Satakuntaliitto työnantajana tarjoaa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen vastuullisella ja monipuolisella työnkuvalla alueiden käytön toimialan asiantuntijoiden työryhmässä.

Ympäristöasiantuntija osallistuu ensisijaisesti maakuntakaavan valmisteluun, voimassa olevien maakuntakaavojen toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan sekä maakuntakaavaan liittyviin viranomaistehtäviin. Ympäristöasiantuntija vastaa ympäristövaikutusten arvioinnista ja ympäristöä koskevien suunnittelumenetelmien kehittämisestä. Lisäksi ympäristöasiantuntija osallistuu merialuesuunnitteluun sekä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman valmisteluun ja huolehtii SOVA-lain soveltamisesta Satakuntaliiton suunnittelu- ja ohjelmatyössä.

Ympäristöasiantuntija työskentelee alkuvaiheessa vuosina 2024 – 2025 ilmastotyöhön liittyvän hankkeen projektipäällikkönä ja perehtyy ympäristöasiantuntijan tehtäviin vanhemman kollegan työparina. Pitkä perehdytysjakso mahdollistaa tiedon siirtämisen joustavalla tavalla ja vahvistaa osaamista ja kykyä toimia tehtävässä itsenäisesti. Alueiden käytön toimialalla työskentely perustuu pääsääntöisesti eri alojen asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön. Toimialan tehtävissä korostuu myös kuntien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ja toimiminen erilaisissa verkostoissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja laaja-alainen kokemus ympäristöalan tehtävistä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi ympäristölainsäädännön, kuten luonnonsuojelun, ympäristönsuojelun ja vesien- ja merenhoitoa sekä ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön osaamista. Edellytyksenä on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Lue paikasta lisää täältä.

Lisätietoja tehtävästä:

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334, sähköposti susanna.roslof(at)satakunta.fi.
Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362, sähköposti anne.savola(at)satakunta.fi. (15.4.-26.4.2024 välisenä aikana)

Tiedote aamukahvitilaisuudesta

Tilaisuuteen ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 12.3.2024. Voit myös jättää ennakkokysymyksesi järjestäjille:

Ilmoittaudu tilaisuuteen (Surveypal)

Saat osallistumislinkin sähköpostiisi lähempänä tilaisuutta.

Satakuntaliitossa on haettavana n. 1,5 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjan toimintalinjan 7 (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi) erityistavoitteesta 7.1. (Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä).

  • Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2021 -järjestelmässä 29.2. – 22.4.2024 välisenä aikana.

JTF-rahoituksella tuetaan Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan (JTF) suunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategian mukaisia toimenpiteitä ja investointeja. Lisäksi tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä. JTF-rahoitusta myönnetään aluetaloutta ja elinkeinoelämää tukevaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla. Haittavaikutuksia ehkäiseviä keinoja ovat muun muassa aluetalouden monipuolistaminen, uuden tai uudistuvan liiketoiminnan luominen, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen tai bio- ja kiertotalouteen liittyvien toimintamallien ja ratkaisujen sekä turvetta korvaavien ratkaisujen kehittäminen.

  • Maksimitukitaso on kehittämishankkeissa 80 % ja investoinneissa 70 % hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
  • Hankkeiden päättymispäivän tulee olla viimeistään 30.6.2026.
  • Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
    Näitä ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, valtion viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset, järjestöt ja säätiöt. Satakuntaliitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Tutustu rahoitushakuun tarkemmin hakuilmoituksesta SATLII-007: EURA 2021: Satakuntaliiton JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille

Hankkeiden valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä Satakuntaliiton yhteyshenkilöihin (yhteystiedot alla).

Arvioinnin tavoitteena on tarkastella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntaohjelmien 2022–2025 tavoitteita, toteutusta, vaikuttavuutta ja toimeenpanoa. Maakuntaohjelmien ja niiden toteutuksen ajantasaisuutta ja uudistustarpeita tarkastellaan keskinäisen vertailun ja hyvien käytäntöjen jakamisen näkökulmasta. Arviointi tuottaa tietoa tulevan
maakuntaohjelmakauden 2026–2029 linjausten laatimisen tueksi.

Maakuntaohjelmat jäsentyvät osaksi alueellisen ja maakunnallisen suunnittelun ja kehittämisen kokonaisuutta ja konkretisoivat lähivuosien kehittämistarpeita ja toimenpiteitä niihin vastaamiseksi. Arvioinnin kohteena olevien viiden maakunnan maakuntaohjelmissa 2022–2025 korostuvat sisällöllisesti ja tavoitetasolla kilpailukykyyn, väestörakenteeseen, osaamiseen, kestävään kehitykseen, hyvinvointiin ja digitalisaatioon liittyvät kysymykset. Kokonaisuudessaan tavoitteet heijastavat maakuntien pyrkimyksiä vastata alueiden kehittämisen ja kansallisen ja globaalin toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Arviointi pohjautuu dokumenttianalyysiin, asiantuntijahaastatteluihin, sähköiseen kyselyyn ja osallistaviin työpajoihin. Osana arviointia kuullaan laajasti maakuntien liittojen edustajia, maakuntaohjelmien toteutuksessa mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidosryhmien näkemyksiä.

Arvioinnin toteuttavat Owal Group Oy alihankkijoinaan NordEval Oy ja Norrum Oy. Arviointi toteutetaan tammikuun ja toukokuun 2024 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Sinikukka Pyykkönen
Manager, Owal Group Oy
sinikukka@owalgroup.com
puh. 040 846 0846

Marko Mäkinen
Suunnittelupäällikkö, Pirkanmaan liitto
marko.makinen@pirkanmaa.fi
puh. 050 534 7760

Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta sekä saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta.

Teemana on tulevaisuuteen katsova kylä

Etsimme kylää, jolla on tulevaisuususkoa sekä halua ja kykyä vaikuttaa siihen, että kylä on elävä jatkossakin. Tulevaisuuteen katsova kylä pyrkii siihen, että kylällä on vetovoimaa ja että kylällä jo asuvat viihtyvät siellä. Avoimuus, osallisuus ja yhteistyö ovat kylällä luontevia tapoja toimia. Tulevaisuutta tehdään myös turvallisuutta ja kestävää kehitystä edistäen.

Satakuntaliitto palkitsee voittajakylän 3 400 euron palkintosummalla. Vuoden Kylä -kilpailun järjestävät yhteistyössä SataKylät ry ja Satakuntaliitto. Kilpailun käytännön organisoinnista vastaa SataKylät ry.

Hakuohjeet ja hakemuslomake löytyvät SataKylät ry:n nettisivuilta

Kilpailuun voi osallistua toimittamalla hakemuslomake sähköpostitse kyläasiamies Hanna Ruoholalle 3.3.224 mennessä. Hakemukseen on mahdollista lisätä maksimissaan viisi sähköistä liitettä. Hakemuslomakkeelta löytyy joitain valmiita kysymyksiä, joiden avulla kylän toimintaa kannattaa kuvailla mahdollisimman kattavasti.

Hakijan tulee olla jokin kylän yhdistys. Hakea voi myös jo palkitut kylät, jos edellisestä valinnasta on vähintään 10 vuotta. Aiemmin palkittujen kylien tulee hakemuksessaan selkeästi osoittaa, että esitellyt toimenpiteet ovat tapahtuneet edellisen valinnan jälkeen.

Tuomaristoon kuuluu yksi edustaja edellisen vuoden voittajakylästä ja kaksi edustajaa sekä Satakuntaliitosta että SataKylät ry:stä. Tuomaristo voi halutessaan suorittaa esikarsintaa hakemusten perusteella. Lisäksi tuomaristo tekee kierroksen valitsemissaan kylissä.

Maakunnallisen kisan voittaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa 31.5.2024 ja palkitaan maakunnallisilla kyläpäivillä vuoden 2023 kylässä Huittisten Suontaustassa. Kilpailun voittaja osallistuu Suomen Kylät ry:n järjestämään Suomen Vuoden Kylä -kilpailuun 2025.

Hakumenettelystä saa lisätietoa kyläasiamies Hanna Ruoholalta puh. 044-357 6181 tai hanna.ruohola (at) satakylat.fi.

Satakuntaliiton koordinoima, OKMn osarahoittama Ilon ja valon Satakunta – hanke viestii kulttuurin- ja taiteen merkityksestä Satakunnan alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja hyvinvointia vahvistavana toimintana.

 

 

Ilon ja valon Satakunta-hanke on kokoamassa suunnittelutyöryhmiä, jotka seuraavat ja arvioivat toimenpidekokonaisuuksien toteutusta ja kehittävät mittareita vaikuttavuuden arviointiin. Prosessissa kerätään, analysoidaan ja jaetaan ajantasaista tietoa kulttuuri- ja taidealan tilanteesta, kehityksestä sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten työskentelyn edellytyksistä Satakunnassa. Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on mm. tietoisuuden lisääminen sekä taide- ja kulttuurialan arvostuksen nostaminen. Työryhmiä on kolme: Kulttuuri kuuluu kaikille, Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus, Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä. Voit osallistua vaikka kaikkiin kolmeen työryhmään!

Kiinnostaako? Työryhmiin voit ilmoittautua tämän ilmoituslinkin kautta.

Ilon ja valon Satakunta 2024-suunnitteluryhmässä ideoidaan, kehitetään ja suunnitellaan yhdessä Ilon ja valon Satakunta – teemaista tapahtumien sarjaa syksylle 2024.

Tapahtumien sarjalla on tarkoitus tuoda näkyväksi Satakunnan monipuolista kulttuuri- ja taidetarjontaa ja vaikuttaa siihen, että alueen kulttuuri- ja taidepalvelujen monipuolisuus tulee esille, tutuksi ja jokaisen alueella asuvan ja vierailevan löydettäväksi.

Kiinnostaako ideointi erilaisista kulttuurillista tempauksista, joita Satakunnan kunnissa voisi toteuttaa? Jos näin, niin ilmoittaudu mukaan suunnitteluryhmään tästä ilmoittautumislinkistä.

Suunnitteluryhmä aloittaa ideoinnin tammikuussa 2024, ilmoittautuneille tullaan lähettämään sähköpostikutsu ideointipalaveriin.

EAKR-rahoituksen haku on avoinna 18.10.-31.12.2023. Haettavana on EAKR-rahoitusta noin 3 miljoonaa euroa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) ja 2 (Hiilineutraali Suomi) erityistavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. Lue lisää: EURA 2021: Satakuntaliiton EAKR rahoituksen haku

Kestävän kaupunkikehittämisen – Innokaupungit Pori rahoitushaku on avoinna 18.10.-31.12.2023. Haettavana on rahoitusta 0,45 miljoonaa euroa Porin kaupungin ekosysteemisopimuksen mukaiseen kehittämiseen. Lue lisää: EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen haku – Innokaupungit Pori (Porin kaupungin ekosysteemisopimus)

JTF-rahoituksen haku kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille jatkuu 15.12.2023 asti. Lue lisää: EURA 2021: JTF-rahoitushaku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investoinneille Satakunnassa