Valtatiellä 2 on useita toteutusvalmiita hankkeita, jotka on saatava käyntiin.

Helsinki-Forssa-Pori neuvottelukunnan (HFP) vt2-kannanotto

Satakuntaliitto_vaaka

VT2 on jäänyt väliinputoajaksi kehittämisessä. Perusteet asian korjaamiseksi ovat entistä painavammat.

Toimivat yhteydet kytkevät Suomen elinkeinoelämän globaaleille markkinoille.

Länsi-Suomen vientivetoisen ja verkostoituneen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että yhteydet toimivat sujuvasti eri liikennemuotojen välillä. Liikenteen ja logistiikan hubien on toimittava saumattomasti ja lentokenttien sekä satamien saavutettavuus ja kytkeytyminen muuhun liikenneverkkoon on keskeistä.

Suomen sisäisiä liikenneverkkoja tarkasteltaessa tulisi enenevissä määrin kiinnittää huomiota myös siihen, että ne ovat samalla kiinteä osa rajat ylittäviä kansainvälisiä liikenneverkkoja, joilla on useita liityntä- ja rajapintoja. Suomen kansallisen liikenneverkon tulee toimia saumattomasti eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon osana. Siksi liikenneverkkoja ei tulisi etenkään uudessa eurooppalaisessa sodan ja sen jälkeisen tilanteen määrittämässä tilanteessa tarkastella pelkästään kansallisella tasolla rajojen sisällä. Valtatie 2 sisältyy Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon kattavaan verkkoon.

Valtatiellä 2 on oleellinen merkitys vaikutusalueensa elinkeinoelämän kehittämisessä sekä erityisesti tuonti- ja vientikuljetusten hoitamisessa mm. Helsingin, Porin ja Rauman satamiin. Valtatien 2 parantamista on tehty pieninä kohteina, mutta yhteysvälin kokonaisuus ei infran, turvallisuuden, ennustettavuuden ja saavutettavuuden osalta vastaa tarpeita. Valtatie 2 on tunnistettu kehittämistarpeena liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa, jonka mukaan yhteysvälillä on palvelutaso-, turvallisuus- ja standardipuutteita. Valtatien 2 parantaminen on taloudellisesti järkevää myös työllisyyssyistä.

Valtatie 2 toimii päätieyhteytenä pääkaupunkiseudulta Satakuntaan, Lounais-Hämeeseen sekä osiin Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Tien merkitystä lisää se, että Helsingin ja Porin väliltä puuttuu suora ratayhteys. Valtatie 2 on ainoa suora yhteys Porista Helsinkiin, sekä Forssan seudun pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle ja siten tärkeä joukkoliikenteen yhteys. Valtatie 2 yhdistää keskeiset työssäkäyntialueet ja on tärkeä sen varrella sijaitsevien kaupunkiseutujen sisäisessä liikkumisessa.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan seurauksena Euroopan komissio ehdottaa TEN-T verkkoyhteyksien katkaisemista Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Suomen liikennepolitiikan strategisessa ajattelussa tulee TEN-T-suuntaviiva-asetuksen mukaisesti jatkossa hyödyntää paremmin läntisen Suomen satama-, raide-, maantie- ja lentoyhteyksien tarjoamat mahdollisuudet ja näiden entistä parempi kytkeminen koko liikenneverkkoon.  Muuttuneessa tilanteessa huoltovarmuusnäkökulma on entistäkin tärkeämpää huomioida.

Valtatie 2 on keskeinen väylä energian, ruoan ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmasta, jonka saavutettavuuden parantamiseen tulee ryhtyä liikenteellisiä pullonkauloja poistamalla. Valtatiellä 2 on heti toteuttamisvalmiina useita hankkeita, jotka on perusteltua saada toteutukseen. Näitä ovat mm:

  • Vt 2 parantaminen Humppilan kohdalla (8,3 m€),
  • Vt 2 Ruskila-Haistila ohituskaistojen parantaminen (6 m€),
  • Vt 2 parantaminen Huittisten kohdalla (11,3 m€) ja
  • Vt 2 Nakkilan eritasoliittymän parantaminen (1,3 m€).