Satakuntaliitto hyväksyi perjantaina 24.3.2023 ensimmäiset uuden ohjelmakauden 2021-2027 EAKR-hankkeet Eura2021-järjestelmässä. Osa päätöksistä lukeutui Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen piiriin ja osa Satakunnan normaaliin EAKR-kehykseen.

Hyväksytyt hankkeet

 • Jätteestä raaka-aineeksi – Kiertotalouden malli Satakuntaan
 • KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa
 • Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA)
 • Digitaalisten kaksosten hyödyntäminen Satakunnassa (Digi2)
 • Kasvun ekosysteemi – Teknologiametallit, energia ja kiertotalous

 

Lisätiedot:

 

Satakuntaliitto osallistuu Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelman asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä ohjelman valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliittojen sekä mahdollisesti myös ELY-keskusten, Väylän ja Traficomin kanssa.

Toimenpideohjelma laaditaan noin 5 kuukauden aikana niin, että toimenpideohjelma olisi valmis lokakuun 2023 loppuun mennessä. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Strategian roolina on tunnistaa ja linjata maakunnille yhteisiä tarpeita viestittäväksi valtakunnalliselle tasolle. Strategiassa on lisäksi tunnistettu teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

 

Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

sai maakuntahallituksen hyväksynnän. Satakuntaliiton vuoden 2022 tilinpäätös on ylijäämäinen. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että ylijäämä 44 795,53 euroa kirjataan voitto- ja tappio –tilille ja merkitsi toimintakertomuksen tiedokseen.

 

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan myös Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2022.

 

Satakuntaliitto mukana SuomiAreenassa

Satakuntaliitto osallistuu SuomiAreena-tapahtumaan järjestämällä perinteiseen tapaan Kansanedustajat lauteilla -keskustelun satakuntalaisille kansanedustajille. Keskustelun ajankohta on perjantaina 30.6. klo 12-12:45 Raatihuoneen lavalla. Maakunnallinen nuorisovaltuusto SataNuva ja digitaalisuuden hyödyntäminen Satakunnan nuorisovaltuustoiminnassa (Satli SataNuva) -hanke järjestää ja rahoittaa paneelikeskustelun SuomiAreenassa tiistaina 27.6.2023 klo 10–10.45 MTV-lavalla. Paneelikeskustelu toteutetaan nuorten suunnittelemana. Paneelin aiheena on nuorten mielen hyvinvointi.

 

Satakuntaliitossa on käynnistynyt Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvityksen laatiminen

Selvityksessä tarkastellaan Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten vihreään siirtymään liittyvien investointihankkeiden maakuntakaavatason alueidenkäyttötarpeita ja laaditaan alustavaa vaikutusten arviointia. Ympäristöministeriö on myöntänyt Satakuntaliitolle avustusta selvityksen laatimiseen (rahoituslähde NextGenerationEU). Satakuntaliitto on hankintamenettelyllä valinnut selvityksen tekijäksi Ramboll Finland Oy:n.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3JtDPiN

Lisätiedot:

Olet tervetullut paikan päälle esittämään asiantuntijoille kysymyksiä sekä keskustelemaan Satakunnan hallitusohjelmatavoitteista, vahvuuksista ja tarpeista.

Asiantuntijoina tilaisuudessa ovat mm. Satakuntaliitto, Satakunnan kauppakamari, Rauman kauppakamari, Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan hyvinvointialue, Porin yliopistokeskus, Sataedu, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus, Diak, Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK, WinNova, MTK Satakunta sekä Satakunnan Yrittäjät.

Tilaisuutta voi seurata ja kommentoida Satakuntaliiton Youtube-tilin kautta: Live-lähetys

(lisää…)

Satakuntaliiton virasto täyttyi tiistaina 28.2.2023 lempeästä puheensorinasta sekä naurusta, sillä saattelimme maakuntajohtajamme Asko Aro-Heinilän ansaituille eläkepäivilleen. Virastolla kävi lukuisia maakuntamme asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita kiittämässä eläköityvää maakuntajohtajaa tekemästään työstään Satakunnan hyväksi. Myös Satakuntaliiton väki haluaa kiittää Askoa ansiokkaasta työstä ja toivottaa hyviä sekä rentouttavia eläkepäiviä! 

Asko jää 1.3.2023 alkaen lomalle ja siirtyy loman saattelemana eläkkeelle. 1.3.2023 vs. maakuntajohtajana jatkaa aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma ja 1.4.2023 alkaen maakuntajohtajana aloittaa Kristiina Salonen.

Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä on tavattavissa Satakuntaliitolla tiistaina 28.2.2023 ennen eläköitymistään. Ilmoittautuminen etukäteen minna.rauang@satakunta.fi, jotta osaamme varata tarvittavan määrän tarjoiluja. Askon toiveena: ei puheita, lahjoja, kukkia.

(esitteet ladattavissa artikkelin lopusta)

Menestyvä, osaava ja turvallinen Suomi tarvitsee elinvoimaisen Satakunnan

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että 50 % nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon. Koko maassa korkeakoulututkinnon suorittaneita on 32,6 % väestöstä, mutta Satakunnassa vain 26,5 %. Parlamentaarisesti on myös hyväksytty, että TKI-rahoitusta nostetaan 4 % bruttokansantuotteesta v. 2030 mennessä. Satakunnan osuus maamme TKI-menoista on vain 1 %, vaikka Satakunnan väestöosuus on 4 % ja viennin osuus 8 %. Julkisen ja korkeakoulusektorin osalta Satakunnan osuus TKI-menoista on ainoastaan 0,8 %.

Satakunta on maan huoltovarmuuden ja elintarvikeomavaraisuuden merkittävä alue. Maamme länsirannikolla sijaitsevan Satakunnan vahvuuksina ovat myös kaksi kansainvälisesti merkittävää satamaa, kompakti raide-, maantie- ja lentoliikenneverkosto sekä kaksi varuskuntaa.

Tavoite 1:

Tavoite 1: Osaamistason nosto, osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman liikkuvuus. Kuvassa Porin yliopistokeskus.

Tavoite 1: Osaamistason nosto, osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman liikkuvuus. Kuva: Tomi Glad

Satakunta tavoittelee korkeakoulutetun väestön osalta valtakunnallista tavoitetta ja TKI-menoissa maan keskitasoa.

Tarvitsemme alueellista korkeakoulupolitiikkaa, jossa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason koulutusta ja TKI-toimintaa edistetään maan eri osissa.

 • Vahvistetaan yliopistokeskusten ja etäkampusten lainsäädännöllistä asemaa ja emoyliopistoille syntyvän lisäarvon määrittelyä.
 • Kehitetään yliopistoja koskevaa lainsäädäntöä niin, että lainsäädäntö sisältää yliopistolle insentiivit (kannustimet) alueilla toimimiseen.
 • Monipuolistetaan ja lisätään elinkeinoelämäpohjaisia koulutuspaikkoja ja tutkinto-oikeuksia
  erityisesti vientimaakunnissa

Tarvitsemme pitkäjänteistä koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja uusia työnteon mahdollisuuksia.

 • Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton, kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien rekrytoinnin konkreettinen edistäminen
 • Työssäkäyntialueet huomioiva TE-palveluiden uudistaminen ottaen huomioon mm. yhteiset asiakkaat hyvinvointialueiden kanssa.
 • Hallitusohjelmassa on varmistettava rahoitus erityisesti kielikoulutukseen ja kotouttamiseen.
 • Monipaikkaisen työnteon mahdollisuuksien parantaminen digitaalista toimintaympäristöä kehittämällä

Tavoite 2:

Kuvassa tuulivoimala ja tekstinä on Tavoite 2: Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen.

Tavoite 2: Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen. Kuva: Tomi Glad

Satakunta tarjoaa mahdollisuudet erityisesti bio- ja akkuklusterin, uusiutuvan energian ja elintarvikeklusterin kehittymiseen sekä kiertotalouden edistämiseen

 • TKI-panostuksen lisääminen Satakuntaan ja muille vahvoille ulkomaankaupan tuotantoalueille, jotka pystyvät luomaan lisäkasvua Suomelle olemassa olevan elinkeinorakenteensa pohjalta.
 • Lupaprosessien uudistaminen lupameklarijärjestelmää (yksi lupaviranomaisista toimii pääluvittajana) kehittämällä.
 • Lupaprosessien sujuvoittaminen > koko prosessille mukaan lukien viranomaiselle mahdollisesti tehty oikaisuvaatimus, tulee antaa sitova määräaika, jona lupa tulee käsitellyksi.
 • Lainsäädännöllä mahdollistettava ja edellytettävä sähkönsiirron johtokäytävien yhteisrakentaminen ja -käyttö.
 • Merituulivoimatuotannon verotulojen ja rasitusten jakautumisperusteiden täsmentäminen lainsäädäntöön.
 • Helmi-elinympäristöohjelman ja Metso-ohjelman rahoitusten jatkon varmistaminen
  hallitusohjelmassa.

Tavoite 3:

Kuvassa Yyterin merimaisema ja tekstinä: Valtiolta tasapuoliset edellytykset ja mahdollisuudet maan eri alueille.

Tavoite 3: Valtiolta tasapuoliset edellytykset ja mahdollisuudet maan eri alueille. Kuva: Tomi Glad

Tällä hetkellä maan eri osat eivät ole yhdenvertaisia sopimuskumppaneita suhteessa valtioon.

 • MAL-sopimusmenettelyn ja aluekehityskeskustelujen yhdistäminen koko maata koskien yhdeksi valtion ja alueen väliseksi sopimukseksi.
 • Lentoliikenteen mahdollistaminen tasapuolisesti kaikille maakuntakentille.
 • Riittävän teknisen tuen osoittaminen AURA-ohjelman välittäville toimielimille.
 • Alueiden käytön suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä tulee uudistaa niin, että maakuntakaavoituksen oikeusvaikutteisuus ei heikkene. Lainsäädännön uudistamisen tulee
  nojautua ajantasaisiin selvityksiin ja seurantatietoihin.
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset edellyttävät, että kansallispuistojen ja muiden merkittävien luonnonsuojelualueiden infran ylläpitoon, kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen on suunnattava lisärahoitusta. Perusrahoituksen suuntaamisessa on otettava huomioon myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevat alueet, kuten Selkämeren ja Puurijärvi-Isosuon kansallispuistot sekä Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin muodostama kokonaisuus.

Tavoite 4:

Kuvassa VT 8 ja tekstinä Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen

Tavoite 4: Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistaminen. Kuva: Tomi Glad

Satakunnan turvallisuusympäristö ja saavutettavuus ovat koko Suomen elinkeinoelämän kehittymisen, työvoiman liikkuvuuden, kansainvälisten yhteyksien ja huoltovarmuuden kannalta olennaisen tärkeitä.

 • Satakunnassa sijaitsevaa Turvallisuuskeskusta tulee kehittää pelastusopiston alaisena, alueellisen pelastajakoulutuksen toteuttamisympäristönä.
 • Liikenteen väyläsuunnittelun resursseja tulee kohdentaa tavoitehakuisemmin ja prosesseja nopeuttaa mm. viranomaistoimintoja yhdistämällä.
 • Muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia Satakuntaan pitää toteuttaa nopeutetusti Liikenne12 –suunnitelmaan perustuvia merkittäviä raide- (myös poikittais- ja lähiliikenne)
  maantie-, satama- ja lentoliikenteen suunnittelu- sekä investointipanostuksia.
 • Suomen jäämurtajakaluston uudistaminen lähivuosina on maamme huoltovarmuuden ja talvimerenkulun takia välttämätöntä ja uudistamisen rahoitus on varmistettava
 • Investointeja tulee kohdistaa mm. pääväyläverkkoon kuuluville valtateille 2, 8 ja 12 ja valtateille 11 ja 23 sekä ratayhteydelle Tampere – Pori/Rauma.
  • VT 2 / VT 8 Porin kohdan uudistaminen + VT 8 Tiiliruukin eritasojärjestelyn toteuttaminen
  • VT 2 Mommola – Sahko risteysalueen uudistaminen
  • VT 2 Haistilan ohituskaistojen keskikaide
  • VT 8 / mt 2660 Vaasantien liittymäjärjestely
  • VT 11 Kokemäenjoen siltojen uudistaminen
  • VT 12 ja VT 23 liikenneturvallisuuden parantaminen valaistusta, riista-aitoja ja ohituskaistoja rakentamalla
  • lisärahoitus vielä rahoitusta vailla olevien rautatien tasoristeysten poistamiseksi sekä akselipainon korotus 25 tonniin välillä Kokemäki – Harjavalta sekä Harjavallan ratapihan
   laajentaminen + digiradan toteuttamisen varmistaminen ja kaksoisraidetarpeeseen varautuminen Pori/Rauma – Tampere radalla
  • satamien toimintaedellytysten parantaminen

Täsmennetyt hallitusohjelmatavoitteet ladattavissa pdf-muodossa.

Lisätiedot:

vs. maakuntajohtaja Timo Vesiluoma 1.-31.3.2023, p. 044 711 4330
vs. maakuntajohtaja Kristiina Salonen 1.4.2023 alk., p. 050 512 0010
yhteiskuntasuhdevastaava Sanna Oksa, p. 044 711 4390
erityisasiantuntija Marika Luoma, p. 044 711 4321

 

Satakunta on yksi Suomen monipuolisimmista ja merkittävimmistä elintarvikemaakunnista. Tiesitkö, että Satakunnassa käynnistyy syksyllä 2023 ainutlaatuinen yrityselämälähtöinen elintarviketuotantoon suuntautuva insinöörikoulutus SAMK:ssa! Koulutus on aidosti suunniteltu tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa ja opetus tapahtuu mahdollisimman lähellä työelämää. Käy lukemassa lisää koulutuksesta sekä elintarvikealasta “Satatakunta syytä rakastua ruokaan” -nettisivuston kautta. Sivuja hallinnoi Rauman kauppakamari sekä Pyhäjärvi-instituutti.

 kuvassa on tarkemmin kiteytettynä tämän päivän elintarvikeinsinöörin tehtäväkenttää: Millaisia osaamisalueita nykypäivän työssä pääsee hyödyntämään?

Tämän päivän elintarvikeinsinöörin tehtäväkenttä: Millaisia osaamisalueita nykypäivän työssä pääsee hyödyntämään?

Lisätiedot:
Elintarviketuotantoon suuntautuvan insinöörikoulutukseen voi hakea kevään 2023 yhteishaussa 15.-30.3. Koulutus alkaa syyskuussa 2023. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina: verkko-opetuksen lisäksi lähiopetusta tulee olemaan kerran kuussa esimerkiksi torstaista lauantaihin. Aloituspaikkoja 3,5–4-vuotiseen koulutukseen tulee 20.

https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/elintarvikeinsinoori/

 

Hankkeesta

Kaksivuotisen (1.1.2023 – 31.12.2024) hankkeen tavoitteena on edistää Satakunnassa kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, toimintaedellytyksiä, kehittää kuntien kulttuuripalvelujen järjestämiseen liittyvää osaamista ja kestäviä toimintamalleja sekä vahvistaa alueen toimijoiden (erit. kuntien) yhteistyötä. Tavoitteena on lisäksi välittää ajantasaista tietoa kulttuurin ja taiteen tilasta, osaamisesta sekä vaikutuksista ja sitä kautta vahvistaa kulttuurin ja taiteen arvostusta ja vaikuttavuutta osana kuntien ja koko maakunnan elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman kehittämistä sekä asukkaiden hyvinvointia.

Hankkeen sivuille pääset tästä: Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke 2023-2024

Maakuntahallitus käsitteli Länsi-Suomen maakuntahallitusten yhteistä Brysselin matkaa (30.1-1.2.2023)

Matkan aikana Satakuntaliiton yhden luottamushenkilöedustajan toimintaan on kohdistunut negatiivista arviointia ja hänen käyttäytymisestään on tehty epäasiallista käyttäytymistä koskeva ilmoitus Tampereen kaupungin ko. asian ilmoituskanavaan. Maakuntahallitus kävi asiasta keskustelun ja päätti asiaan Satakuntaliiton kannan. Satakuntaliiton kannasta tiedottamisen hoitaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti (puh 0503762992).

Maakuntahallitukselle esiteltiin katsaus merialuesuunnittelusta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisten siirtymäsuunnitelmien jatkovalmistelu ja viimeistely

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lähetti Valtioneuvoston hyväksymän Suomen Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmaehdotuksen EU-komissiolle marraskuussa 2022. Ohjelmaehdotuksen liitteenä olivat myös Suomen 14 JTF-maakunnan alueelliset siirtymäsuunnitelmat, joiden joukossa oli myös Satakunnan alueellinen JTF-siirtymäsuunnitelma. EU-komissio hyväksyi Suomen ohjelmaehdotuksen liitteineen 16.12.2022.Maakuntahallitus merkitsi EU-komission Suomen JTF-ohjelmaa koskevan hyväksymispäätöksen tiedokseen ja päätti osaltaan käynnistää oikeudenmukaisen siirtymän ohjelman toteutuksen Satakunnassa.

Maakuntahallitus hyväksyi omalta osaltaan WFEO:n vuoden 2023 talousarvion ja toimintasuunnitelman

Satakuntaliitto ylläpitää yhdessä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan liittojen kanssa Länsi-Suomen Eurooppa-toimistoa (West Finland European Office, WFEO) Brysselissä. WFEO:n tehtävät jakautuvat kolmeen peruspilariin: edunvalvonta, EU-asiantuntijatuki sekä tiedotus ja viestintä. Toimisto edistää liittojen toimijoiden intressejä EU:ssa ja unionin toimielimissä sekä kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Talousarvio on laadittu siten, että kunkin maakunnan vuosittainen maksuosuus on 76 000 €.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Kristiina Salosen kanssa neuvotellun johtajasopimuksen

Maakuntahallitus päätti valita Kristiina Salosen vs. maakuntajohtajaksi ajalle 1.4.2023 – 31.7.2023, jonka jälkeen Salonen siirtyy maakuntajohtajan viran vakinaiseksi hoitajaksi. 1.3.- 31.3.2023 maakuntajohtajan viransijaisuutta hoitaa Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma.

Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämishanke (2023–2024) on käynnistynyt

Maakuntahallitus päätti varautua Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitushakuun jätettävän ’Ilon ja valon Satakunta – kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämishankkeen’ toteuttamiseen ja omarahoitukseen vuosina 2023–2024.

Maakuntahallitus kuuli katsaukset valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskusteluista 2023 Satakunnan osalta.

Satakunnan täsmennetyt hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa yksimielisesti

Linkki hallitusohjelmatavoitteisiin.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: http://bit.ly/3HOqqzy

 

Lisätiedot:

Länsi-Suomen maakuntahallitusten vierailulla mukana ovat myös Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakuntahallitukset.

Matkan tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa EU-tason keskeisimmistä haasteista ja maailmantilanteesta sekä tiivistää yhteistyötä Länsi-Suomelle keskeisissä teemoissa kuten  EU:n koheesiopolitiikassa, vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, saavutettavuudessa, alue- ja rakennepolitiikassa sekä  tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.