Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitysinventoinnin maastotyöt alkavat

Satakuntaliitto on käynnistänyt helmikuussa 2022 maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitysinventoinnin. Inventoinnissa tarkistetaan Satakunnan maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tiedot ja aluerajaukset sekä täydennetään aineistoa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Satakunnan rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnin lähtökohtana on vuosina 2004–2005 laadittu Satakunnan rakennusperintöinventointi, joka sisältää yli 700 yksittäistä kohdetta ja aluetta.

Maakunnallisen inventoinnin mittavassa päivitystyössä pyritään nyt muodostamaan ensisijaisesti useamman rakennuksen muodostamia arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia. Lisäksi inventointiaineistoa täydennetään modernin rakennusperinnön kohteilla, joihin kuuluvat muun muassa koulurakennukset, valtion ja kuntien virastotalot sekä terveydenhoidon ja muun palvelurakentamisen edustavat esimerkit. Inventointityön tavoitteena on tuottaa alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin kattava kuvaus Satakunnan rakennetun ympäristön historiallisesta kehityksestä, nykytilanteesta ja ominaispiirteistä.

Inventoinnin toteuttajana toimivan konsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat tekevät touko-syyskuussa maastokatselmuksia kohteilla. Inventointityötä ohjaa maakunnallista merkitystä korostava tarkastelutaso, jossa maastokatselmukset ovat yleispiirteisiä. Rakennettua ympäristöä kuvataan ja aluerajauksia tarkistetaan. Kunnille lähetetään tieto, kun maastokatselmuksen aika lähestyy.

Olemassa olevien aineistojen, maastotöiden ja sidosryhmäpalautteen sekä asiantuntijavuorovaikutuksen pohjalta tuotetaan päivitetty ja täydennetty tietopaketti maakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Työhön kuuluu loppuraportti, joka valmistuu keväällä 2023.

Tiedot inventointikohteista tulevat nähtäville Satakunnan Museon ylläpitämään Y- Pakkiin, jossa on tiedot myös aiemmasta Satakunnan rakennusperintö 2005-inventoinnista. Inventointityön etenemisestä tiedotetaan myös jatkossa.

 • Daniel Nagy

  Maakunta-arkkitehti

  +358 44 711 4348
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Susanna Roslöf
  Susanna Roslöf

  Alueiden käytön johtaja

  +358 44 711 4334
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi