Satakuntaliiton ilmastohanke on koonnut kunnat mukaan maakunnan ilmastotyöhön

Satakuntaliiton ilmastohankkeessa on siirrytty alkuvaiheiden jälkeen varsinaiseen tekemiseen ja on hyvä hetki tehdä katsaus hankkeen tähänastisiin toimiin, teemaan liittyviin ajankohtaisiin rahoitushakuihin sekä kansallisen ilmastopolitiikkatoimien ja lainsäädännän tilanteeseen.

Satakuntaliiton ilmastohanke käynnistyi alkuvuodesta 2022 valmisteluilla ja rekrytoinnilla, jonka tuloksena ilmastokoordinaattori aloitti hankkeessa maaliskuun alussa. Hanketta ohjaamaan perustettiin Satakuntaliitoon ilmastoryhmä, johon nimettiin henkilöitä aluekehityksen ja alueiden käytön toimialoilta sekä viestinnästä-, edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hallinta.

Kuntien välistä ja maakuntaliiton kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistamaan kutsuttiin koolle Satakunnan ilmastoyhteistyöryhmä, jossa on mukana maakunnan kuntien edustajat sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset. Mukana ryhmässä on myös Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima CANEMURE – kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke, jonka kanssa Satakuntaliitto on jo aikaisemminkin tehnyt tiivistä yhteistyötä.

Parhaillaan haemme 1-3 kuntaa ilmastohankkeen esimerkkikunniksi, joissa kunnan ilmastotietoisuutta ja sisäistä ja sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään niiden tarpeiden mukaisesti. Tähän toivotaan löytyvän mahdollisimman erilaisia kuntia, joissa ilmastotyö ei ole vielä vakiintunutta toimintaa.

Kuntia on lähestytty kevään aikana alkukartoituskyselyllä ilmastotyön nykytilasta ja lähitulevaisuuden suunnitelmista. Samalla on tiedusteltu kuntien olemassa olevia yhteistyötahoja ja toiveita ilmastotyön tueksi. Tukea toivotaan erityisesti kuntien välisen yhteistyön tiivistämiseen sekä ilmastoviestintään. Toivottu resurssien vahvistaminen on mahdollista uuden hanketoiminnan kautta.

Satakuntaliitossa on parhaillaan avoinna ilmastoteemaan liittyviä rahoitushakuja. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman EAKR-rahoituksen toimintalinjan 2 Hiilineutraali Suomi tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Toimintalinjassa 1 Innovatiivinen Suomi tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa, joten myös siinä on yhteyksiä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Haku näihin rahoituksiin on auki 31.8.2022 saakka.

Myös rahoitushaku alueen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen (AKKE) on parhaillaan auki. AKKE-määrärahaa on haettavissa a) alueen omaehtoiseen kehittämiseen ja b) valtion ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämiseen aluekehittämiskeskustelujen yhteydessä sovittuihin kärkiin valtion ja maakunnan yhteistyöasiakirjojen mukaisesti. Esimerkiksi teema 2 kohdistuu elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävään uudistumiseen erityisesti bio- ja akkuklusterissa sekä kiertotaloudessa (Green Satakunta). AKKE-rahoitusta voi hakea 30.6.2022 saakka.

Kansallisen ilmastopolitiikan ja lainsäädännön valmistelua on nyt tärkeä seurata tarkasti. Parhaillaan uudistetaan tai laaditaan kaikkia keskeisiä ilmastosuunnitelmia ja -strategioita. Uudistettu Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) hyväksyttiin kesäkuun alussa ja, tämän vuoden aikana on odotettavissa myös uudistetut Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia ja Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma (KISS2030) sekä ensimmäistä kertaa laadittava Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU). Uudistettu ilmastolaki hyväksyttiin eduskuntakäsittelyssä toukokuun loppupuolella ja hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä sisältävä laki tulee voimaan heinäkuun alussa. Ilmastolakiin on jo valmisteilla muutos koskien kuntien lakisääteisiä ilmastosuunnitelmia. Valmistelutyön odotetaan etenevän lausunnoille kesällä ja hallituksen esitykseksi syksyn aikana.

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa on ympäristöministeriön osarahoittama Alueet kuntien tukena -teeman hanke (1.1.2022-31.5.2023). Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan ilmastotyötä ja vahvistaa elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia edistämällä vihreän siirtymää huomioiden maakunnan erityispiirteet. Hanke kannustaa erityisesti ilmastotyötään aloittavia kuntia, lisää tietoisuutta ja tukee hankehakuja ja -yhteistyökuvioita.

 • Riitta Dersten

  Vihreän siirtymän asiantuntija

  +358 44 711 4365
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Timo Vesiluoma
  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi