Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut

Satakuntaliitto on yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa laatinut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Suunnitelman tavoitteet ovat saavutettavuus, kilpailukyky, kestävyys ja turvallisuus.

Yleiskuva

Satakuntaliitto on yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa laatinut Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman. Konsulttina on toiminut Linea Konsultit Oy. Suunnitelma on hyväksytty Satakuntaliiton maakuntahallituksen maaliskuun kokouksessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä – sekä alueen omalla vastuulla olevista toimista että valtakunnallisesti päätettävistä hankkeista. Samalla suunnitelma vie viestiä Satakunnan tarpeista valtakunnan tasolle ja toisaalta sovittaa valtakunnallisia linjauksia Satakunnan olosuhteisiin. Suunnitelma palvelee myös käynnistynyttä Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadintaa.

Liikennejärjestelmä suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisesti

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu aloitettiin vuoden 2021 alussa. Suunnitelmaa on tehty laajassa yhteistyössä kuntien, liikenneviranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Työn alkuvaiheessa keväällä 2021 järjestettiin sidosryhmätyöpaja yrityksille, yhdistyksille ja viranomaisille sekä seudulliset työpajat kuntien edustajille.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta pyydettiin eri tahoilta lausuntopyyntöjä joulukuussa 2021 ja lisäksi Satakuntaliiton internet-sivuilla oli avoin mahdollisuus kommentointiin. Lausuntoja saatiin kaikkiaan 45 kpl, joiden perusteella suunnitelmaa täydennettiin ja täsmennettiin.

Suunnitelman tavoitteet: saavutettavuus, kilpailukyky, kestävyys ja turvallisuus

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelman laatimista ovat ohjanneet neljä liikennejärjestelmälle asetettua kehittämistavoitetta: saavutettavuus, kilpailukyky, kestävyys ja turvallisuus.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on jaettu seitsemään kehittämisteeman mukaiseen toimenpidekokonaisuuteen, joista Kokemäenjokilaakson ja länsirannikon liikennekäytävän sekä muun tie- ja katuverkon kehittämistoimien pääperusteena on Satakunnan saavutettavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Joukkoliikenne- ja kävelyn ja pyöräilyteemojen perusteet liittyvät sekä saavutettavuuden ja kilpailukyvyn että kestävyyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamista edistetään ja seurataan jatkuvasti  

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on jaettu kolmeen osaan, joita voidaan päivittää joustavasti.

 • Osa I: Toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän analyysi: Suunnitelman taustat ja lähtökohdat
 • Osa II: Tavoitteet ja palvelutasotarkastelut: Kuvaus Satakunnan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja linjauksista sekä niihin pohjautuvasta palvelutasotarkasteluista kehittämistarpeineen ja keinovalikoimineen.
 • Osa III: Kehittämissuunnitelma: Kehittämistavoitteiden ja -tarpeiden perusteella määritellyt kehittämisteemat priorisoituine kehittämistoimineen ja suunnitelman vaikutusten arviointi sekä suunnitelman seuranta.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttaminen vaatii jatkuvaa toimenpiteiden edistämistä, toiminnan arviointia sekä liikennejärjestelmän tilan ja kehityssuuntien seurantaa. Keskeisessä roolissa on Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima jatkuva liikennejärjestelmätyö, jonka puitteissa toimivat sekä maakunnan että seutukuntien liikennejärjestelmäryhmät. Satakunnan liikennejärjestelmän toteuttamisesta vastaavat alueen kunnat, valtio ja yksityiset tahot.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä tausta-aineistot osoitteesta:
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/ljs/satakunnan-liikennejarjestelmasuunnitelma/

Lisätiedot

Liikennesuunnittelija Esa Perttula, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4370, esa.perttula@satakunta.fi

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi

Kehittämispäällikkö Juha Mäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 579 4222, juha.maki@ely-keskus.fi

 • Esa Perttula
  Esa Perttula

  Liikennesuunnittelija

  +358 44 711 4370
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi