Seurantakysely Satakunnan kuntien ilmastotyöstä: Kuntien toiveena tietoa ja opastusta sekä tukea yhteistyölle

Satakuntaliitto toteutti maakunnan kunnille kaksivaiheisen seurantakyselyn kuntien ilmastotyön nykytilasta ja lähitulevaisuuden suunnitelmista sekä toiveista sen tuelle. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella kyselyllä selvitettiin myös nykyisten tukitoimien vaikuttavuutta.

Kevään ja kesän 2022 aikana toteutettu alkukartoituskysely antoi viitteitä ilmastotyön aktivoitumisesta Satakunnan kunnissa. Keväällä 2023 tehty jatkokysely vahvisti tätä näkemystä. Kyselyihin saatujen vastausten perusteella kuntien välinen yhteistyö ja verkostot koetaan tärkeiksi. Satakunnan kunnilla on jo nykyisellään useita ilmastotyön yhteistyötahoja ja -verkostoja, joiden laajentamista Satakuntaliiton on maakunnallisen ilmastotyön myötä mahdollista tukea.

Kevään 2023 kyselyssä korostui kuntien tarve rahoitus- ja avustusmahdollisuuksien seurantaan ja -hakuihin liittyvälle tuelle, jolle toivottiin pysyvyyttä. Olennaisen ilmastotiedon tunnistaminen, ja muuttuvan ohjauksen seuranta ja sen viestiminen kuntiin koetaan hyödylliseksi. Yhteistyötä kuntien välillä arvoitiin jatkossa tehtävän esimerkiksi kuntien ilmastosuunnitelmavelvoitteen ehtojen täyttämiseksi. Tämän yhteistyön mahdollistumiseksi toivottiin tukea.

Satakunnassa on myös kuntia, jotka jo nykyisellään tekevät aktiivista ilmastotyötä ja ovat mukana yhteistyöverkostoissa, kuten HINKU – ilmaston muutoksen hillinnän edelläkävijäverkostossa. Näiden kuntien toivoma tuki ilmastotyölle poikkea ilmastotyötään aloittavien kuntien toivomasta tuesta. Ilmastotyötä käynnistävät kuntien eivät aina kytkeneet toimiansa ilmastotyöhön, jos niillä ensisijaisesti tavoiteltiin taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia. Kysely toimi hyvänä tarkastuslistana siitä, mitä teemoja kunnan ilmastotyö voi sisältää.

Seurantakysely myös kannusti kuntia asettamaan lisäystavoitteita ilmastotoimien määrään tai laajuuteen lähitulevaisuudessa. Kevään 2023 kyselyssä Satakunnan kunnat vastasivat ilmatyönsä lähitulevaisuudessa sisältävän erityisesti ulkopuolisen rahoituksen hakemista, kunnan toiminnassa tehtäviä vähähiilisyyteen tähtääviä laitehankintoja ja -investointeja sekä ilmastoasioiden edistämistä strategisesti.

Seurantakysely toteutettiin Satakuntaliitossa käynnissä ajalla 1.1.2022-31.5.2023 olleen ympäristöministeriön osarahoittaman Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen toimesta.

Seurantakyselyn yhteenvetoraportti on luettavissa tästä linkistä (pdf-tiedosto)

 

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Jonna Fagerlund
  Jonna Fagerlund

  Hankekoordinaattori

  +358 44 711 4355
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi