Maakuntahallitus 14.3.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 14.3.2022

Maakuntahallitus päätti myöntää humanitaarista avustusta Ukrainalle UNICEFin kautta

Ukraina on joutunut sodan ja kriisin keskelle Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Sen myötä Ukrainaan ja sen lähialueille on syntynyt humanitäärinen kriisi ja avun tarve on valtava. Maakuntahallituksen päätöksellä myönnetään viiden tuhannen euron (5 000 €) avustus UNICEFin kautta Ukrainalle sodasta kärsivien avustamiseen. 

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan virkavapaa-anomuksen
Maakuntahallitus hyväksyi Asko Aro-Heinilän palkattoman virkavapausanomuksen 2.3.2022 alkaen siihen saakka, kunnes Satakunnan aluevaltuustossa valittava hyvinvointialuejohtaja aloittaa viran hoitamisen. Satakuntaliiton maakuntajohtajan viran hoito toteutetaan maakuntajohtajan virkavapauden ajan Satakuntaliiton johtoryhmän jäsenten toimesta.

Satakuntaliiton osallistuminen Porin lentokenttäalueen kehittämistyöhön

Porin lentokentän säilyminen toimintakykyisenä on välttämätön edellytys paitsi lentoyhteyksien kannalta, myös lentokentän alueen monipuolisten toimintojen ylläpitämiselle ja laajentamiselle. Maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto osallistuu jatkossakin Porin lentokenttäalueen kehittämistyöhön ja vetää ryhmää yhdessä Porin kaupungin kanssa.

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportti jatkokäsittelyyn     Maakuntahallitus päätti, että Satakuntaliitto valmistelee yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaksi Satakunnan korkeakoulutuksen pitkäjänteistä koordinaatiotoimintaa esimerkiksi kolmivuotisena AKKE –rahoitushankkeena ja evästi Satakuntaliiton jatkovalmistelua lahjoitusprofessuurista maakuntaliiton taseeseen kertyneistä ylijäämistä.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos sai hyväksynnän ja asetetaan nähtäville

Maakuntahallitus merkitsi Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelutilanteen tiedokseen ja hyväksyi maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen. Maakuntakaava 2050 asetetaan nähtäville ja lähetetään lausunnolle 2022 maalis-huhtikuun vaihteessa. Kunnille, sidosryhmille ja viranomaisille lähetetään lausuntopyyntö osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kysely Satakunnan maakuntakaavan 2050 tavoitteista.

Maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman 

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan toimijoiden yhteinen näkemys Satakunnan liikennejärjestelmän tulevaisuuden tilasta. Suunnitelmaa on laadittu vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Satakuntaliiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 sai maakuntahallituksen hyväksynnän

Satakuntaliiton vuoden 2021 tilinpäätös on ylijäämäinen. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että ylijäämä 201 397,24 euroa kirjataan voitto- ja tappio –tilille ja merkitsi toimintakertomuksen tiedokseen. 

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3q3bDco