Satakunnan hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet

Satakunnan hallitusohjelman sekä edunvalvonnan tavoitteet teksti- sekä esitemuodossa.

(esitteet ladattavissa artikkelin lopusta)

TURVALLINEN JA MENESTYVÄ SUOMI TARVITSEE ELINVOIMAISEN SATAKUNNAN

Suomen 7. suurin maakunta Satakunta on kansallisesti merkittävä tekijä tuottaessaan 4%:lla väestöstä 8% Suomen viennistä ja jopa 26% maan sähköstä ollen samalla huoltovarmuuden ja elintarvikeomavaraisuuden kannalta merkittävä toimija.

Satakunnassa on kaksi kansainvälisen liikenteen satamaa, kaksi varuskuntaa, perustaltaan kompakti infra raide-, maantie-, satama- ja lentoliikenteen osalta. Koulutus- ja tutkimustoiminta tukevat vahvasti alueen kehitysedellytyksiä. Satakunnassa on suunnitteilla ja toteutumassa noin 1,2 miljardin euron vihreään siirtymään tähtäävät investoinnit teollisuuteen ja energia-alalle.

Satakunta on osaltaan täyttämässä hallituksen työllisyysastetavoitetta, tki-tason nostoa sekä parantamassa koko suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä.

Viedäkseen Suomen kehitystä eteenpäin Satakunta tarvitsee:

 • lisää voimavaroja yliopisto- ja korkeakoulutoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
 • läntisen Suomen logististen ja huoltovarmuuteen liittyvien kansallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisen sekä resurssoinnin
 • erityisesti panostuksia vihreän siirtymän toimialoille: elintarviketuotanto ja -teollisuus, biotalous, energia- ja akkuklusteri sekä kierrätysliiketoiminta
 • varmuuden toimivista lentoliikenneyhteyksistä
OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS, TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS JA OSAAMISTASON NOSTO
 • Tarvitsemme hajautettua korkeakoulupolitiikkaa, jossa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotason koulutusta ja TKI-toimintaa edistetään maan eri osissa.
 • Yliopistokeskustoiminnan lainsäädännöllisen ja emoyliopistoille lisäarvoa tuottavan toiminnan määrittely nykyistä paremmin.
 • Satakunta tarvitsee oman yliopiston.
 • Satakunnassa sijaitsevan Turvallisuuskeskus on toimiva ja kehittyvä ympäristö tarvittavan pelastajakoulutuksen määrälliseksi ja alueellisesti kattavaksi kehittämiseksi.
 • Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton, kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien rekrytoinnin konkreettinen edistäminen ja työssäkäyntialueet huomioivat TE-palveluiden uudistaminen.
 • Monipaikkaisen työnteon mahdollisuuksien parantaminen digitaalista toimintaympäristöä kehittämällä.
ELINKEINOELÄMÄN YMPÄRISTÖLLISESTI KESTÄVÄ UUDISTUMINEN
 • Lupaprosessien sujuvoittaminen niin, että koko prosessille mukaan lukien viranomaiselle mahdollisesti tehty oikaisuvaatimus, voidaan antaa määräaika, jona lupa tulee hyväksytyksi.
 • Satakunta tarjoaa mahdollisuudet erityisesti bio- ja akkuklusterin, uusiutuvan energian ja elintarvikeklusterin kehittymiseen sekä kiertotalouden edistämiseen.
 • Kehitettävä kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa, ilmasto- ja kestävän kasvun tavoitteet huomioivaa innovaatiotoimintaa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä varmistettava Metso-ohjelman rahoitus ja annettava lisäpainoa luonnon hyvinvointivaikutuksille.
 • Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen esimerkiksi jäänmurtajahankinnalla, joka parantaa logistiikan, saavutettavuuden ja huoltovarmuuden edellytyksiä.
 • Suomen aluevesien ulkopuolelle Suomen talousvyöhykkeelle rakennettavan merituulivoimatuotannon verotulojen ja rasitusten jakautumisperiaatteista päättäminen.
MAAKUNNAN KEHITTYMISEN VETOVOIMA JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
 • MAL-sopimusmenettelyn ja aluekehityskeskustelujen yhdistäminen koko maata koskien yhdeksi valtion ja alueen väliseksi sopimukseksi sekä riittävän teknisen tuen varmistaminen AURA-ohjelmasta välittäville toimielimille.
 • TKI-panostukset Satakuntaan, joka on energia- ja elintarviketeollisuuden merkittävä tuotantoalue.
 • Maankäytön suunnitteluosaamisen vahvistaminen ja lainsäädännön selkeyttäminen.
 • Satakunnan turvallisuusympäristö ja saavutettavuus on koko Suomen elinkeinoelämän kehittymisen, työvoiman liikkuvuuden ja kansainvälisten yhteyksien sekä huoltovarmuuden kannalta olennaisen tärkeää.
 • Satakuntaan pitää toteuttaa nykyisen turvallisuustilanteen huomioivia, Liikenne12 –suunnitelman perusteella merkittäviä raide (myös poikittais- ja lähiliikenne) maantieliikenne, satama- ja lentoliikennetoimenpiteitä. Parannustoimenpiteitä tulee kohdistaa mm. pääväyläverkkoon kuuluville valtateille 2, 8 ja 12, sekä ratayhteydelle Tampere – Pori/Rauma.
 • Satakunnan pito- ja vetovoiman kehittämisen edellytyksenä ovat digitaaliset innovaatiot, vahvat osaamiskeskittymät, hyvät asumis- ja työllistymismahdollisuudet sekä vireä kulttuurielämä, jotka tulee jokainen ottaa huomioon sekä TKI-rahoituksessa että muussa uudistamistyössä.

 

Esitteet

Normaali versio

Tulostettava versio

 

 • Asko Aro-Heinilä
  Asko Aro-Heinilä

  Maakuntajohtaja

  +358 50 350 1505
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Sanna Oksa
  Sanna Oksa

  Yhteiskuntasuhdevastaava

  +358 44 711 4390
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi