Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen tiedote 20.4.2022

Satakunnan kulttuuristrategia 2030 on valmistunut. Satakunnan edellinen kulttuuristrategia (2015–2020) hyväksyttiin vuonna 2015. Kulttuuristrategia päivitettiin Satakunnan kulttuuristrategiaksi 2030.

Tavoitteena oli päivitystyön yhteydessä laatia aikaisempaa fokusoidumpi ja kiteytetympi strategia-asiakirja, jossa on selkeät konkreettiset tavoitteet ja malli strategian vaikuttavuuden seurantaan (mittarit). Lisäksi korostettiin strategian jalkauttamista, strategiaan sitoutumista ja strategiasta viestimistä.

Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmän tänään pidetyssä kokouksessa käsiteltiin mm. Satakunnan kulttuuristrategian 2030 sisältöä. Kulttuuristrategiassa on kuvattu toimintaympäristön nykytilaa ja tunnistettu toimintaympäristöön vaikuttavia muutostekijöitä. Lisäksi on tarkasteltu mm. kulttuuristrategian kytkeytymistä muihin maakunnallisiin ohjelmiin ja strategioihin.

Kulttuuristrategian 2030 luonnoksessa määritetään keskeisiä tavoitteita sekä toimenpide-ehdotuksia kolmen kokonaisuuden alla:

  1. Kulttuuri kuuluu kaikille
  2. Kulttuuri- ja taidealan vaikuttavuus
  3. Kulttuuri ja taide elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä

Satakunnan maakuntahallituksen on tarkoitus hyväksyä Satakunnan kulttuuristrategian 2030 kokouksessaan 25.4.2022.

Satakuntaliiton kaavoituskatsauksessa keskityttiin maakuntakaavoituksen lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja merialuesuunnitteluun

Satakuntaliiton kaavoituskatsauksessa 2021 on esitelty Satakuntaliitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavat toimenpiteet maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 15 §) mukaisesti.

Maakunnan alueiden käytön suunnitelmien lisäksi Satakuntaliiton kaavoituskatsaukseen 2021 on poimittu muita ajankohtaisia hankkeita ja yhteistyöryhmiä. Tämän vuoden keväällä Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu Satakunnan maakuntakaavan 2050 suunnittelun aloittaminen.

Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on asetettu julkisesti nähtäville 1.4.-13.5.2022 väliselle ajalle palautteiden antamista varten. Lisäksi Satakuntaliitto on lähettänyt kunnille, sidosryhmille ja viranomaistahoille lausuntopyynnöt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kyselyn kaavan tavoitteista. Muita ajankohtaisia asioita ovat Satakuntaliiton maakuntahallituksen maaliskuun kokouksessa hyväksymä Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä merialuesuunnitteluun liittyvä toiminta.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy täältä

Lisätiedot

  • MYR:n puheenjohtaja Petri Salminen p. 050-5985 008
  • aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma p. 044-7114330
  • rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg p. 050-5696 818.