Alkukartoituskysely kertoo ilmastotyön aktivoitumisesta Satakunnan kunnissa

Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin kevään-alkusyksyn 2022 aikana ympäristöministeriön ohjeistuksen mukainen alkukartoituskysely maakunnan kuntien ilmastotyön tilasta ja toiveista ilmastotyön tuelle. Kysely lähetettiin kuntiin niiden nimeämille Satakunnan ilmastoyhteistyöryhmän edustajille tai edustajan puuttuessa kuntien kirjaamoon. Kyselyn aukioloaikana siihen vastasi 13 kuntaa Satakunnan 16 kunnasta.

Tällä hetkellä ilmastotyö toteutuu Satakunnan kunnissa yleisimmin ulkopuolisen avustuksen hakemisena. Kyselyn vastausten perusteella ilmastotyö on aktivoitumassa kunnissa. Jatkossa kunnat aikovat yhä enenevässä määrin tehdä omassa toiminnassaan vähähiilisyyteen tähtääviä laitehankintoja ja investointeja. Kunnissa aiotaan myös lähitulevaisuudessa edistää ilmastoasioita strategisesti.

Satakunnassa on myös aktiivista ilmastotyötä tekeviä kuntia, jotka ovat mm. mukana HINKU-verkostossa. Näiden kuntien toivoma tuki ilmastotyölle poikkea ilmastotyötään aloittavien kuntien toivomasta tuesta. Ilmastotyötä aloittavilla kunnilla on tarpeena vaikuttavien ja tutkittuun tietoon perustuvien ratkaisujen ja toimintatapojen löytäminen. Aktiivista ilmastotyötä tekevien kuntien tarpeet liittyvät mm. viestintään kunnan eri sidosryhmille.

Vastausten perusteella kuntien välinen yhteistyö ja verkostot koetaan tärkeiksi. Satakunnan kunnilla on useita yhteistyötahoja ja Satakuntaliiton hankkeen on mahdollista tukea verkostojen laajentamista kaikkiin kuntiin.

Alkukartoituskyselyn raporttiin voi tutustua täällä.

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi