Maakunnallinen viherrakenneselvitys on työn alla – tarkastelussa ovat arvokkaat luonnon ydinalueet ja niiden väliset yhteydet

Satakuntaliitto on aloittanut maakunnallisen viherrakenneselvityksen laatimisen. Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maankäytön suunnittelutyötä. Viherrakenneselvitys toimii Satakunnan kokonaismaakuntakaavan päivittämistä koskevan suunnittelun tausta-aineistona. 

Satakunnan viherrakenneselvityksen tavoitteena on määrittää olemassa olevan luontotiedon pohjalta Satakunnan tärkeimmät luonnon ydinalueet sekä esittää erilaisten paikkatietoaineistojen ja maastokäyntien pohjalta niiden välisiä ekologi­sia yhteyksiä. Satakunnan viherrakenne on osa laajempaa kokonaisuutta ja työssä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ylimaakunnalliset yhteydet Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.

Selvitystyöhön sisältyy luontoarvoihin liittyvien paikkatietoaineistojen tarkastelun ohella yleispiirteinen, luonnon ominaispiirteiden havainnointia käsittävä maastotyövaihe, joka ajoittuu toukokuun alusta elokuun loppuun vuoden 2021 aikana. Maastossa tarkistetaan tausta-aineistojen perusteella tuotettujen mahdollisten ekologisten yhteyksien ja luonnon ydinalueiden luonnetta ja laatua.

Satakunnan viherrakenneselvityksen tekijäksi valittiin avoimen tarjouskilpailun jälkeen Ahlman Group Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä.

Selvitys toimii Satakunnan maakuntakaavan päivityksen tausta-aineistona

Satakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitys­tä Satakunnan maakuntakaavan päivitystyössä yhtenä suunnittelun tausta-aineistona. Maakuntakaava on strateginen, pitkän tähtäi­men yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maakunnan kannalta tärkeimmät toiminnot ja kansalliset runkoverkot maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Päätös maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvan Satakunnan maakuntakaavan päivitystyön käynnistämisestä tehdään tämän vuoden puolella. Suomessa on käynnissä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös tulevan maakuntakaavan laadintaan ja sen sisältöön. Viherrakenne on ollut lakiluonnoksissa mukana yhtenä maakuntakaavan sisältöteemana.

Useat maakuntaliitot ovat toteuttaneet viime vuosina selvityksen oman maakuntansa viherverkostosta sekä ekologisista yhteystarpeista osana maakuntakaavatyötä.

Mitä viherrakenteella tarkoitetaan?

 Selvityksessä viherrakenteella tarkoitetaan pääosin rakentamattomien ja kasvullisten aluei­den sekä niiden välisten yhteyksien muodostamaa verkostoa, joka kattaa muun muassa suoje­lualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten merkittävät alueet sekä niiden väli­set ekologiset yhteydet.

Ekologisilla yhteyksillä tarkoitetaan vaihtelevan levyisiä metsä- ja suovyöhykkeitä tai met­sä-suo-pelto-ketjuja ja muita pääosin rakentamattomia maa- ja vesialueita, joiden kautta eliöt voivat siirtyä alueelta toiselle tai joiden kautta voidaan varmistaa suotuisien elinalueiden saa­vutettavuus epäsuotuisien alueiden poikki.

Luontoarvot voivat koskea käytännössä mitä tahansa eliöryhmiä, esimerkiksi liito-oravia, linnustoa, kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä erilaisia geologisia muodostumia. Erityistä merkitystä on useiden eliöryhmien kannalta tärkeillä kokonaisuuksilla ja niiden yhteyksillä.

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:    

Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, Satakuntaliitto, puh. 044 711 4334
susanna.roslof@satakunta.fi

Ympäristöasiantuntija Anne Savola, Satakuntaliitto, puh. 050 596 1362
anne.savola@satakunta.fi

Toimitusjohtaja Santtu Ahlman, Ahlman Group Oy, puh. 044 5096 814
santtu@ahlmangroup.fi

Euran isosuo. Kuva: Risto Vilen