Maakuntahallitus 20.12.2021

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 20.12.2021

Maakuntahallituksen tiedote

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja maakunnan kuntien kanssa tammikuussa 2021. Kevään 2021 aikana on analysoitu maakunnan ja liikenteen kehitystrendejä ja tulevaisuudennäkymiä sekä luonnosteltu tavoitteita.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta koskeva lausuntopyyntö on lähetetty

7.12.2021 kuntiin, viranomaisille ja eri sidosryhmille. Satakunnan liikennejärjestelmän luonnos on nähtävänä Satakuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa: https://bit.ly/3EeP20T

Maakuntahallitus merkitsi Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen tiedoksi.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen käynnistäminen ja vireilletulosta ilmoittaminen

Satakuntaliiton laatima Satakunta-strategia antaa maakuntakaavojen uudistamiselle pitkän tähtäimen suuntaviivoja ulottuen vuoteen 2050. Satakunnan maakuntakaavojen uudistamisen tavoitevuotena voidaan pitää vuotta 2050 Satakunta-strategian tavoitevuoden mukaisesti ja käyttää kaavasta nimeä Satakunnan maakuntakaava 2050.

Maakuntahallitus päätti käynnistää Satakunnan maakuntakaavan 2050 laatimisen ja ilmoittaa kaavan vireille tulosta.

Satakunnan kulttuuristrategia 2030

Kulttuuristrategia päivitetään Satakunnan kulttuuristrategiaksi 2030. Strategiassa on korostettu strategian jalkauttamista, strategiaan sitoutumista ja strategiasta viestimistä.

Strategiassa on tarkasteltu mm. kulttuuristrategian kytkeytymistä muihin maakunnallisiin ohjelmiin ja strategioihin. Kulttuuristrategian 2030 luonnoksessa määritetään keskeisiä tavoitteita sekä toimenpide-ehdotuksia kolmen kokonaisuuden alla:

  1. Kulttuuri kuuluu kaikille
  2. Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus
  3. Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä

Satakunnan kulttuuristrategian 2030 luonnos kommentoitavana 31.1.2022 asti osoitteessa: https://bit.ly/3EbHBre

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Satakunnan kulttuuristrategian 2030 kommenttikierrokselle lähtevän luonnoksen.

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportin jatkokäsittely

Maakuntajohtajan kokoama työryhmä on kokoontunut 11.11.2021 sekä 16.12.2021. Ensimmäisessä kokoontumisessaan työryhmä päätti jatkaa valmistelua seuraavien teemojen alla

  1. Tarvitaan yhteinen etenemisstrategia sekä pitkäjänteisen työn tekemiseksi resurssi, joista vastuu Satakuntaliitolla.
  2. Tekniikan yliopistopohjaisen kandidaattikoulutuksen aloittaminen ja lisäämisen yhteensovittaminen SAMKn tekniikan toimintojen kanssa
  3. Sote-alan koulutuksen ja tutkimuksen lisääminen (sekä määrä että monipuolisuus)
  4. Koulutuspohjaisen maahanmuuton lisääminen ja siihen liittyvät toimet
  5. Yliopistokeskustoiminnan kehittäminen (lainsäädäntöpohja ja hyödyt emoyliopistoille)
  6. Turun yliopiston Raumalla olevan kampuksen kehittämisen turvaaminen ja edistäminen osana Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisen kokonaisuutta
  7. TKI-klusterin parempi hahmottaminen ja klusterin kehittäminen yhdessä alueen elinkeinoelämätoimijoiden kanssa

Maakuntahallitus kuuli maakuntajohtajan katsauksen Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevasta työstä. Maakuntahallitus saa työstä seuraavan katsauksen helmikuussa pidettävässä kokouksessaan.

Satakunnan vuoden kylän 2022 valinta

Vuonna 2022 haetaan Vuoden Kylää Satakunnassa 28. kerran. Vuoden Kylän valinnalla

halutaan tuoda esiin kylien monipuolista ja asukkailleen merkittävää toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä saada hyviä esimerkkejä kylien aktiivisesta ja innovatiivisesta toiminnasta. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Satakuntaliitto ja SataKylät ry. Kilpailu on avoin kaikille Satakunnan kylille. Vuoden Kylä -kilpailuun voivat osallistua myös ne kylät, joille tunnustus on myönnetty 10 vuotta sitten tai aiemmin.

Maakuntahallitus päätti julistaa auki Satakunnan Vuoden Kylän 2022 haun ja valitsi tuomaristoon Satakuntaliiton edustajaksi Jari Laaksosen sekä Krista Tupalan.

Yhteistyö Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa

Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan tehtävä on edustaa kaikkia satakuntalaisia yhdistyksiä ja toimia yhdistysten edunvalvojana ja erityisesti maakunnan ja kuntien keskustelukumppanina järjestötoimintaa koskevissa asioissa.

Maakuntahallitus valitsi toimikaudekseen edustajaksi Harri Kivenmaan, Tapio Huhtasen sekä Kari Kähkösen Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa käytäviin yhteistyötapaamisiin.

Lisäksi Satakunnan järjestöjen neuvottelukunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön osallistuvat Satakuntaliiton virastosta ainakin maakuntajohtaja ja aluekehitysjohtaja sekä operatiivisena yhdyshenkilönä markkinointisihteeri Ulla Koivula.

Lisäksi

Maakuntahallitus kuuli tilannekatsauksen EU:n alue- ja rakennepoliittisen uuden ohjelmakauden 2021-2027 käynnistymisestä.

Lisätiedot

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä 050 350 1505

Hallintojohtaja Jukka Mäkilä  044 092 8000

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3yMK22b