Satakunta-strategia

Satakunta-strategian luonnos 2 lausunnoilla 14.9.-29.10.2021

Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakuntaliiton sidosryhmiltä lausuntoa Satakunta-strategian luonnoksesta 2. Satakunta-strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmasta, lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022–2025 ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta. Satakunta-strategiaan kytkeytyy myös EU:n edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 29.10.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@satakunta.fi.

Lausuntojen perusteella muokattu Satakunta-strategia on tarkoitus käsitellä maakuntahallituksen kokouksessa 22.11.2021 ja hyväksyä maakuntavaltuuston kokouksessa 10.12.2021.

Satakunta-strategia 2.luonnos

 

Satakunta-strategian laadinta on käynnissä

Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 – ja maakuntaohjelman 2022-2025 sekä älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 laadintaprosessit on yhdistetty Satakunta-strategian valmistelutyöksi.

Strategialuonnos sisältää Satakunnan tilannekuvan, maakunnan pitkän aikavälin tahtotilan (maakuntasuunnitelma 2050), maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021-2027 alustavat sisällöt. Maakuntaohjelman toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022–2025. Toimintalinjojen mukaisen kehittämisen kautta tavoitellaan Satakunta-strategian tulevaisuuskuvaa 2050 elinvoimaisesta, energisestä ja uudistuvasta, hyvinvoivasta ja vetovoimaisesta sekä vastuullisesta ja osaavasta maakunnasta. Luonnos sisältää myös ympäristöselostuksen.

Maakuntasuunnitelma on maakunnan pitkän aikavälin visio ja strategia. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava kehitys sekä kehittämisen keskeiset strategiset suuntaviivat. Maakuntasuunnitelman tavoitteet täsmentyvät maakuntaohjelmassa ja maakuntakaavassa.

Maakuntaohjelma on osa maakunnan suunnittelujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa keskitytään neljän vuoden aikana toteutettaviin strategisiin kehittämiskokonaisuuksiin, joihin yleisellä tasolla kytketään sekä kansalliset että EU:n rahoitusresurssit. Maakuntaohjelman kehikkona on pitkän aikavälin strateginen suunnittelu, maakuntasuunnitelman tahtotila.

Osana EU:n koheesiopolitiikkaa alueelliset viranomaiset eli maakuntaliitot laativat vuosille 2021–2027 ns. älykästä erikoistumista (Smart Specialisation, RIS3) koskevat tutkimus- ja innovaatiostrategiat, jotta EU:n rahastojen käyttöä voidaan tehostaa. Älykkäässä erikoistumisessa keskitytään siihen, mikä antaa alueelle parhaan kilpailupotentiaalin. Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia kytkeytyy maakuntaohjelman 2022–2025 laadintaprosessiin, jossa huomioidaan älykkään erikoistumisen lähestymistapa.

Maakuntaohjelma kuuluu SOVA (suunnitelmien- ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) lainsäädännön piiriin, jonka mukaan ohjelman ympäristövaikutukset arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii vaikutusten arvioinnin SOVA-ryhmänä.

Satakunta-strategia laaditaan kaksivaiheisesti niin, että ohjelmasta tuotetaan kaksi luonnosta, joista ensimmäinen asetettiin julkisena kuulutuksena nähtäville Satakuntaliiton sähköiselle ilmoitustaululle 30 vuorokaudeksi sekä laajalle kommentointikierrokselle 21.5.-9.8.2021 väliseksi ajaksi. Kommentointikierrokselta saadun palautteen pohjalta valmisteltiin toinen luonnos, josta  lähetetään lausuntopyyntö viranomaisille ja muille sidosryhmille syksyllä 2021.

Satakunta-strategian osallisuus- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää Satakunta-strategian laadinnan kuluessa johtuen muun muassa keskeneräisestä lainsäädännöstä ja EU:n ohjelmakauden valmistelusta.

Satakunta-strategia

VAIKUTA SATAKUNTA-STRATEGIAN VALMISTELUUN

 • Timo Vesiluoma

  Timo Vesiluoma

  Aluekehitysjohtaja

  +358 44 711 4330
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Katja Laitinen

  Katja Laitinen

  Erityisasiantuntija

  +358 44 711 4360
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi

 • Krista Tupala

  Krista Tupala

  Aluekehitysasiantuntija

  +358 44 711 4387
  etunimi.sukunimi@satakunta.fi