Maakuntahallitus 14.2.2022

Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokouksen tiedote 14.2.2022

Maakuntahallituksen kuulemat selvitykset

Satavesi-ohjelma

Maakuntahallitus kuuli Satavesi-ohjelman etenemisestä selvityksen ELY-keskuksen sekä Satakuntaliiton omilta edustajilta. Satavesi-ohjelman päätavoitteena on vuosina 2021–2027 vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja siihen liittyvien toimenpideohjelmien sekä Satavesi-työssä laadittujen paikallisten kehittämisohjelmien toimeenpanon edistäminen.

Viherrakenneselvitys

Maakuntahallitus sai Satakuntaliiton viraston katsauksen toteutetusta Viherrakenneselvityksestä. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta

Satakunnan viherrakenneselvityksessä on määritelty olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden välisiä ekologisia yhteyksiä eli viherkäytäviä. Satakunnan viherrakenne on osa laajempaa kokonaisuutta ja työssä on huomioitu myös ylimaakunnalliset yhteydet Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistyö

Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistyön osalta maakuntahallitus sai suullisen väliraportin selvityksessä esitettyjen kehittämiskohteiden etenemisen eteen tehdystä maakunnallisesta työstä. Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen korkeakoulutuksen kehittämistyön jatkamisen.

Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelun toisen suunnittelukierroksen hoitamista koskien maakuntahallitus sai katsauksen suunnitteilla olevaan hankekokonaisuuteen ja päätti sitoutumisestaan suunnittelukierroksen alkuvaiheen hankkeeseen.

Aluekehittämisen keskustelut maakuntien ja valtiohallinnon kesken

Satakuntaliitto sekä Satakunnan tärkeät sidosryhmät osallistuivat Valtioneuvoston edustajien välillä pidettyyn vuoropuheluun Satakunnan aluekehittämisestä 3.2.2022. 

Satakuntaliiton lisäksi keskusteluihin osallistuivat mm. ELY-keskuksen, kaupunkien, kauppakamarien, korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä eri kehittämisorganisaatioiden edustajat. Valtion puolelta mukana oli kahdeksan eri ministeriön edustajat.  

Keskusteluissa käsiteltiin kolmea, osapuolten yhdessä valmistelemaa keskusteluteemaa, jotka olivat:

  1. Osaavan työvoiman saatavuus, työvoiman liikkuvuus ja osaamistason nosto
  2. Elinkeinoelämän ympäristöllisesti kestävä uudistuminen erityisesti bio- ja akkuklusterissa sekä kiertotaloudessa (Green Satakunta)  
  3. Maakunnan vetovoiman ja hyvinvoinnin edistäminen.

 

Tiedoksiantoasiat

  • Satakuntaliitto osallistuu kesän 2022 SuomiAreena-tapahtumaan järjestämällä perinteiseen tapaan Kansanedustajat lauteilla -keskustelun satakuntalaisille kansanedustajille.
  • Satakuntaliitto sai tammikuussa 2022 päättyneessä haussa käsiteltäväksi yhteensä 16 hankehakemusta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen kansalliseen ohjelmarahaan (AKKE).  Rahoitusta haettiin yhteensä 1 010 000 euroa. Haettu summa on kaksi kertaa sen, mikä on mahdollista myöntää hankkeille avustuksena.

 

Linkki kokouksen esityslistaan: https://bit.ly/3Bk290E