Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma on valmistunut

Satakuntaliitto on laatinut ampumaratalain mukaisen Satakunnan ampumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman laajassa yhteistyössä viranomaisten, sidosryhmien sekä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioiden kanssa. Selvityksessä on esitetty Satakunnan ampumarataverkoston nykytilanne. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty erilliseen kriteeristöön pohjautuen Satakunnan seudullisesti merkittävät ampumaradat, kehittämissuosituksia ja suunnitelman toteuttamiseen liittyvä vaikutusten arviointiosuus.

Satakunnassa on 37 ulkona sijaitsevaa ampumarataa, joista neljä on puolustusvoimien hallinnoimia. Muut 33 ampumarataa ovat metsästysseurojen, riistanhoitoyhdistysten, ampumaurheiluseurojen ja reserviläisyhdistysten hallinnoimia. Lisäksi Rauman kaupunki on mukana hallinnoimassa Kuivassuon ampumarataa.

Porin Katinkuru ja Rauman Kuivassuo Satakunnan merkittävimmät ampumaradat

Seudullisesti merkittäviä ampumaratoja tunnistettiin Satakunnasta 11. Seudullisesti merkittävien ratojen tunnistamisessa käytettiin neljää kriteeriä, jotka koskevat toiminnan laatua ja laajuutta sekä ampumaratojen ympäristövaikutuksia ja suhdetta muuhun maankäyttöön. Muut kuin seudullisesti merkittävät ampumaradat ovat paikallisia ampumaratoja, jotka täydentävät seudullisten ampumaratojen verkostoa. Niiden merkitys ammunnan harjoittelupaikkoina osana ampumaratojen verkostoa on tärkeä.

Porin Katinkuru ja Rauman Kuivassuo ovat Satakunnan maakunnan merkittävimmät ampumaradat. Molemmat radat ovat ampumaharrastuksen ja kilpailutoiminnan kannalta tärkeitä ampumarata-alueita, joiden ylläpito ja kehittäminen on koko maakunnan näkökulmasta tärkeää.

Sidosryhmille vuosittainen ampumaratafoorum

Kehittämissuunnitelmassa esitetään Satakuntaliitolle, kunnille ja ampumaratoja hallinnoiville tahoille suosituksia ampumarataverkoston ja ampumaratojen käytön kehittämiseksi. Tavoitteena on, että radat huomioidaan alueidenkäytön suunnittelussa osana toimivaa yhdyskuntarakennetta ja että ratoja hallinnoivat tahot huolehtivat ratojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Riittävät harrastus- ja harjoittelumahdollisuudet ohjaavat osaltaan ammuntaa sille sopiville paikoille. Tavoitteena on, että jatkossa Satakuntaliitto pitää kehittämissuunnitelmaa ja ampumaratoja koskevia tietoja ajan tasalla ja järjestää vuosittain sidosryhmille suunnatun ampumaratafoorumin.

Kehittämissuunnitelman toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan ampumarataselvityksen ja kehittämissuunnitelman 31.5.2021 kokouksessaan.

Satakunnan ampumarataselvitys ja kehittämissuunnitelma on ladattavissa osoitteesta: https://sata-kunta.fi/alueiden-kaytto/ampumarataverkosto/ .

SATAKUNTALIITTO

Lisätietoja:
Alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, p. 044 711 4334, susanna.roslof@satakunta.fi
Paikkatietoasiantuntija Veli-Matti Rintala, p. 044 711 4316, veli-matti.rintala@satakunta.fi
Ympäristöasiantuntija Anne Savola, Satakuntaliitto, p. 050 596 1362, anne.savola@satakunta.fi