Opinnäytetyössä tarkasteltiin ilmastolain uusia velvoitteita kunnille

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeessa toteutettiin ulkopuolinen selvitys esimerkkikunniksi valituille Kokemäelle ja Euralle kyseisten kuntien ilmastotyötä edistävästä aiheesta

Koristekuva

Aiheeksi valikoitui ilmastolakiin valmistelussa ollut velvoite kuntien ilmastosuunnitelmista ja toteutustavaksi opinnäytetyö. Opinnäytetyön teki Satakunnan ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa opiskeleva Teija Sukusaari. Työ ajoittui samanaikaisesti lakimuutoksen valmistelun kanssa syksyn 2022 ja kevään 2023 välille.

Ilmastolain täydennys asettaa uusia velvoitteita kunnille

Ilmastolain kokonaisuudistusta täydennettiin 1.3.2023 voimaan astuneella sääntelyllä. Täydennyksen myötä kunnille astui voimaan velvoite laatia ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma 2025–2029 valtuustokauden aikana. Ilmastolain täydennyksen tavoitteena on vahvistaa sekä edistää kuntien ilmastotyötä.

Ilmastolain kokonaisuudistus asettaa kuntien ilmastotyöhön uudenlaisia suuntaviivoja. Ilmastolain täydennyksen avulla saadaan ilmastotyön piiriin sellaisia kuntia, jotka eivät vielä ole aloittaneet ilmastotyötä. Uusina asioina tulevat muun muassa vaatimukset siitä, että ilmastosuunnitelma tulee hyväksyttää kunnanvaltuustossa. Lisäksi ilmastosuunnitelma tulee huomioida myös kuntastrategiassa sekä toimintakertomuksessa. Ilmastolain täydennys asettaa ilmastosuunnitelmille vähimmäisvaatimukset, jotka tulee huomioida suunnitelmia laadittaessa. Kunnat voivat laatia ilmastosuunnitelmansa joko yksin tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa.

Teija Sukusaari tutki opinnäytetyössään kuntien ilmastojohtamisen toimintamalleja ja sitä, miten ilmastotyötä tulee kehittää, jotta se vastaa uudistuneen ilmastolain vaatimuksia. Tapaustutkimus kohdistui Kokemäkeen ja Euraan.

Tarkennusta ilmastotyöhön

Opinnäytetyössä tutkittiin Euran ja Kokemäen ilmastojohtamisen tilaa. Molemmissa kunnissa on sitouduttu ilmastotyöhön, ja ilmastotyö on haluttu tuoda osaksi kuntaorganisaatioiden arkea. Kunnat toimivat havainnollistavina esimerkkeinä siitä, kuinka ilmastolain uudistus vaikuttaa myös niihin kuntiin, joissa ilmastotyötä on jo viety eteenpäin. Euran ja Kokemäen ilmastotyötä ohjaavat ilmasto- ja ympäristöasioihin paneutuvat ohjelmat. Ohjelmia ja niiden ilmastotavoitteita joudutaan kuitenkin vielä muokkaamaan, jotta ne vastaisivat ilmastolain vaatimuksia ilmastosuunnitelmien suhteen.

Monissa kunnissa ilmastotyötä hidastavat talous- sekä henkilöstöresurssien puute.

“Erilaisia verkostoja ja asiantuntijatahoja hyödyntämällä voidaan helpottaa kuntien resurssien riittävyyttä”, toteaa opinnäytetyön tekijä Teija Sukusaari.

Myös laaditun opinnäytetyön tavoitteena on tukea kuntien ilmastotyötä ja tuoda lisää tietoutta ilmastolain uudistuksesta sekä ilmastosuunnitelmavelvoitteesta. Työhön on kerätty esimerkkejä kuntien ilmastotyön toimintamalleista ja työkaluista, joita pystytään hyödyntämään kuntien ilmastotyössä. Opinnäytetyöhön on myös koostettu erilaisia lähteitä, joiden avulla kunnat pystyvät hakemaan lisätietoa ilmastotyöhön liittyen. Opinnäytetyö on laadittu siten, että se on kaikkien kuntien sekä erilaisten ilmastotyötä tekevien tahojen hyödynnettävissä.

”Opinnäytetyö mahdollisti ilmastolain uudistuksen seuraamisen tiiviisti, ja toi lisää osaamista maakuntaan sekä työn tekijälle Teijalle, työn tilaajalle maakuntaliittoon sekä kaikille alueen kunnille niitä koskevasta uudesta velvoitteesta etupainotteisesti. Esimerkkikuntayhteistyö mahdollisti tarkemman tarkastelun kahden kunnan, Kokemäen ja Euran osalta, joissa molemmissa ilmastotyön kehittäminen on ajankohtaista”, summaa Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hankkeen projektipäällikkö Riitta Dersten.

Lisätietoja

Teija Sukusaari, t.sukusaari@gmail.com

  • Riitta Dersten

    Vihreän siirtymän asiantuntija

    +358 44 711 4365
    etunimi.sukunimi@satakunta.fi