Satakuntaliitto ja maakunnan keskeiset kehittämistoimijat käyvät systemaattista ja jatkuvaa vuoropuhelua maakunnan kehittämiseksi ja alue-ennakoinnin sekä tutkimus-, kehittämis- ja    innovaatiotoiminnan toteuttamiseksi. Satakuntaliiton koordinoima maakunnallinen alue-ennakoinnin yhteistyö vahvistaa tulevaisuuteen suuntautuvaa strategista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä luo edellytyksiä osaamis- ja innovaatioekosysteemin toimintamallin edistämiselle. Osaamis- ja innovaatioekosysteemin yhteistyöverkoston tavoitteena on tuoda ns. neloskierteen mukaisesti toimijat yhteen edistämään innovaatiotoimintaa sekä kumppanuuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimintamalliin sisältyvät foorumit kutsutaan koolle Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027 mukaisten kasvuklustereiden mukaisesti. Foorumit kutsutaan seuraavan kerran koolle keväällä 2024.

Aluekehityksen seuranta tilastojen valossa

Satakuntaliitto seuraa aluekehitystä monipuolisesti. Käytettävissä on laajat tilastoaineistot, joista saadaan koostettua maakuntaa koskevat olennaiset tiedot alueen toimijoiden käyttöön. Verkkosivulta on saatavilla jatkuvasti päivittyvä laaja infograafeja sisältävä kalvosarja aluekehityksen eri osa-alueista. Näitä ovat mm. väestökehitys, t&k-toiminta, hyvinvointi, työllisyys, koulutus-taso, työpaikkarakenne, resilienssi, aluetalous, tuottavuus, vienti, suurimmat työnantajat, yrityskanta, kasvualat, teollisuus, automaatio, matkailu, ruokaketju jne. Sen lisäksi julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Satakunnan talous 40 toukokuu 2023, jossa tarkastellaan maakunnan päätoimialojen liikevaihdon, henkilöstömäärien, palkkasumman ja viennin kehitystä. Tilastoviive on vain muutama kuukausi, joten alueen suhdannekuva piirtyy hyvin ajantasaisesti ja tarkasti. Näiden lisäksi on saatavilla pyynnöstä räätälöityjä tietopalveluita, joilla voidaan vastata yksityiskohtaisemmin tietotarpeisiin. Ne myös toimitetaan mahdollisimman nopeasti. Näitä on tehty runsaasti vuosien aikana. Yleisesti Satakuntaliiton palveluita käytetään päätöksenteon tukena erityyppisissä organisaatioissa.

Alue-ennakointi osana tulevaisuuden tekemistä

Tulevina vuosina Satakunnan väestön ennustetaan vähenevän ja sen seurauksena myös työikäisen väestön määrä laskee. Muuttuvissa olosuhteissa on kyettävä alueen koulutus- ja osaamis-tarpeiden ennakointiin ja osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden työvoiman vaatimusten mukaisesti. Maakunnallisessa alue-ennakoinnin yhteistyössä ennakoidaan alueellisia pitkän ja keskipitkän aikavälin osaamis- ja työvoimatarpeita osana koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamista.

Satakuntaliitto järjestää vuosittain myös Satakunnan Tulevaisuusfoorumin. Vuoden 2023 Tulevaisuusfoorumi järjestetään torstaina 30. marraskuuta 2023 klo 12–16. Tulevaisuusfoorumissa tuodaan esille ja keskustellaan aluekehityksen mahdollisuuksista maakunnan elinvoiman ja kestävän kasvun vahvistamisessa.

Toivomme tervetulleiksi tilaisuuteen kaikki maakunnan kehittämisen ajankohtaisista teemoista sekä tulevan vuoden ennakointiteemoista kiinnostuneet toimijat.

Satakuntaliiton aluekehityksen keskeisiä tehtäviä on EU-rahoituksen myöntäminen satakuntalaisille hanketoimijoille tutkimus-, kehittämis- ja innovointihankkeisiin, jot­ka tu­ke­vat Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman tavoitteiden se­kä Satakunnan maa­kunta­oh­jel­man to­teu­tu­mis­ta.

Satakuntaliitto on yksi ns. välittävistä toimielimistä, joita ovat Suomessa maakuntien liitot sekä neljä ns. Rakennerahasto-ELY-keskusta. Valtakunnan tason hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), joka on delegoinut päätöksentekovaltaa välittäville toimielimille maakuntiin.

Euroopan unionin rahastot, josta rahoitusta myönnetään

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Viimeksi mainitun kirjainlyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Just Transition Fund. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on uusi rahasto, jonka toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden ennallistamista ja jälkikäyttöä.

Rahoituksen määrä ja hakeminen

Vuositasolla Satakuntaliitto myöntää rahoitusta useita miljoonia euroja hankkeisiin, joiden kokoluokka vaihtelee 100 000 – 1 500 000 välillä. Keskikoko hankkeissa on 200-300 000 euroa.

Haku kehittämishankkeiden rahoitukseen tapahtuu kokonaan sähköisesti EURA 2021-järjestelmässä.

Hakuajat, käytettävissä oleva rahoituksen määrä ja hakukriteerit julkaistaan sähköisesti www.rakennerahastot.fi sekä Satakuntaliiton nettisivuilla EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus | Satakunta.fi

Euroopan unionin lippulogo, jossa sinisellä pohjalla keltaiset tähdet. Vieressä Euroopan unionin osarahoittama

Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala vastaa mm. maakunnan strategisten kehittämislinjausten valmistelusta yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden maakunnan kehittämiseen osallistuvien sidosryhmien kanssa. Aluekehittämiseen suunnataan Satakunnassa sekä kansallista että Euroopan unionin aluekehittämisrahoitusta, hankkeiden rahoituspäätökset valmistellaan aluekehityksen vastuualueella.

Aluekehityksen toimialan tehtäviin kuuluvat:

  • Maakunnan strategiseen suunnitteluun ja pitkän aikavälin kehittämisstrategian valmisteluun liittyvät asiat. Aluekehityksen toimiala suunnittelee mm. lakisäänteisen maakuntaohjelman valmisteluprosessin, vie työtä eteenpäin sekä kutsuu työhön mukaan tarvittavat yhteistyötahot. Lopuksi työn tulokset kootaan yhteen ja niistä kirjoitetaan maakuntaohjelma. Siinä määritellään maakunnan keskeiset kehittämistavoitteet ja painopisteet kulloiselle valtuustokaudelle. Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon myös Suomen hallituksen aluekehityksen painopisteet. Voisi sanoa, että maakuntaohjelma määrittelee maakunnan kehittämisen suuntaa.
  • Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnointi ja toimeenpano Satakunnassa. Meille voivat olla erilaiset EU-hankkeet ja niiden kirjainyhdistelmät kuten EAKR ja JTF olla tuttuja. Harvempi ehkä miettii, miten nämä EU-varat päätyvät Satakuntaan? Satakuntaliiton aluekehityksen toimiala huolehtii näihin EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmiin liittyvästä valmistelusta, EU-varojen ohjauksesta sekä ohjelmien toimeenpanosta ja seurannasta Satakunnassa. Käytännössä tämä monivuotinen valmistelutyö vaatii tiivistä yhteistyötä myös Työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten sekä muiden maakuntien kanssa. Lopulta Satakuntaliiton aluekehitys avaa omalta osaltaan EU-varoihin liittyvät hankehaut maakunnan toimijoille. Voisi sanoa, että Satakuntaliitto on EU-varojen välittäjä ja ”tukkukauppa” Satakunnassa.
  • Aluekehitys tarkastelee maakunnan tilannetta ja ennakoi maakunnan tulevaisuutta. Aluekehityslaissa on maakunnan tehtäväksi määritelty maakunnan aluekehityksen tilan, toimintaympäristön muutosten sekä osaamistarpeiden seuranta ja ennakointi. Satakuntaliiton aluekehitys julkaisee vuosittain aluekehityksen tilannekuvaraportin, joka palvelee maakuntaohjelman seurantaa sekä maakunnan edunvalvontaa. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa julkaistaan Satakunnan talouskatsaus yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Aluekehitys huolehtii osaltaan myös osaamistarpeiden ennakoinnista yhdessä maakunnan koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa.
  • Maakunnan liiton aluekehityksen muut tehtävät. Edellä mainittujen lisäksi Satakuntaliiton aluekehitys huolehtii monista muistakin asioista. Yhteistyössä liiton muiden toimialojen kanssa osallistutaan myös maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen on myös yhteistyössä hoidettava asia, joka lisättiin uudessa aluekehityslaissa syksyllä 2021 maakunnan tehtäviin. Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin kehittäminen osana maakunnallista strategiatyötä on tärkeä asia. Aluekehitys edistää Satakunnan kulttuuristrategian toimeenpanoa ja huolehtii strategian seurannasta. Lisäksi osallistutaan aluekehittämisen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luomiseen ja yhteyksien edistämiseen.

Yllä viitattiin useamman kerran aluekehityslakiin, johon maakunnan liiton tehtävät perustuvat. Aluekehityslaki (756/2021) määrittelee myös, että edellä mainittuja asioita tulee maakunnan hoitaa kumppanuudessa eri sidosryhmien kanssa. Voisikin sanoa, että aluekehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.