Satakuntaliitto on EU-rahoituksen välittävä toimielin

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF)

Lotta Vilpas laboratoriossa. Nornickel Harjavallassa. Kuva: Tomi Glad
Lotta Vilpas laboratoriossa. Nornickel Harjavallassa. Kuva: Tomi Glad

Satakuntaliiton aluekehityksen keskeisiä tehtäviä on EU-rahoituksen myöntäminen satakuntalaisille hanketoimijoille tutkimus-, kehittämis- ja innovointihankkeisiin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Satakuntaliitto on yksi ns. välittävistä toimielimistä, joita ovat Suomessa maakuntien liitot sekä neljä ns. Rakennerahasto-ELY-keskusta. Valtakunnan tason hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka on delegoinut päätöksentekovaltaa välittäville toimielimille maakuntiin.

Euroopan unionin rahastot, josta rahoitusta myönnetään

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Viimeksi mainitun kirjainlyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Just Transition Fund. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi rahasto, jonka toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden ennallistamista ja jälkikäyttöä.

Rahoituksen määrä ja hakeminen

Vuositasolla Satakuntaliitto myöntää rahoitusta useita miljoonia euroja hankkeisiin, joiden kokoluokka vaihtelee 100 000 – 1 500 000 välillä. Keskikoko hankkeissa on 200-300 000 euroa.

Haku kehittämishankkeiden rahoitukseen tapahtuu kokonaan sähköisesti EURA 2021-järjestelmässä.

Hakuajat, käytettävissä oleva rahoituksen määrä ja hakukriteerit julkaistaan sähköisesti www.rakennerahastot.fi sekä Satakuntaliiton nettisivuilla EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus | Satakunta.fi

Euroopan unionin lippulogo, jossa sinisellä pohjalla keltaiset tähdet. Vieressä Euroopan unionin osarahoittama

  • Jyrki Tomberg
    Jyrki Tomberg

    Rahoitusasiantuntija

    +358 50 569 6818
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi