Satakunnasta

Satakuntalaisena kansanedustajana tulet toimimaan maakunnan edunvalvonnassa ja ajamaan maakunnan asioita eteenpäin. Tällä sivulla on koottuna tärkeitä nostoja Satakunnasta ja Satakuntaliitosta.

Satakunnan tilanne- ja kehityskuvan esittely

Väestö

Satakuntalaisia oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 212 653.

Valtakunnan tavoite on, että 50 % nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon. Koko maassa korkeakoulututkinnon suorittaneita on 32,6 % väestöstä ja Satakunnassa vain 26,5 %.

Suomessa on parlamentaarisesti hyväksytty, että TKI-rahoitusta nostetaan 4 % bruttokansantuotteesta 2030 mennessä. Satakunnan osuus maamme TKI-menoista on vain 1 prosentti, kun Satakunnan väestöosuus on 4 % väestöstä ja viennin osuus 8 %. Julkisen ja korkeakoulusektorin osalta Satakunnan osuus TKI-menoista on ainoastaan 0,8 %.

Pitkällä aikavälillä, vuoteen 2040 mennessä Satakunnan väkiluvun lasku jatkuu, mutta loivenee 2030-luvulla. Satakunnassa oli vuonna 2021 yhteensä 7276 ulkomaankansalaista eli 3,4% koko väestöstä. Koko maassa ulkomaan kansalaisten osuus oli keskimäärin 5,3 %.

Satakunnan ikärakenne on maan keskiarvoa iäkkäämpi, yli 65-vuotiaiden osuus on viisi prosenttiyksikköä valtakunnan keskitasoa korkeampi (v. 2021). Työikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden osuudet ovat matalampia kuin valtakunnallisesti.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Satakunnan kasvihuonepäästöjen kehitys on ollut pitkään laskeva ja kokonaispäästöjä on saatu Hinku-laskennan mukaan vähennettyä 40 % ja asukaskohtaisia päästöjä 36 % vuosien 2007–2020 välillä.  Vähennys päästöissä johtuu muun muassa fossiilisten polttoaineiden osuuden vähentymisestä sekä biopolttoaineiden osuuden lisääntymisestä energiantuotannossa

Satakunnassa on neljä Hinku-kuntaa, Pori, Rauma, Eurajoki ja Harjavalta, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tavoitteena on saavuttaa HINKU-maakunnan kriteerit ja hakea HINKU-maakuntastatusta. 

Kehitys ja toimivat yhteydet

Satakunnan maakunnan muodostavat Rauman, Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnat.

Satakunnan aluerakenteen erityispiirteenä on Porin kaupunkiseudun laaja kehysalue, joka ulottuu Kokemäenjokilaaksoa pitkin Kokemäeltä Meri-Poriin saakka. Ydinmaaseudulla asuvan väestön ja siellä sijaitsevien työpaikkojen määrän osuus on Satakunnassa korkea. Satakunnan aluerakenteellisten erityispiirteiden vuoksi myös viestintäverkon kehittäminen on alueelle hyvin tärkeää.

Liikenteen kasvihuonepäästöt ovat Tilastokeskuksen mukaan laskeneet 5,4 % vuoteen 2017-2020 välillä. Väylänpidossa on tarpeen varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin kuten tulvien ja myrskyjen lisääntymiseen ja talvien leudontumiseen.

Keskeistä on edistää liikenteen energiatehokkuutta, tavaroiden, tiedon ja henkilöiden sujuvat yhteydet mahdollistavien älykkäiden, vähähiilisten, päästövähennyksiä edistävien liikenne-, liikkumis- ja logistiikkaratkaisujen kehittämistä, sujuvia matkaketjuja sekä vähäpäästöisten liikenteen käyttövoimalähteiden kehittämistä

Satakunnan tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet

Satakunnan kunnat ja tärkeimmät raide-, tie-, meri- ja lentoliikenneyhteydet

Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen

Satakunnan teollisuuden toimialarakenne on maamme 19 maakunnasta 6. monipuolisin (2020)

Teollisuuden kärjet ovat teknologiateollisuus ja siinä metallien jalostus sekä koneiden ja laitteiden valmistus sekä meriteollisuus, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus sekä automaatio ja robotiikka.

Satakunta on teollisuus-, energia-, vienti- ja elintarvikemaakunta kuvio

Satakunta on teollisuus-, energia-, vienti- ja elintarvikemaakunta

Satakunnan tärkeitä lukuja

"Satakunnan tärkeä lukusarja 4-8-10-40: Satakunnassa asuu 4 % suomalaisista, täällä tehdään 8 % maamme viennin arvosta, viennistä 10 % kulkee satamiemme kautta ja Suomen energiasta 40 % tuotetaan Satakunnassa."

Asko Aro-Heinilä, maakuntajohtaja

Laajemman aineistot

Linkki laajempaan Satakunta-aineistoon: alue-ennakointi ja aluetieto

Satakunnan täsmennetyt hallitusohjelmatavoitteet.

Satakuntaliitto

Satakuntaliitto on Satakunnan lakisääteinen kuntayhtymä, jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta- ja suunnitteluorganisaationa.

Satakuntaliiton päätehtävät ovat:

  • Alueiden kehittäminen
  • Maakuntakaavoitus
  • Alueen edunajaminen

Maakuntavaltuustossa on 52 jäsentä, maakuntahllituksessa on 13 jäsentä ja Satakuntaliiton henkilöstöä on tammikussa 2023 ollut 28 henkilöä.

Satakuntaliittoa johtaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus, jonka apuna liiton henkilöstö toimii maakuntajohtajan johdolla.

Satakuntaliiton esittely toimialoittain

Satakuntaliitossa työskentelee yhteensä 28 henkilöä.