Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventointi alkaa

Satakuntaliitto käynnistää tänä keväänä maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin.

Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kulttuuriympäristön huomioimista maakuntakaavojen laadinnassa. Satakunnan kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventointia käytetään vuoden 2022 alussa käynnistyneen Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun tausta-aineistona. Inventointi toimii lähtöaineistona myös kuntien maankäytön suunnittelulle.

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnin lähtökohtana on vuosina 2004–2005 laadittu Satakunnan rakennusperintö -inventointi. Päivitysinventoinnissa tarkastellaan kulttuuriympäristössä tapahtuneita muutoksia ja samalla tutkitaan rakennettujen kulttuuriympäristöjen aluerajauksia suhteessa maisema-alueisiin ja muinaisjäännöksiin. Lisäksi inventointiaineistoa täydennetään uusilla modernin rakennusperinnön kohteilla, joihin kuuluvat muun muassa koulurakennukset, valtion ja kuntien virastotalot, terveydenhoidon ja muun palvelurakentamisen esimerkit. Inventointi-työn tavoitteena on tuottaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattava kuvaus Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä ja ominaispiirteistä.

Tarjouskilpailun perusteella Satakuntaliitto valitsi inventoinnin tekijäksi Ramboll Finland Oy:n. Inventointityö alkaa kunnille ja sidosryhmille nyt keväällä lähetettävällä kyselyllä ja lähtöaineistojen keruulla. Kesällä 2022 konsultin edustajat tekevät maastokatselmuksia kohteilla. Olemassa olevien aineistojen, maastotöiden ja sidosryhmäpalautteen sekä asiantuntijavuorovaikutuksen pohjalta tuotetaan päivitetty ja täydennetty tietopaketti maakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Työhön kuuluu loppuraportti, joka valmistuu keväällä 2023.

Tiedot inventointikohteista tulevat nähtäville Satakunnan Museon ylläpitämään Y-Pakkiin, jossa on tiedot myös aiemmasta Satakunnan rakennusperintö 2005-inventoinnista. Inventointityön etenemisestä, kuten maastotöiden alkamisesta, tiedotetaan myös jatkossa.

 • Daniel Nagy

  Maakunta-arkkitehti

  +358 44 711 4348
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi