioitu aiempaa vahvemmin hyvinvointivaltion rakentamista maakunnassa parhaiten ilmentävät yhtenäiset asuinalueet, koulurakennukset, virastotalot, kulttuuri- ja liikuntaympäristöt, terveydenhuollon ja yhdyskuntahuollon rakentaminen sekä seurakuntien rakennusperintö. Suurin osa uuden inventoinnin mukaisista arvoalueista on osoitettu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi. Inventoinnissa määritellyillä uusilla ja muuttuneilla alueilla kuntien maankäyttöön ja rakennusvalvontaan liittyvissä toimissa voi kysyä Satakunnan Museolta lausuntotarvetta.

Päivitys- ja täydennysinventoinnin tiedot sekä aluerajaukset on tallennettu Satakunnan Museon ylläpitämään PAKKI-tietokantaan. Aineisto on tarkoitus myöhemmin julkaista myös kaikille avoimessa Y-Pakki sovelluksessa. Inventointiaineiston kunnittain koottuihin tietoihin sekä loppuraporttiin voi tutustua osoitteessa: Selvitykset | Satakunta.fi

Inventointityön keskeisiä tuloksia kokoava loppuraportti sisältää maakunnallisen selvityksen taustat, keskeiset päivitys- ja täydennystarpeet, työohjelman ja arvottamismenetelmien kuvaukset. Raportti antaa yleiskuvauksen maakunnan rakennetusta kulttuuriympäristöstä käsitellen rakennusperinnön arvoja eri teemojen ja kuntakohtaisten katsausten avulla.

Lisätietoja antavat:

Maakunta-arkkitehti Daniel Nagy, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4348, daniel.nagy@satakunta.fi
Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi
Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija Niina Uusi-Seppä, Ramboll Finland Oy, puh. 040 1840628, niina.uusi-seppa@ramboll.fi