Satakuntaliiton SataTuuli-hanke on käynnistynyt

SataTuuli-hankkeessa selvitetään Satakunnan maakuntakaavoissa ja merialuesuunnitelmassa osoitettujen tuulivoimatuotannon alueiden toteutumista ja toteuttamiskelpoisuutta. Satakunnan kunnille lähetetään kysely tuulivoimatuotannon tavoitteista.

Satakuntaliiton maankäytön suunnittelun lähivuosien tavoitteena on Satakunnan maakuntakaavan uudistaminen, mihin liittyen on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla tarvittavien maakuntakaavan selvitysten valmistelutyöt. Selvitykset antavat samalla tärkeää tietoa maakuntakaavan toteutuneisuudesta. Päätös Satakunnan maakuntakaavan päivitystyön käynnistämisestä tehdään vuoden 2021 loppupuolella. Parhaillaan on käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jossa myös maakuntakaavan sisältöä ja sisältövaatimuksia ollaan uudistamassa.

Satakuntaliitto on käynnistänyt ympäristöministeriön osarahoituksella SataTuuli-hankkeen, jossa Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitettujen maakunnallisesti merkittävien tuulivoimaloiden alueiden toteutuneisuus ja päivitystarve arvioidaan. Lisäksi Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan merialuesuunnitelmassa 2030 Satakunnan merialueelle osoitettujen merituulivoimalle potentiaalisten alueiden vaikutuksia arvioidaan. SataTuuli-hankkeen selvitys toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan päivittämisen tausta-aineistona.

Viime vuosina tuulivoimateknologian kehitys on ollut nopeaa ja etenkin voimaloiden koko ja teho ovat kasvaneet huomattavasti. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa, ovatko kaavoissa osoitetut tuulivoimatuotannon alueet edelleen toteuttamiskelpoisia ja mitkä olisivat aikaisemmin suunniteltuja voimaloita selkeästi suurempien voimaloiden aiheuttamat vaikutukset lähialueen ihmisiin ja ympäristöön.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetuista 17 alueesta on kevääseen 2021 mennessä rakentunut viisi aluetta. Edellä mainittujen alueiden lisäksi yleiskaava on laadittu tai prosessi on kesken kuudella alueella. Satakuntaliitto selvittää omana työnä tuulivoimatuotannon lähtökohtia ja tavoitteita sekä tarkastelee Satakunnan maakuntakaavoissa osoitettujen tuulivoimatuotannon alueiden toteutumista. Samalla tehdään uusi paikkatietoanalyysi, teknistaloudellinen tarkastelu ja soveltuvuustarkastelu. Satakunnan kunnille on lähetetty 31.5. 2021 kysely tuulivoimatuotannon tavoitteista. Vaikutusten arviointia ja etenkin maisemavaikutusten havainnollistamista tehdään konsulttityönä.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:
Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, puh. 044 711 4334 susanna.roslof@satakunta.fi
Maakuntainsinööri Anne Nummela, puh. 044 711 4317 anne.nummela@satakunta.fi
Ympäristöasiantuntija Anne Savola, puh. 050 596 1362 anne.savola@satakunta.fi